top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Mitä autokaupan purkamisesta seuraa?Kaupan purkaminen on viimesijainen käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista autojen kaupassa. Siihen voidaan turvautua, kun autossa on vähäistä suurempi virhe, tai auton toimittaminen myöhästyy huomattavasti. Ennen kaupan purkamista, autossa olevaa virhettä pyritään usein korjaamaan ja kauppa voidaan purkaa vain, jos vian korjaaminen ei syystä tai toisesta onnistu. Yleisen oletuksen mukaan kaupan purkamisesta seuraa ainoastaan kaupan kohteena olevan auton ja siitä maksetun kauppahinnan palauttaminen. Tämän lisäksi kaupan purkamisen yhteydessä tulee kyseeseen tuottokoron maksaminen, käyttöhyödyn vähentäminen palautettavasta kauppahinnasta sekä usein seisontakorvausten maksaminen. Tässä käsitellään kaikkea sitä, mitä kaupan purkamisesta todella seuraa.


Milloin autosta tehdyn kaupan saa lain mukaan purkaa?


Kuluttajansuojalain mukaan ostaja saa purkaa autosta tehdyn kaupan, jos autossa on virhe, jota ei voida pitää vähäisenä eikä sitä muulla tavoin oikaista. Ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, jos myyjä onnistuu oikaisemaan autossa olevan virheen aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa tai ylimääräisiä kustannuksia. Myyjällä on siten oikeus pitää kauppa voimassa korjaamalla autossa olevan vian. Tämän ohella kauppaa ei saa purkaa, jos virhe on vain vähäinen. Arvioitaessa virheen vähäisyyttä on otettava huomioon virheen objektiivinen merkitys kaupalle kokonaisuudessaan. Vähäisenä voidaan pitää esimerkiksi auton erilaisia pintavaurioita tai muita virheitä, jotka ovat helposti korjattavissa.


Jos virheen oikaiseminen ei jostakin syystä onnistu, tai myyjä ei sitä suostu tekemään, on ostajalla siten oikeus purkaa kauppa, jos virhe ei ole vähäinen. Kaikkia vikoja ei ole mahdollista korjata. Voi olla, että tarvittavia vikoja ei ole saatavilla, tai on kyse niin sanotusta tiedonantovirheestä, jolloin autosta on annettu virheellisiä tietoja – esimerkiksi autolla ajettuja kilometrejä ei ole mahdollista jälkeenpäin muuttaa. Virheen korjaaminen voi myös tulla niin kalliiksi, että myyjä ei suostu korjaamaan vikaa ja myöntyy kaupan purkamiseen. Kun kaupan purkamisen edellytykset ovat käsillä, ostaja voi kieltäytyä myyjän tarjouksesta hinnanalennuksen antamiseen tai vian korjaamiseen, ja purkaa kaupan.


Kaupan purkamista seuraa suoritusten palauttaminen


Kun kauppa puretaan, lakkaa sopimus olemasta välittömästi ja osapuolten on palautettava saamansa suoritukset. Ostaja palauttaa siten auton ja saa itselleen autosta maksetun kauppahinnan. Joskus kauppa saatetaan purkaa vielä pitkänkin ajan kuluttua kaupan solmimisesta. Tällöin autolla on voitu ajaa suuriakin määriä kaupanteon jälkeen, jolloin yksinkertainen suoritusten palauttaminen voisi johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen. Tämän vuoksi suoritusten palauttamista pyritään korjaamaan ottamalla huomioon inflaation, eli rahan arvon alenemisen, sekä autosta sitä ajamalla saadun käyttöhyödyn.


Myyjän tulee maksaa kauppahinnalle sen maksupäivästä alkaen korkolain mukaista tuottokorkoa. Tämä tuottokorko on käytännössä Euroopan keskuspankin vahvistama puolen vuoden euribor, joka pyöristetään ylöspäin seuraavaan puoleen prosenttiin.


