top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Hovioikeus purki 220 000 euroa maksaneen auton kaupan kuluttajansuojalain nojalla

Päivitetty: 20. lokak. 2022Turun hovioikeus antoi 31.3.2021 ratkaisun, jolla tuomioistuin kumosi Hämeenlinnan käräjäoikeuden antaman tuomion samasta asiasta. Hovioikeus katsoi, että koska auton myynyt autoliike ei ollut korjannut autossa olleita virheitä kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla, ei auton virheitä voitu pitää vähäisinä, jolloin ostajalla oli oikeus purkaa kauppa. Tuomioistuimen mukaan sille, että auton arvo oli sillä ajamisen johdosta alentunut, ei tullut antaa merkitystä arvioitaessa kaupan purkamisen edellytyksiä.


Riidassa oli kyse vuonna 2018 uutena ostetusta Audi A8 L mallisesta autosta, jossa oli kaupan solmimisen jälkeen ilmaantunut lukuisia ajonhallinta- ja muiden avustavien järjestelmien vikoja. Virheet johtuivat autossa olevien lukuisten sensoreiden jäätymisestä ja huurtumisesta. Jäätymisen seurauksena lukuisat ajoa avustavat järjestelmät eivät toimineet sillä tavalla, jota ostaja olisi kohtuudella voinut odottaa. Ostajan mukaan auton avustavat järjestelmät olivat olleet tärkeä seikka ostopäätöstä tehdessä ja vaikuttaneet täten syntyneeseen kauppaan. Autossa oli edellä mainittujen lisäksi ilmennyt lukuisia muita vikoja esimerkiksi ovien avautumiseen liittyen.


Hämeenlinnan käräjäoikeuden ratkaisu ja valitus


Kuluttajansuojalain mukaan ostaja saa purkaa kaupan, jollei virheen oikaiseminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen taikka jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa. Tämän lisäksi tavarassa oleva virhe ei saa olla vähäinen.


Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että autossa oleva virhe on katsottava vähäiseksi ja määräsi autoliikkeen suorittamaan ostajalle 5 000 euroa hinnanalennuksena korkolain mukaisine korkoineen.


Ostaja oli valittanut käräjäoikeuden antamasta ratkaisusta hovioikeuteen ja vaatinut, että hinnanalennuksen asemasta kauppa puretaan ja autoliike määrätään palauttamaan hänelle kauppahinta korkolain mukaisine tuotto- ja viivästyskorkoineen. Ostajan mukaan autossa olleita virheitä ei voitu pitää vähäisinä, jolloin hänellä tulisi olla oikeus kaupan purkamiseen. Ostaja vaati myös tuomioistuinta määräämään autoliikkeen korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa sekä käräjäoikeuden että hovioikeuden käsittelystä.


Autoliike vastasi valitukseen vaatimalla ostajan tekemän valituksen hylkäämistä.


Hovioikeuden kanta ja perustelut


Virhe

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei katsota sovitun, tulee tavaran kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta odottaa. Hovioikeus katsoi toteen näytetyksi, että autossa oli lukuisia eri vikoja, jotka johtuivat ulkoisista sääolosuhteista eivätkä siten kuluttajan omasta toiminnasta.


Auton virheellisyyttä oikeudellisessa mielessä ei ratkaise pelkästään autossa oleva fyysinen vika. Tämän lisäksi auton tulee vian seurauksena olla sellainen, että se ei kunnoltaan ja ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä kuluttaja on voinut autolta kohtuudella odottaa. Auton virheellisyyttä ja kuluttajan perusteltuja odotuksia arvioitaessa on otettava huomioon auton kauppahinta. Kyseessä olevan auton kauppahinta oli ollut erittäin korkea, joten kuluttaja voi perustellusti odottaa autonsa avustavien järjestelmien toimivan pakkasesta huolimatta. Tämän vuoksi tuomioistuin katsoi, että autossa olevat viat olivat oikeudellisia virheitä eikä auto vastannut sitä, mitä kuluttaja siltä olisi kohtuudella voinut odottaa.


