top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Löytyikö autostasi virhe? Näin teet virheilmoituksen myyjälleKuluttajansuojalain mukaan ostajan pitää ilmoittaa autossa havaitsemastaan viasta tai puutteesta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, kun hän havaitsi vian tai puutteen. Se, mitä pidetään kussakin tapauksessa kohtuullisena aikana voi vaihdella tapauskohtaisesti – kohtuullinen aika on kuitenkin aina vähintään kaksi kuukautta virheen havaitsemisesta. Virheilmoituksen tekeminen määräajassa on äärimmäisen tärkeää, sillä pääsäännön mukaan kuluttaja menettää oikeutensa vedota virheeseen, mikäli ilmoitusta ei ole tehty kohtuullisessa ajassa.


Kuluttajariitalautakunnan kanta asiaan – kohtuullisen ajan pituus ei ole kiveen kirjoitettu


Kuluttajariitalautakunta otti vuoden 2010 ratkaisussaan kantaa siihen, mitä voidaan pitää kohtuullisena aikana ja milloin kuluttaja menettää oikeutensa vedota virheeseen. Tapauksessa oli kyse auton ilmastointilaitteen viasta, josta kuluttaja teki virheilmoituksen myyjälle kolmen kuukauden kuluttua auton ostamisesta. Auto oli ostettu talvella – lautakunta katsoi tämän seikan merkitykselliseksi asian ratkaisemisessa. Lautakunnan mukaan auton ilmastointilaitteiden viat eivät tule nimittäin selvästi ilmi muutoin kuin kesäkaudella, jolloin auton ilmastointia käytetään auton viilentämiseen. Näin ollen kuluttajan katsottiin ilmoittaneen virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hänen voitiin katsoa havainneen virheen.


Vaikka lähtökohtana arvioitaessa kohtuullisen ajan pituutta pidetään kahden kuukauden aikaa, voi se mitä kulloinkin pidetään kohtuullisena aikana vaihdella tapauskohtaisesti yksittäisen tapauksen ominaispiirteiden ja olosuhteiden mukaan.


Mistä hetkestä kohtuullinen aika alkaa kulumaan?


Se kohtuullinen aika, jossa kuluttajan on tehtävä ilmoitus autossa olevasta virheestä, lasketaan siitä hetkestä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Näin ollen se ajankohta, jolloin kuluttaja tosiasiallisesti havaitsee autossa olevan vian, ei aina ole ratkaiseva. Huolimattomasti toimiva ostaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen jo ennen kuin hän on edes ehtinyt huomaamaan virheen. Viittaus siihen, että ostajan olisi pitänyt havaita virhe, liittyy oikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan ostajan tulee tarkastaa tavara luovutuksen jälkeen. Ostajan laiminlyödessä tällaisen tarkastuksen, voi jokin sellainen virhe jäädä havaitsematta, joka olisi pitänyt havaita tavaran normaalissa tarkastuksessa.


Mitä kuluttajalta vaaditaan tavaran tarkastuksessa? Kuluttaja ei pääsääntöisesti ole autokauppojen ammattilainen eikä rimaa auton tarkastamiselle ole asetettu kovin korkealle. Kuluttajan ei siis odoteta tarkastavan auton teknisiä ominaisuuksia tai suorittavan muita ammattitaitoa vaativia tarkastuksia autolle. Auton tarkastaminen vaikuttaa näin ollen vain sellaisiin virheisiin, jotka näkyvät selkeästi päällepäin ja tulevat ilmi myös autoihin perehtymättömälle kuluttajalle. Edellä käytetty kuluttajariitalautakunnan ratkaisu kuvaa kuluttajalle asetetun tarkastusvelvollisuuden tasoa: kuluttajan ei odotettu tarkistavan auton ilmastoinnin toimivuutta talviaikaan. Varsinkin uusien autojen kohdalla kuluttaja voi odottaa auton toimivan oikealla tavalla.


Ostaja voi kuitenkin reklamoida virheestä myös kohtuullisen ajan jälkeen


Tilanteet, joissa myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, muodostavat poikkeuksen sääntöön, jonka mukaan ostajan on tehtävä reklamaatio auton virheistä kohtuullisen ajan kuluessa. Tällä tavoin toimiessaan myyjä siis menettää oikeutensa torjua ostajan reklamaatio sillä perusteella, että sitä ei ole tehty kohtuullisessa ajassa. Tällaisessa tilanteessa ei luonnollisesti ole kohtuullista, että kuluttaja menettäisi oikeutensa vedota autossa olevaan virheeseen vain sen vuoksi, että hän ei ole ilmoittanut viasta riittävän nopeasti. Kunnianvastainen ja arvoton toiminta voi olla kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun myyjä on tiennyt autossa olevasta virheestä, mutta on yrittänyt salata tämän tiedon ostajalta. Kunnianvastaista voi olla kyse myös silloin, jos myyjä on tietoisena ostajan tietämättömyydestä antanut liioitellun edullisen kuvan autosta. Törkeän huolimattoman toiminnan kriteerit täyttää puolestaan esimerkiksi se, että myyjä on aiheuttanut autossa olevan virheen selvällä taitamattomuudellaan taikka laiminlyönnillään. Ostaja saa reklamoida autossa olevasta virheestä vielä kohtuullisen ajan kulumisen jälkeen myös silloin, jos virhe perustuu siihen, että tavara ei täytä tuoteturvallisuuslaissa annettujen säännösten tai määräysten vaatimuksia tai on muulla tavoin terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.


