top of page

Valitse asiantuntevin lakimies asiaasi varten - autoriitalakimies

 

Meillä on vuosien kokemus autoriitojen hoitamisesta, joten me saamme ne tehokkaasti ratkaistua
 

Autoriidat ratkeavat yleensä sen jälkeen, kun ostaja on ottanut itselleen lakimiehen, joka ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen. Ostaja on vahvoilla autoriidoissa, mutta mitä tahansa ei voi vaatia. Tästä syystä asiansa osaava lakimies osaa ratkaista asian nopeasti siten, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

 • Käytetyn auton virhevastuu?
  Virhevastuu autokaupassa määräytyy useamman seikan punninnan jälkeen. Käytetyn ajoneuvon kauppa yksityisellä on yleinen tapa, mutta se on hieman turvattomampi kuin käytetyn auton osto liikkeeltä. Käytetyn auton osto yksityiseltä on huhun mukaan varustettu vain perävalotakuulla, vaikka todellisuudessa asia ei näin ole, vaan myyjällä on merkittäviä vastuita myös yksityisenä autoa myytäessä. Virhevastuu autokaupassa ja siten myös käytetyn auton myynti vastuu on siis laajempi kuin mitä uskotaan ja siihen voi vaikuttaa monet eri seikat, kuin esimerkiksi auton käyttöikä. Vaikka auto myydään siinä kunnossa kuin se on, ei tämä tarkoita, etteikö olennaisia tietoja täydy antaa ilmi. Tässä on kuitenkin huomioitavaa, että myös ostajalla on osittainen vastuu, autoa ostaessaan. Esimerkiksi tarkastusvelvollisuuden rikkominen, josta kirjoitettu enemmän alempana, voi johtaa jopa siihen, että virhettä ei ryhdytä korjaamaan. Asiakkaan vastuu autokaupassa kuin myös myyjän vastuu autokaupassa on ajoittain hyvinkin merkittävä.
 • Käytetyn auton osto - takuu
  Mikäli autossa ilmenisi virhe, eli kyseessä olisi niin sanottu vika auto, voi auton korjaus tulla kyseeseen ja tällöin käytetyn auton takuu, auton korjauksen takuu ja esimerkiksi käytetyn auton lisäturva voi olla hyvin merkittävä seikka. Käytetyllä autolla on usein oston jälkeen jonkinlainen takuu. Varsinkin silloin, kun auto ostetaan liikkeestä, sillä on lakisääteinen takuu. Oston yhteydessä voidaan myös tarjota auton lisäturvaa. Käytetyn auton takuu liikkeestä ja käytetyn auton takuu yksityiseltä voi siis vaihdella ja sillä voi olla merkitystä, mikäli autoa joudutaan korjaamaan virheen takia.
 • Käytetyn auton osto liikkeestä ja takuu
  Kun auto ostetaan liikkeestä, on sillä käytännössä kuuden kuukauden takuu. Mikäli auto rikkoutuu uuden kuukauden aikana ostosta, tulee myyjän näyttää, että auto on ollut kunnossa myytäessä. Tämän jälkeenkin myyjäliike vastaa tietyissä tilanteissa auton virheistä, mutta tällöin ostajan tulee osoittaa, että vika oli jo autossa, kun se hänelle myytiin. Sen sijaan kuuden kuukauden aikana ilmenneestä viasta ei ostajan tarvitse esittää näyttöä siitä, että se oli autossa jo myytäessä, vaan tämän oletetaan olleen autossa ilman todistelua ja myyjä voi vastanäytöllä tämän kumota. Käytännössä on erittäin vaikeaa näyttää milloin vika on ollut autossa jälkikäteen, joten yleensä vastuukysymys ratkeaa soveltaen edellä mainittua kuuden kuukauden sääntöä.
