top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Miten oikeutesi vedota autossa olevaan virheeseen muuttuu kuuden kuukauden jälkeen?

Päivitetty: 20. lokak. 2022

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran virheellisyyttä arvioidaan sen perusteella, millainen tavara on vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut tavarassa vastuun siirtyessä, vaikka virhe ilmenisikin vasta myöhemmin. Kauppalaki sisältää vastaavan säännöksen, joten virheellisyyttä arvioitaessa vaaranvastuun siirtymishetki on ratkaisevassa asemassa riippumatta sovellettavasta laista. Näin ollen arviointi ei muutu, ja arvio pysyy samanlaisena, oli auto ostettu yksityiseltä henkilöltä tai elinkeinonharjoittajalta. Kun auton kauppaan sovelletaan kauppalakia, voidaan vaaranvastuun jakautumisesta sopia vapaasti. Kuluttajansuojalaki on taas kuluttajan eduksi pakottava, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajansuojalain kanssa ristiriitainen sopimusehto on mitätön, eikä sido sopimuksen osapuolia.


Vaaranvastuu


Vaaranvastuulla tarkoitetaan vastuuta kaupan kohteena olevan tavaran tuhoutumisesta. Se taho, jolla on vaaranvastuu tavaran tuhoutuessa, joutuu kantamaan vastuun sen korjauskustannuksista sekä arvonmenetyksestä. Pääsäännön mukaan vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajalle ja ostaja saa tavaran hallintaansa. Auto on oikeudellisesti irtain esine, joten autojen kauppaan sovelletaan yleisiä irtainten kauppaa koskevia säännöksiä ja vaaranvastuu siirtyy samojen sääntöjen mukaan kuin muidenkin irtainten esineiden kaupassa.


Vaaranvastuu edellyttää edellä mainitulla tavalla, että ostaja saa tavaran hallintaansa. Näin ollen myyjä on vastuussa tavaran huonontumisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Tämä sääntö ei kuitenkaan ehdoton. Tilanteessa, jossa ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa sovittuna ajankohtana, vastaa ostaja tavaran vahingoittumisesta myyjän pitäessä tavaraa ostajan saatavilla esimerkiksi liiketiloissaan. Lisäedellytys ostajan vastuulle on, että huonontuminen johtuu tavaran luonnollisista ominaisuuksista ja, että myyjä on tehnyt häneltä edellytetyt toimet tavarasta huolehtimiseksi sekä sen luovuttamiseksi. Ostaja ei siis voi säilyttää myyjän vastuuta tavarasta viivyttelemällä sen noutamisessa. Autokaupassa yllä kuvattu tilanne on erittäin harvinainen, eikä tule kyseeseen kuin sellaisten tavaroiden kohdalla, jotka voivat pilaantua helposti. Toinen poikkeus koskee kauppalain mukaan tilanteita, joissa ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara muualta kuin myyjän luota. Tällöin vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutuksen aika on tullut ja ostaja on saanut tietää, että tavara on noudettavissa.


Mikäli tavarassa on virhe ja se palautetaan takaisin myyjälle virheen oikaisemiseksi, palautuu myös vaaranvastuu myyjälle. Autokaupassa tällainen tilanne voi tulla kyseeseen lähinnä auton hajotessa, jolloin auto joudutaan hinaamaan korjattavaksi. Tällöin vaaranvastuu siirtyy takaisin myyjälle sillä hetkellä, kun auto luovutetaan hinattavaksi. Vaaranvastuu palautuu ostajalle takaisin silloin, kun tavara luovutetaan takaisin ostajalle ja hän on saanut sen haltuunsa.


Autokaupassa auton virheellisyyttä arvioidaan siis sen hetken mukaan, jolloin kauppa on tehty ja ostaja on saanut auton hallintaansa. On kuitenkin tyypillistä, että autossa ilmaantuu virhe vasta jopa huomattavan ajan päästä. Auto voi vaikuttaa täysin toimivalta ostajan tarkastaessa ja koeajaessa autoa ja vielä tämän jälkeenkin. Tästä huolimatta autossa voi olla virhe, joka ilmenee vasta myöhemmässä vaiheessa. Tällöin on usein kyse jostakin osasta, joka hajoaa ennenaikaisesti, kun otetaan huomioon auton ominaisuudet ja ajetut kilometrit. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että osa hajoaa ennen, kuin kyseessä olevalla osalla on ajettu valmistajan määrittämän huoltovälin verran. Tällöin on perusteltua katsoa, että auto ei ole kestävyydeltään vastannut sitä, mitä kuluttaja on kohtuudella voinut odottaa auton kunnolta. Jos kuluttaja tai muu ulkoinen tapahtuma ole vaikuttanut vian syntymiseen, oletetaan virheen olleen autossa jo ostohetkellä. Mikäli vika ilmaantuu yli kuuden kuukauden jälkeen kaupasta, on kuluttajalla lähtökohtaisesti näyttötaakka siitä, että auto on ollut virheellinen ostohetkellä. Myyjä voi joutua vastaamaan autossa olevasta virheestä, vaikka kaupasta olisikin kulunut huomattavakin aika.


Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännöstä on mahdollista johtaa tukea virheen arvioimiselle silloin, kun virhe ilmenee pitkän ajan kuluttua vaaranvastuun siirtymisestä. Eräässä ratkaisussaan lautakunta on ottanut kantaa auton korjauskustannusten jakautumiseen, kun kaupan teosta oli ehtinyt kulua jo noin neljä vuotta. Kaupantekohetkellä autolla oli ehditty ajaa noin 100 000 kilometriä. Kaupan jälkeen autoon oli jouduttu vaihtamaan ahdin kaksi kertaa. Jälkimmäisellä vaihtokerralla autolla oli ajettu noin 200 000 kilometriä. Lautakunta katsoi toteen näytetyksi, että auto oli vikaantunut epätavallisen nopeasti ottaen huomioon auton iän sekä sillä ajetut kilometrit. Kun tapauksessa ei esitetty näyttöä siitä, että vian olisi aiheuttanut jokin ulkoinen tapaturma ja ostaja kykeni näyttämään toimineensa moittimattomasti, katsottiin auton olevan virheellinen kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla. Myyjä oli osallistunut ensimmäisen huollon korjauskustannuksiin ja tämä määrättiin osallistumaan myös toisen, neljä vuotta kaupan jälkeen tehtävän, huollon kustannuksiin.


Autossa ei siis tarvitse olla varsinaista havaittavissa olevaan vikaa kaupantekohetkellä, jotta sitä pidettäisiin lain mukaan virheellisenä. Vikaa, joka ilmenee vasta myöhemmässä vaiheessa, kutsutaan piileväksi virheeksi. Mikäli hajoamisen ei katsota johtuvan ostajan toiminnasta tai muusta ulkoisesta syystä, vastaa myyjä autossa olevasta piilevästä virheestä – auton katsotaan olleen virheellinen jo ostohetkellä vaaranvastuun siirtyessä. Tältä osin täytyy korostaa, että auton vika on eri asia kuin auton oikeudellinen virhe. Auto ei välttämättä ole juridisesti virheellinen, vaikka siinä olisikin useita vikoja. Tämän taustalla on se, että ostajalle on laissa epäsuorasti asetettu ostajalle tarkastusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan katsotaan hyväksyneen auto vikoineen, jos viat olisivat tulleet ilmi auton tarkastuksessa. Näin ollen auton maalipinnassa oleva naarmu ei ole sen vianluonteisuudesta riippumatta oikeudellinen virhe. Auto on myös voitu myydä viallisena, jolloin autossa olevat viat eivät ole oikeudellisia virheitä.


Kuuden kuukauden sääntö autokaupassa


Virheen myöhäinen ilmeneminen vaikeuttaa kuitenkin ostajan mahdollisuuksia vedota myyjän vastuuseen virheestä. Luonnollisesti on sitä vaikeampi näyttää toteen auton olleen virheellinen vaaranvastuun siirtyessä mitä kauemmin kaupasta on ehtinyt kulua aikaa. Tämän lisäksi näyttökysymykseen vaikuttaa myös kuluttajansuojalain erityissäännös, niin sanottu kuuden kuukauden sääntö, jota sovelletaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä kaupoissa. Periaatteen mukaan virhe, joka on ilmaantunut kuuden kuukauden kuluessa vaaranvastuun siirtymisestä. Virheestä on tullut ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, mikäli se on seurausta käyttövirheestä tai tapaturmasta taikka se on syntynyt tavanomaisen kulumisen seurauksena. Kuuden kuukauden sääntö kumoutuu myös tilanteissa, joissa myyjä kykenee osoittamaan asiantilan toiseksi. Elinkeinonharjoittaja voi esimerkiksi pyrkiä näyttämään virheen aiheutuneen kuluttajan puolella olevasta syystä välttyäkseen vastuusta.


Kuuden kuukauden sääntö sekoitetaan toisinaan kaupalliseen takuuseen. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, vaan nämä kaksi käsitettä on erotettava toisistaan. Kaupallisella takuulla tarkoitetaan toisen tahon antamaa sitoumusta jostakin auton ominaisuudesta. Takuu ei siis vaikuta auton virheellisyyden arviointiin, vaan se on siitä erillinen asia. Kuuden kuukauden sääntö on taas olettamasääntö, jonka mukaan tavarassa olevan virheen oletetaan olleen tavarassa jo myyntihetkellä, mikäli se ilmenee kuuden kuukauden sisällä vaaranvastuun siirtymisestä. Kuuden kuukauden sääntö vaikuttaa todistustaakan jakautumiseen ostajan ja myyjän välillä. Käytännössä puolen vuoden säännön merkitys on kuitenkin vähäinen, sillä ostajan on silti näytettävä, että autossa on virhe. Riippumatta virheen ilmaantumisen ajankohdasta, on arvioitava se, onko auto vastannut kuluttajan kohtuullisia odotuksia ja onko auto vikaantunut ennenaikaisesti ottaen huomioon sen iän, ajetut kilometrit, hinnan ja muut ominaisuudet.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua, otathan yhteyttä asiantunteviin autoriitalakimiehiimme!


65 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page