Mitä aikamääreitä noudatetaan reklamoitaessa virheestä aiemmalle myyntiportaalle?


Vähemmän yllättäen, tehtäessä ilmoitus autossa olevasta virheestä aiemmalle myyntiportaalle, noudatetaan myös tällöin samoja aikarajoja kuin tehtäessä ilmoitus myyjälle – virheilmoitus on siis tehtävä kohtuullisessa ajassa. Jos kuluttaja haluaa virhetilanteessa esittää vaatimuksia myös aiemmalle myyntiportaalle – eli siis maahantuojalle tai auton valmistajalle – on virheilmoitus osoitettava erikseen myös aiemmalle myyntiportaalle, jotta kuluttaja ei menetä oikeuttaan vedota virheeseen suhteessa näihin tahoihin. Aikaraja ei kuitenkaan ole täysin yhteneväinen tehtäessä virheilmoitusta aiemmalle myyntiportaalle. Arvioitaessa ilmoituksen tekemisaikaa on tällöin otettava huomioon se, että kuluttaja on ensin saattanut olla virheestä yhteydessä auton myyneeseen autoliikkeeseen, joka on voinut perusteettomasti kieltäytyä vastuustaan. Tällöin olisi kuluttajan kannalta kohtuutonta, jos virheilmoituksen tekemiselle varattu aika menisi umpeen suhteessa aiempaan myyntiportaaseen.


Poikkeusta, jonka mukaan virheilmoitus voidaan tehdä vielä kohtuullisen ajan kulumisen jälkeen sen vuoksi, että myyjä on toiminut törkeänhuolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, sovelletaan myös auton aiempiin myyntiportaisiin. Samoin kuin tehtäessä reklamaatio suoraan myyjälle, saadaan virheilmoitus tehdä kohtuullisen ajan kulumisen jälkeen myös silloin, kun auto ei täytä ominaisuuksiltaan terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annettuja sääntöjä tai on muutoin omaisuudelle tai terveydelle vaarallinen.


Millaista ilmoitusta voidaan pitää riittävänä?


Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeen mukaan ilmoitus autossa olevasta viasta tai puutteesta voidaan tehdä sekä suullisesti että kirjallisesti. Vakiintuneen kannan mukaan ilmoitus on silloin riittävä, jos myyntiporras saa ostajan antaman reklamaation perusteella tiedon virhetilanteesta ja siitä, millä tavoin virhe ilmenee– rimaa virheilmoitukselle ei ole siis asetettu kovinkaan korkealle. Valitus on yksilöitävä – yleinen valitus tietyn autotyypin virheellisyydestä ei siis ole riittävä. Näin ollen se, että myyjäliike ilmoittaa yleisluontoisesti aiemmalle myyntiportaalle tietyn autotyypin virheellisyydestä ei riitä täyttämään reklamaatiolle asetettuja vaatimuksia.


Miten pitää toimia, kun auton toimitus myöhästyy?


Kuluttajansuojalaissa on erityissäännös koskien tilanteita, joissa auton toimitus on viivästynyt ja ostaja haluaa esittää vaatimuksia kaupan purkamiseksi ja vahingonkorvauksen määräämiseksi. Kun on kyse tavaran myöhästyneestä luovutuksesta, ei kuluttaja saa purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta, ellei hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovuttamisesta ilmoita myyjälle vaatimuksistaan. Toisin kuin virhetilanteissa, viivästystilanteissa vaatimusten esittämiselle ei ole asetettu kahden kuukauden lähtökohtaista minimiaikaa – säännöksessä puhutaan ainoastaan kohtuullisesta ajasta. Näissä tilanteissa vaatimusten esittämiselle varattu kohtuullinen aika onkin huomattavasti lyhyempi. Auton toimittamisen jälkeen vaatimukset kaupan purkamiseksi on annettava muutamien päivien kuluessa. Kun kuluttaja esittää vaatimuksen kaupan purkamiseksi, ei hänen tarvitse erikseen reklamoida vahingonkorvauksen osalta.


Mitä voidaan lopulta pitää kohtuullisena aikana?


Kuten edellä käytiin läpi, ei kohtuullisen ajan määrittäminen ole aina yksioikoista. Kahden kuukauden lähtökohta toimii hyvänä lähtökohtana, mutta se, mitä lopulta voidaan pitää kohtuullisena, ratkeaa tapauksen yksityiskohtien perusteella. Kun kyse on niin sanotusta piilevästä viasta, joka ei ole voinut tulla kuluttajalle ilmi, voidaan reklamaatio tehdä huomattavankin ajan kuluttua tavaran vastaanottamisesta, sillä kuluttaja ei ole eikä hänen olekaan pitänyt tietää autossa olevasta virheestä. Myöskään lainsäädännössä ei olla asetettu rajoituksia virheilmoituksen tekemiselle eikä myyjän virhevastuulle autossa olevista vioista – näin ollen virheestä voidaan ajoittain reklamoida vielä huomattavankin ajan kuluttua auton ostamisesta. Viivästystilanteissa kohtuullinen aika taas on huomattavasti lyhempi, sillä ostajalla on luonnollisesti tieto auton toimituksen viivästymisestä.


Mikäli virheilmoituksen tekeminen herättää kysymyksiä tai olette muutoin oikeudellisen avun tarpeessa, otattehan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

33 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page