Käyttöhyödyn määrittämiseen ei ole mitään suoraa kaaviota, josta ostajan saama käyttöhyöty voitaisiin yksinkertaisella tavalla laskea. Yksi käytetty kaava käyttöhyödyn määrittämisessä on ollut KAUPPAHINTA x AJOKILOMETRIT / ODOTETTAVISSA OLEVAT KILOMETRIT (jotka ovat usein noin 250 000). Tällä kaavalla laskettaessa on käyttöhyöty 30 000 euron hintaiselle autolle, jolla on ajettu 5 000 kilometriä noin 600 euroa. Käyttöhyöty pyritään usein myös sitomaan auton arvon laskemiseen, sillä se kuvastaa hyvin ostajan autosta saamaa hyötyä – autojen arvo laskee käytettäessä, ja purkaessaan kaupan, saisi ostaja takaisin itselleen koko maksamansa kauppahinnan, jolloin hänen voitaisiin katsoa ajaneen autolla ”ilmaiseksi”. Kun käyttöhyöty sidotaan auton arvon alenemiseen, ei vain vähäisestä käytöstä voitaisi määrätä käyttöhyötyä varsinkaan silloin, kun kyseessä on käytetty ja paljon ajettu auto – jos 220 000 kilometriä ajetulla autolla ajetaan vaikkapa 3 000 kilometriä, ei tämän voida katsoa vaikuttavan auton arvoon.


Muut huomioon otettavat seikat


Suoritusten palauttaminen tulee aina ajankohtaiseksi puhuttaessa auton kaupan purkamisesta. Tämän ohella kaupan purkamiseen liittyy todella usein myös muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon myyjän tulee palauttaa ostajalle. Näihin seikkoihin ei aina muisteta vedota, jolloin kuluttaja voi saada takaisin vähemmän, kuin mihin hän olisi tosiasiassa oikeutettu.


Ensimmäinen näistä seikoista on mahdollisten seisontakorvausten vaatiminen. Ostaja on oikeutettu seisontakorvaukseen, jos hänen autonsa ei ole hänen käytössään esimerkiksi siksi, että se seisoo huoltamolla korjattavana. Seisontakorvaus on siis laskennallinen korvaus, jonka määräämiseen käytetään liikennevahinkolautakunnan määrittämää kaavaa, jossa eri hintaisille autoille on laskettu päivähinta, joka katsotaan vahingoksi siitä, että ostaja ei voi käyttää omistamaansa autoa. Seisontakorvaus määrätään auton seisomien päivien perusteella, ja se voi uusien autojen kohdalla olla jopa noin 30 euroa päivässä – auton seistessa viikkoja tai kuukausia huoltamolla, voi seisontakorvausten määrä nousta jopa tuhansiin euroihin. Jos asia on käsiteltävänä kuluttajariitalautakunnassa taikka käräjäoikeudessa, on seisontapäiväkorvausta osattava vaatia, jotta sitä voidaan määrätä maksettavaksi.


Toinen mahdollisesti merkityksellinen asia voi tulla ajankohtaiseksi tilanteissa, joissa kuluttaja on joutunut tekemään autoon erilaisia korjauksia omalla kustannuksellaan. Jos auto on ollut kuluttajalla käytössä pidemmän aikaa, on hän voinut joutua tekemään siihen useitakin korjauksia ennen kaupan purkamista. Jos näiden korjausten katsotaan nostaneen auton arvoa, on myyjän korvattava ostajalle arvon nousua vastaava summa. Tämän lisäksi, jos autossa katsotaan olevan lain tarkoittama virhe, on myyjä korvattava ostajalle tämän virheen selvittämisestä ja korjaamisesta aiheutuneet kustannukset.


Kaupan purkamiseen liittyy siten useita huomioon otettavia seikkoja, jotka voivat tehdä tilanteesta hyvinkin mutkikkaan. Monet asiat ovat myös sellaisia, että niitä ei myönnetä, ellei niitä osata oikealla tavalla vaatia joko ratkaisuelimessä tai osapuolten välisissä neuvotteluissa.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppoihin liittyvissä asioissa, otattehan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

896 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page