 • Käytetyn auton takuu liikkeessä ja lisäturvan erot
  Käytetyn auton takuu liikkeestä ostettaessa on lakisääteinen velvollisuus mikä myyjällä on, mikäli käytetyssä autossa ilmenee vika. Tämä on maksutonta ostajalle ja suojaa ostajaa vioilta mitkä ilmenevät autossa. Lisäturva on nimensä mukaan lisä turvaa tarjoava palvelu, joka on ostajalle maksullinen ja sen tarjoaa yleensä ulkopuolinen toimija eikä myyjäliike itse. Mikäli autoon ottaa lisäturvan on syytä erittäin tarkkaa käydä läpi sen ehdot ja mitkä viat korvataan lisäturvasta.
 • Kuluttaja-asiamies ja auton korjaus
  Korjauttaessa autoa on kohtuullisuus tärkeä molempien osapuolten takia. Korjauskulut eivät saa koitua kohtuuttoman suuriksi. Se että auto on korjaamolla viikkoja, on myös kohtuutonta.
 • Käytetyn auton kauppa – sovellettava laki
  Kauppalaki autokaupassa tulee sovellettavaksi, kun käytetty ajoneuvo ostetaan yksityiseltä. Tällöin sovelletaan kauppalakia eikä kuluttajansuojalakia. Kauppalaki ja autokauppa luo sopimussuhteelle erilaisen säädöspohjan kuin kuluttajasuojalakia sovellettaessa. Myös kaupan purku yritysten välisessä kaupassa on tilanne, jossa sovelletaan kauppalakia. Kuluttajansuojalaki autokaupassa (kuluttajansuojalaki autokauppa) tulee taas kyseeseen, kun auto ostetaan esimerkiksi liikkeestä. Nämä lait vastaavat osin toisiaan, mutta kuluttajansuojalaki antaa kuitenkin paremman suojan kuluttajalle, eli käytetyn auton ostajalle.
 • Yrittäjien välinen kauppa ja virhevastuu
  Yritysten välinen autokauppa on käytännössä lainsäädäntöpohjaltaan samanlainen tilanne kuin mikä tahansa kauppa ja virhevastuu määräytyy kauppalain perusteella. Toisinaan myyjäliike antaa samanlaisen takuun kuin yksityiselle ostajalla, kun kyseessä on ostajayritys, mutta tämä on täysin vapaaehtoinen ja tämä kannattaa ehdottomasti ottaa mukaan kauppasopimukseen. Tämä on monesti mahdollista neuvotella kauppaan mukaan, koska mikäli myyjäliike myy auton yksityiselle on heillä sama vastaa, jolloin saadakseen kaupan on hyvä mahdollisuus, että he tarjoavat tämän myös ostajayritykselle. Tämä vastuu on jo laskettu auton katteeseen mukaan, jolloin sen myöntäminen on helpompaa.
 • Käytetyn auton osto liikkeestä
  Käytetyn auton ostaminen liikkeestä mahdollistaa kuluttajansuojalain soveltamisen, joka suojaa ostajaa paremmin kuin kauppalaki. Kuluttajansuojalaki autokaupassa tulee sovellettavaksi siis silloin, kuin käytetyn ajoneuvon kauppa tapahtuu yksityisen ja elinkeinoharjoittelijan välillä. Tämä on toisin sanoin kuluttajakauppa. Pääsäännön mukaan, kuluttajansuojalakia sovelletaan, jos auto sijaitsee elinkeinoharjoittajan liiketiloissa. Merkitystä on myös sillä, missä automyyntitili on. Kuluttajasuoja autokaupassa voidaan katsoa olevan selkeämpi ostaessa autoa liikkeestä kuin yksityiseltä, sillä tässä suoja perustuu nimenomaan kuluttajasuojalakiin.
