top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Täytyykö auton kolaroimisesta ilmoittaa autokauppaa solmittaessa? Sellaisena kuin se on -ehto ja myy

Päivitetty: 20. lokak. 2022

Sellainen kuin se on -ehto on yleinen varauma tavaroiden kaupassa. Sitä voidaan käyttää sekä kuluttajansuojalain sääntelemässä kuluttajankaupassa että kauppalain sääntelemässä kaupassa. Oikeussäännöt, joita sovelletaan auton kauppaan ovat sellaisena kuin se on -ehdon kohdalla varsin samanlaiset riippumatta siihen sovellettavasta laista. Se on kiinteästi yhteydessä virhearviointiin sekä myyjän tiedonantovelvollisuuteen. Ehto tarkoittaa sananmukaisesti sitä, että tavara myydään siinä kunnossa kuin sen on kaupantekohetkellä. Ehtoa käytetään usein käytetyn tavaran kaupassa, koska sitä käyttämällä voidaan rajata myyjän vastuun ulkopuolelle tavaran käyttämisestä ja kulumisesta mahdollisesti aiheutuneet viat. Myyjän tiedonantovelvollisuuteen tällaisen varauman käyttäminen vaikuttaa supistavasti. Jos tavara on myyty ilman sellaisena kuin se on -ehtoa, määräytyy myyjän tiedonantovelvollisuus yleisten virhesäännösten pohjalta ja se on laajempi.


Myyjän vastuu lain mukaan


Yleisen kuvitelman vastaisesti auton myyminen ”sellaisena kuin se on” ei vapauta myyjää kauppaan liittyvästä virhevastuusta. Autossa voi käytetystä ehdosta riippumatta olla myyjän vastuuseen kuuluva virhe. Kuluttajansuojalakia sovellettaessa myyjä on vastuussa tavarassa olevasta virheestä yleisestä varaumasta huolimatta, jos:


1. myyjä on antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä virheellistä tietoa, ja tämän tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2. myyjä on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa tavaran ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvästä olennaisesta seikasta, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai

3. tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen.


Kauppalaki eroaa kuluttajansuojalaista ainoastaan kolmannen kohdan osalta. Kauppalain mukaan tavaran tulee olla ”olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää”. Kuluttajansuojalaki antaa ostajalle hieman tehokkaampaa suojaa, sillä auton kunnolta ei edellytetä olennaista huonommuutta siihen nähden, mitä autolta olisi voitu odottaa.


Myyjän tiedonantovelvollisuus


Lain nojalla tavarassa katsotaan olevan virhe, mikäli se ei vastaa sitä, mitä ostaja voi kauppasopimuksen nojalla edellyttää autolta. Autossa on virhe, mikäli se ei vastaa myyjän, tai muun myyjäpuolen toimijan, siitä kauppaa tehtäessä tai osana markkinointia antamia tietoja. Myyjä voi joutua virhevastuuseen myös tietojen antamatta jättämisestä – myyjällä on siis tiedonantovelvollisuus. Myyjä vastaa autossa olevasta virheestä käytetystä ”sellaisena kuin se on” -ehdosta riippumatta, jos myyjä on antanut virheellisiä tietoja, laiminlyönyt tietojen antamisen taikka auto osoittautuu olevan huonommassa kunnassa kuin ostaja voi kohtuudella olettaa sen olevan. Varauman käyttäminen ei siis poista myyjän virhevastuuta eikä tiedonantovelvollisuutta.


2-kohdan tavaran ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvillä olennaisilla seikoilla, joilla voidaan olettaa olleen vaikutusta kauppaan, tarkoitetaan ostajalla merkityksellisiä seikkoja, joista myyjän voidaan olettaa olleen selvillä. Tällaisia ovat autokaupassa muun muassa suuremmat viat, jotka eivät tule ilmi auton tavanomaisessa tarkastuksessa. Sitä, vaikuttiko tiedon antamatta jättäminen kauppaan, arvioidaan objektiivisesti kysymällä: olisiko ostaja tehnyt saman ostopäätöksen, jos hän olisi ollut tietoinen autossa olleesta virheestä.