Virheiden oikaiseminen

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran myyneellä elinkeinonharjoittajalla on oikeus tarjoutua omalla kustannuksellaan korjaamaan tavarassa ollut virhe. Korjaamisesta ei kuitenkaan saa aiheutua kuluttajalle kohtuutonta haittaa tai tavaran arvon alenemista. Ostaja saa myös perustellusta ja erityisestä syystä kieltäytyä tavaran korjaamisesta. Myyjän on lain esitöiden mukaan tarjouduttava viipymättä korjaamaan autossa oleva virhe.


Autoliike oli yrittänyt useaan otteeseen korjata autossa olleita vikoja ja autoa oli käytetty myös maahantuojalla tutkittavana. Lopulta autoliike oli ilmoittanut reklamoitujen virheiden olevan joko ominaisuuksia taikka jo korjattu. Tuomioistuin katsoi, että autoliikkeen ei näytetty viipymättä tarjoutuneen oikaisemaan autossa olleita virheitä. Näin ollen kuluttajalla katsottiin olevan oikeus kieltäytyä virheiden korjausyrityksistä ja vedota virheisiin kaupan purkamiseksi.


Virheiden seuraukset

Ostajan oikeus purkaa tavaran kauppa on selostettu edellä. Lain esitöiden mukaan arvioitaessa oikeutta kaupan purkamiseen on otettava huomioon virheen kokonaismerkitys ostajalle. Virheen voidaan katsoa olevan vähäinen esimerkiksi silloin, kun se on helposti ja nopeasti korjattavissa. Autossa olleita oli useaan otteeseen pyritty korjaamaan tuloksetta. Tähän nojaten hovioikeus katsoi, että autossa olleita vikoja ei voitu pitää vähäisinä. Näin ollen, kun virheitä ei korjattu kuluttajansuojalaissa määrätyllä tavalla, oli kuluttajalla oikeus purkaa tehty kauppa.


Muut kustannukset ja kaupan purkamisen seuraukset

Hovioikeus katsoi ostajan hyötyneen auton ajamisesta 14 000 euron edestä. Tämä käyttöhyöty oli vähennettävä palautettavasta kauppahinnasta. Autoliike määrättiin palauttamaan vähennetty kauppahinta eli noin 205 000 euroa korkoineen ostajalle. Tämän lisäksi autoliike määrättiin korvaamaan kuluttajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa – oikeudenkäyntikuluja kertyi yhteensä 40 000 euroa.


Johtopäätöksiä


Edellä kuvattu hovioikeuden ratkaisu kuvaa varsin kattavasti kuluttajan oikeutta purkaa autokauppa. Autot ovat lain mukaan irtaimia esineitä, joten niiden kauppaa arvioidaan samojen oikeussääntöjen mukaan kuin esimerkiksi polkupyöristä tehtyjä kauppoja – toki autot ovat kulutushyödykkeiksi todella kalliita, jolloin kuluttajalla on oikeus odottaa auton kunnolta enemmän.


Autokaupan purkaminen on usein viimesijainen keino autokaupan virhetilanteissa. Kaupan purkamiseen turvaudutaan silloin, kun virhettä ei kyetä korjaamaan aiheuttamatta suuria kustannuksia tai haittaa. Kaupan purkaminen edellyttää edellä mainitulla tavalla autossa olevaa virhettä, joka ei saa olla vähäinen. Tapaus ei avaa täysin sitä, miten virheiden vähäisyyttä arvioidaan. Virheen olennaisuuden arviointi on aina tapauskohtaista ja sitä ohjaavat useat, painkoin ristiriitaiset, oikeussäännöt ja tuomioistuinten ratkaisukäytäntö. Autosta maksetulla kauppahinnalla on erittäin suuri merkitys arvioitaessa. Mitä korkeampi kauppahinta, sitä enemmän ostaja voi auton kunnolta ja ominaisuuksilta odottaa – luonnollisesti.


Autokaupan purkamisen yhteydessä on suositeltavaa turvautua osaavaan lakimieheen parhaan lopputuloksen varmistamiseksi. Mikäli olette oikeudellisen avun tarpeessa, otattehan yhteyttä asiantunteviin autoriitalakimiehiimme!


44 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page