 • Käytetyn auton kauppa yksityinen myyjä
  Yksityisten välinen autokauppa ja siten auton ostaminen yksityiseltä on yhtä mahdollinen kuin autokauppa yksityisen ja liikkeen välillä, mutta eroja löytyy. Käytetyn ajoneuvon kauppa yksityisellä on käsillä, kun myyjä ei ole elinkeinonharjoittaja vaan puhtaasti yksityinen henkilö. Mikäli auto on liikkeen myyntitilissä, katsotaan myyjän olevan elinkeinonharjoittaja ei yksityinen henkilö. Käytetyn auton kauppa yksityisen kanssa on pääsääntöisesti turvallista, mutta ongelmien ilmetessä on riidan ratkaiseminen vaikeampaa, koska asiaa ei voi viedä kuluttajansuojalautakuntaan. Kuluttajansuoja autokaupassa on siis periaatteessa olemassa myös ostaessa autoa yksityiseltä, mutta sitä suojataan eri tavalla, kuin silloin kun auto ostetaan liikkeestä, eikä siihen sovelleta kuluttajansuojalakia. Käytetyn ajoneuvon kaupassa yksityisten välillä sovelletaan kauppalakia, jonka vuoksi on huomioitava, että esimerkiksi kuuden kuukauden virheolettama ei tule tässä soveltavaksi. Virheen korjaamiskeinot ovat kuitenkin samat käytetyn auton virhevastuuta käsiteltäessä, kun sovelletaan tätä lakia kuin silloin kun sovellettava laki on kuluttajansuojalaki. Tässä on kuitenkin muistettava, että nämä korjauskeinot tulevat kyseeseen vasta silloin kuin virhe on todettu ja on voitu näyttää toteen, että virhe on ollut olemassa jo ostohetkellä. Kuin myös ostaessa autoa liikkeestä, on ostajalla ostaessa auton yksityiseltä, velvollisuus tarkastaa auto. Myös yksityisen myyjän vastuu autokaupassa on merkittävä. Yksityisen myyjän vastuu käytetyn auton kaupassa ei siis pääty siihen, kun perävaloja ei enää näe, eikä se ole merkittävästi suppeampi kuin autokaupan myyjän vastuu. Tässä on muistettava, että vastuuseen ja sen laajuuteen vaikuttaa monet seikat. Kuin myös autokaupassa liikkeen kanssa vältytään usein virheiltä, mikäli osapuolet toimivat rehellisesti. Näin petos autokaupassa tai huijaus autokaupassa on vältettävissä.
 • Autoliikkeen virhevastuu – käytetty auto
  Käytetyn ajoneuvon kauppa liikkeessä ei aina ole mutkatonta. Kaupassa voi syntyä virhe, jolloin voidaan päätyä siihen, että virhevastuu autokaupassa on myyjällä. Ostajalla on kuitenkin ostaessaan autoa, myös käytettynä, tarkastusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että ostajan on tarkastettava asiakirjat ja auton kunto itsessään ennen ostoa. Tarkastusvelvollisuus ei kuitenkaan ole rajaton, vaan rajoittuu siihen, mitä hänen olisi voitu olettaa pitäneen huomata. Käytetyn auton koeajo voi tässä olla hyvä tapa tutusta autoon ja siten myös huomata mahdollisia virheitä. Tätä arvioitaessa arvioidaan tilannetta kokonaisuusarvion kautta sekä tapauskohtaisesti. Mikäli autossa ilmenisi virhe voi autoliikkeen vastuu käytetyn auton kaupassa tulla ajankohtaiseksi. Virhettä ja virhevastuuta autokaupassa arvioidessa, on virheen täytynyt olla autossa jo ostohetkellä, mutta voi ilmetä myöhemminkin. Eli ”käytetty auto hajosi heti oston jälkeen ” skenaario voi olla myyjän vastuulla, jos voidaan todeta, että virhe oli autossa sen ostohetkellä. On kuitenkin olemassa säännös siitä, että virheen katsotaan olleen autossa ostohetkellä, jos se havaitaan kuuden kuukauden sisällä kyseisestä hetkestä. Virhe voidaan myös hyväksyä, jos voidaan