Yleinen riidan aihe liittyy siihen, olisiko auton kolaroimisesta pitänyt ilmoittaa ostajalle. Kuluttajanriitalautakunta on katsonut, että auton joutumisesta kolariin ei tarvitse erikseen ilmoittaa, jos auto on asianmukaisesti korjattu siten, että auton arvo ei kolarin seurauksena ole laskenut. Tässäkin tapauksessa kolarista on kerrottava, mikäli ostaja mikäli ostaja nimenomaisesti tiedustelee auton kolarihistoriaa. Auton kolaroimista on kuitenkin kerrottava myyjän aloitteesta, mikäli auto on kolarin seurauksena jouduttu poistamaan rekisteristä taikka se koki kolarin seurauksena merkittäviä vaurioita, kuten rungon vääntymisen.


Kuluttajanriitalautakunnan lausunnon mukaan tapauksessa, jossa myyjä ei ollut kertonut auton osallisuudesta kolariin, ei tiedon antamatta jättämiselle annettu merkitystä arvioitaessa virhevastuun jakautumista myyjän ja ostajan välillä. Taustalla oli kolarin pienuus ja se, että korjaukset oli hoidettu asianmukaisesti eikä auton arvo ollut laskenut. Ostaja ei myöskään kyennyt näyttämään toteen, että hän olisi kysynyt auton ostohistoriasta. Kolarin ja autossa olleen vian ei myöskään katsottu olleen syy-yhteydessä keskenään.


Myyjän tiedonantovelvollisuus on tuomioistuinkäytännössä arvioitu käytetystä varaumasta huolimatta laajaksi. Myyjän vastuu saattaa syntyä jo pelkästään siitä, että hän ei ole ilmaissut epävarmuuttaan jostakin auton ominaisuudesta. Jos myyjä on epävarma esimerkiksi siitä, vastaako auton huoltokirja auton todellista huoltohistoriaa, eikä hän ilmaise epävarmuuttaan, voi hänelle syntyä virhevastuu tiedonantovirheen perusteella.


Ehdon merkitys


Vaikka ”sellaisena kuin sen on” -ehdon kaltaisen yleisen varauman käyttäminen voi rajoittaa myyjän virhevastuuta, ei se kuitenkaan koskaan voi poistaa sitä kokonaan. Se alentaa hiukan niitä vaatimuksia, jotka asetetaan myyjälle tiedonantovelvollisuuteen liittyen sekä tavaralle liittyen sen virheellisyysarviointiin. Ehdon käyttäminen niin sanottujen piilevien vikojen kohdalla. Nämä voivat olla sellaisia vikoja, joista myyjän ei voida olettaa tienneen kauppaa solmittaessa.


Miten välttää virhevastuu?


Virhevastuun välttäminen ei myyjältä onnistu vian piilottelemisella taikka yleisten varaumien avulla. Jotta myyjä voisi välttää vastuun autossa olevasta virheestä, on tämän käytettävä yksityiskohtaisempia ehtoja, joissa yksilöidään autossa olevat virheet. Mikäli vika on yksilöity kauppakirjassa tai se on tullut todistettavasti ilmi kauppaa tehtäessä ja ostajan voidaan katsoa hyväksyneen auton vikoineen, ei myyjälle synny vastuuta. Myyjän on näin ollen pelattava avoimilla korteilla. Kauppakirjaan on myös hyvä ottaa maininta siitä, mikäli myyjä ei ole varma auton ominaisuudesta tai soveltumisesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.


Riitatilanteessa liittyen myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja ”sellaisena kuin se on” ehtoon kannattaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen. Mikäli olet oikeudellisen avun tarpeessa, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin autoriitalakimiehiimme!


39 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page