osoittaa, että auto on mennyt kyseiseen kuntoon ennenaikaisesti. Myyjän vastuu voi siis ulottua pidemmälle kuin kuusi kuukautta. Tilanteet, jolloin myyjä on vastuussa virheestä, on mainittu alempana. Virheen ilmetessä, on kuluttajan otettava yhteys myyjään kohtuullisessa ajassa ja tehtävä siten valitus. Mikäli asiassa syntyy riita, jota ei voida ratkaista asianosaisten välillä, kuluttaja voi turvautua kuluttajaneuvonnan pariin. Käytetyn auton osto liikkeestä antaa siis osittain paremman suojan kuluttajalle ja kuluttajalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus kääntyä kuluttajansuojaneuvontaan. Mikäli neuvonta ei ole avuksi, voidaan asia ratkaista joko kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa. Mikäli yksityinen myy auton liikkeelle, eli kun kyseeseen tulee käytetyn auton myynti liikkeeseen, on hän myyjänä vastuussa auton kunnosta. Auton myynti liikkeeseen vastuu on siis myös huomattava. Kaikki oleellinen on kerrottava. Rikkinäinen auto vaihdossa liikkeeseen on siis pääsäännön mukaan mahdollista, kunhan tästä on sovittu, eikä virheitä olla oltu kertomatta eikä ostajaa olla harhautettu. Autoliikkeellä voidaan kuitenkin katsoa olevan suhteellisen suurempi tarkastusvelvollisuus ja heiltä voidaan myös odottaa enemmän tuntemusta autoista.
 • Yksityinen autokauppa – käräjäoikeus riidan ratkaisupaikkana
  Riidan syntyessä käytetyn auton kaupassa yksityisten välillä koskien esimerkiksi auton kuntoa, on se selvitettävä. Ostajan kannattaa ottaa yhteyttä myyjään ja tehdä valitus virheestä, jonka jälkeen asia tulisi käsitellä ja sopia. Mikäli asianomaiset eivät tule sopuun keskenään, täytyy asia viedä oikeuteen. Ostaessa autoa yksityiseltä, ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. Yksityinen autokauppa käräjäoikeudessa koituu usein kalliiksi, joten ennen asian viemistä oikeuteen on suositeltavaa käydä asia läpi lakimiehen kanssa. Parhaassa tapauksessa sopuun voidaan päästä ilman kallista oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäyntejä sekä muita oikeudellisia prosesseja varten on hyvä olla oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on osa kotivakuutusta, mutta kaikki eivät ole ottaneet sitä sopimukseensa. Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole kotivakuutuksessa riidan alkaessa, ei sen perusteella korvata asianajajan kuluja.
 • Käytetyn auton kauppa ja kaupan purkaminen
  Miten autokaupan purku tapahtuu käytännössä? Autokaupan purku tarkoittaa, että osapuolet palauttavat tehdyt suoritukset toisillensa. Tässä voi tulla sovellettaviksi eri lait, tilanteesta riippuen. Kuluttajansuojalaki ja kaupan purku tulee esimerkiksi kyseeseen, kun kauppa on tehty yksityisen ja elinkeinoharjoittelijan välillä. Autokaupan purku autoliikkeen kanssa on samalla tavalla mahdollista kuin autokaupan purku, kun myyjä on yksityinen. Myös uuden auton kaupan purku on mahdollista samoin kuin käytetyn. Autokaupan purkuoikeus ei kuitenkaan ole itsestään selvä, vaan sen käyttö perustuu lakiin ja hyvin rajattuihin tilanteisiin. Autokaupan purku ilman syytä ei siis pääsäännön mukaan ole mahdollista. Jotta autokaupan purku on mahdollista, tulee virheen olla olennainen. Tämä olennaisuusvaatimus aiheuttaa huomattavia tulkintaongelmia siitä, koska autokaupan voi purkaa.
 • Käytetyn auton palautusoikeus
  Kaupan peruminen niin ostajan toimesta kuin myös kaupan purku myyjän toimesta on mahdollista. Kaupan peruminen yksityisen toimesta on siis mahdollista, jota ei tule sekoittaa kaupan purkuun. Ostaja voi peruuttaa kaupan 14 vuorokauden kuluessa ostosta, mikäli kyseessä on ollut ns. kotimyynti. Tämä palautusaika voi pidentyä jopa vuoteen, mikäli ostaja ei ole saanut käyttöönsä peruutusehtoja. Käytetyn auton kaupan purussa ei ole kyse palautusoikeudesta, vaikka molemmat tilanteet johtavat pääosin samaan lopputulokseen.
 • Peruutusehdot vs. laki
  Autokaupan peruutusehdot laissa lue suoraan, vaan ne saadaan myyjältä joko kaupan yhteydessä tai niitä pyytäessä. Kaupan purku perusteet löytyvät kuitenkin muun muassa kuluttajansuojalaista. Mikäli peruutusehtoja ei olla annettu käytetyn autokaupan peruuttaminen rajoitu 14 vuorokauteen, vaan kauppa voidaan purkaa jopa vasta vuoden kuluttua. Tämä vuosi toimii sanktiona myyjälle siitä, että peruutusehtoja ei olla annettu. Auton huutokauppa ja kaupan peruutusoikeus sekä muut virhevastuuseen liittyvät säännöt ovat hieman erilaiset. Täten autojen huutokauppa kuin myös ajoneuvo huutokauppa muutenkin on osittain erilainen toimi kuin auton myyminen suoraan. Auton välitysmyynti on myös toimi, joka osittain eroaa suorasta myynnistä.
 • Käytetyn auton kauppa ja kaupan purku
  Autokaupan purkaminen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan usein painava syy. Käytetyn auton palautusoikeus sekä kaupan purku päättyvät siihen, että ostaja palauttaa käytetyn auton myyjälle ja myyjä palauttaa rahat ostajalle. Tämä ei kuitenkaan yleensä ole näin yksinkertaista, koska käytetyn auton kaupassa on yleensä annettu vaihtoauto, joka saattaa olla jo myyty sekä ostettu auto on ollut jokin aikaa ostajan käytössä. Auton käytöstä pitää vähentää käyttöhyöty, joka tarkoittaa sitä, että ostaja on saanut hyötyä ajamalla autolla. Käyttöhyöty on vaikea määritettävä eikä sitä voida saada selville suoraan mistään taulukosta. Mikäli vaihtoauto on myyty tulee ongelmaksi, mikä on palautettava rahasumma, kun autoa ei voida enää palauttaa ostajalle. Autokaupan purku on vihoviimeinen oikeussuojakeino, joka on käytettävissä. Ensin pyritään korjaamaan virhe ja mikäli se ei onnistu tulee kyseeseen hinnanalennus. Hinnanalennuksen laskeminen on toimi, johon vaikuttaa monet seikat ja se on siksi tehtävä tarkkaan. Mikäli virhe on olennainen ja muut ehdot täyttyvät niin voi tulla kyseeseen autokaupan purku. Kolarikorjatun auton ostaminen on yhtä mahdollista kuin täysin ehjän mutta kolariautokaupan purku voi tulla kyseeseen, jos katsotaan, että myyjän olisi pitänyt mainita kolarista, jolloin puuttuvan tiedon voidaan katsota virheeksi. Kolarista ei kuitenkaan ole pakko kertoa, mikäli auton vauriot eivät ole olleet merkittävät ja mikäli ne on korjattu. Autokaupan purku lienee yleisin käytetyn tavaran purku tilanne ja siihen soveltuukin käytännössä samat oikeudet kuin muuhun käytetyn tavaran kaupan purkutilanteisiin. Tosin autokauppa ja sen purkaminen on yleensä monimutkaisempaa johtuen vaihtoautosta sekä käyttöhyödyn laskemisesta.
 • Käytetyn auton kauppa ja myyjän vastuu
  Käytetyn ajoneuvon kauppa on vastuiden jakautumisen osalta erilainen, kun kyseessä on myyjäliike tai yksityinen myyjä. Ensinäkin sovellettava laki on eri; kuluttajansuojalaki ja virhevastuu tulee kyseeseen, kun myyjänä on liike ja yksityisen ollessa myyjä sovelletaan kauppalakia. Lisäksi sovelletaan muita sopimusoikeudellisia periaatteita ja lakeja kuten oikeustoimilakia. Näitä lakeja sovelletaan lähtökohtaisesti riippumatta siitä, onko kyseessä myyjäliike vai yksityinen myyjä. Koskien virhettä ja virhevastuuta autokaupassa, säännöt ovat kuitenkin suhteellisen samankaltaiset. Autokaupassa yksityisten välillä kuin myös autokaupassa yksityisen ja elinkeinoharjoittelijan välillä voi siis syntyä riita. Riidan koskiessa auton kuntoa voi virhe kaupassa olla esimerkiksi se, että auto ei vastaa myyjän antamia tietoja tai se, että hän ei ole kertonut oleellisia seikkoja koskien auton kuntoa ostajalle. Auton kunto voi myös olla suhteellisen huonossa kunnossa siihen verrattavaan autoon, jolloin virhe myös voi tulla kyseeseen. Myyjä vastaa myös sellaisista virheistä, joista hän ei ollut tietoinen. Myyjä ei sen sijaan vastaa esimerkiksi sellaisista virheistä, joista hän on maininnut ennen kaupantekoa, jotka ovat tapahtuneet tapaturman, väärän käsittelyn tai asianmukaisen huollon laiminlyönnin seuraamuksena taikka sellaisista virheistä, jotka voidaan katsoa olevan tavanomaista kulumista suhteessa auton ikään. Korvusvastuun suuruuteen voi vaikuttaa useat seikat ja nämä voivat olla esimerkiksi auton käyttöikä ja hinta ostohetkellä. Uusimmilla ja kalleimmilla autoilla myyjällä on usein korkeampi korvausvastuu, kun taas vanhoilla ja edullisimmalla se voi olla alhaisempi, jolloin ostaja voi joissain tilanteissa joutua kattamaan osan korjauskuluista. On huomioitava, että vastuu voi myös joissain tilanteissa olla auton maahantuojalla. Autolla voi myös olla tehdastakuu, jolloin virheen korjaaminen tapahtuu osittain eri tavoin, kuin silloin kuin takuuta ei ole. Ensisijaisesti vastuu virheestä on kuitenkin myyjällä.
 • Auton etämyynti - laki
  Mitä on auton etämyynti ja mitä lakia siihen sovelletaan? Etäkauppa autokaupassa on yleistymässä, mikä tarkoittaa, että autokauppoja ei tehdä enää ainoastaan liiketiloissa. Etäkauppa tehdään siten, että osapuolet eivät ole samassa paikassa. Osapuolet eivät siis kohtaa. Auton osto netistä voidaan esimerkiksi rinnastaa auton etämyyntiin. Laki, jota sovelletaan, määräytyy kuin myös tavallisessa autokaupassa, jossa molemmat osapuolet ovat läsnä samassa paikassa, sen mukaan ketkä ovat auton kaupan osapuolet. Sovellettavaksi voi siis tulla niin kuluttajansuojalaki kuin kauppalaki. Auton etämyynti ja peruutusoikeus on sama kuin silloin, kun kauppa tehdään tavallisella tavalla (etämyynti peruutusoikeus). Etämyynnissä on tärkeää olla tarkka tiedonantovelvollisuudesta, jotta virhettä ei pääse tapahtumaan.
 • Käytetyn auton osto paperit
  Myytäessä ja ostaessa käytettyä autoa on hyvä olla joitakin dokumentteja. Tärkeimmät ovat kauppakirja ja luovutusilmoitus. Näiden avulla saadaan auto siirrettyä vanhalta omistajalta uudelle ja siten myös sen rekisteröinti tehtyä mutkitta.
bottom of page