top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Mitä vastuita sinulla on auton ostajana?

Päivitetty: 20. lokak. 2022Auton kauppaa kuluttajan ja ammatinharjoittajan – eli siis ostajana tavallinen henkilö ja myyjänä esimerkiksi autoliike – välistä kauppaa säännellään kuluttajansuojalaissa. Mikäli myyjänä on kuluttaja, säännellään kauppaa kauppalaissa. Näin ollen ostaessasi auton yksityiseltä henkilöltä tulee sovellettavaksi kauppalaki. Kaupan kohteena olevassa autossa katsotaan olevan virhe, jos se ei vastaa sitä, mistä katsotaan sovitun kauppaa tehdessä – lähtökohtaisesti myydyn auton voidaan edellyttää toimivan ja soveltuvan tieliikennekäyttöön. Virhe autossa on esimerkiksi silloin, kun auton jakohihna katkeaa ennen aikaisesti.


Vaikka myyjä vastaa lähtökohtaisesti autossa olevista virheistä, on auton ostajalla kuitenkin tiettyjä velvollisuuksia, joiden laiminlyönti voi vaikuttaa virhevastuun jakaantumiseen myyjän ja ostajan välillä.


Miksi auto pitää tarkastaa ennen kaupan solmimista?


Ennakkotarkastuksella tarkoitetaan käytännössä auton koeajoa ja sen yleiskunnon tarkastamista. Konkreettisen virheen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota myös ostajan tietoihin auton ominaisuuksista. Jos ostaja on, tai hänen pitäisi olla, tietoinen autossa olevasta virheestä, katsotaan hänen tarkoituksenaan olleen hyväksyä auto virheineen. Ennakkotarkastuksessa ilmi tulevia virheitä voivat olla esimerkiksi auton maalipinnan virheet. Ennakkotarkastuksen laiminlyönnillä voi siis olla haitallisia seurauksia ostajalle.Kuluttajakauppa

Ennakkotarkastus kuluttajankaupassa, eli yksityishenkilön ostaessa auton autoliikkeestä, ei perustu suoraan yksittäiseen lain säännökseen. Kuluttajansuojalaki ei aseta ostajalle suoraa velvollisuutta auton tarkistamiseksi kaupanteon yhteydessä, mutta hän ei kuitenkaan voi vedota auton virheeseen, joka olisi kaupanteon yhteydessä tullut huomata. Näin ollen, vaikka kuluttajalla ei ole suoranaista velvollisuutta tarkastaa tavaraa ennen kaupan solmimista, voi tarkastuksen laiminlyömisellä on haitallisia seurauksia kuluttajalle. Tarkastusvelvollisuudelle löytyy perusteluita myös hovioikeuksien ratkaisuista. Käytetyn auton kaupassa auto kannattaa siis aina koeajaa ja ostajan kannattaa tutustua auton yleiskuntoon. Jos ostaja laiminlyö tarkastuksen, menettää hän oikeutensa vedota auton vikoihin, jotka olisivat kohtuudella tulleet ilmi autoa tarkastettaessa.


Arvioitaessa sitä mitä, ostajan olisi pitänyt tarkastuksessa huomata, on kiinnitettävä huomiota ostajan asiantuntijuuteen. Pääsäännön mukaan kuluttajan ei oleteta olevan autotekniikan ammattilainen, joten niin sanotut piilevät ja tekniset viat ovat aina myyjän vastuulla.


Yksityisten välinen kauppa

Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ennakkotarkastusvelvollisuus perustuu suoraan kauppalain säännökseen. Sen mukaan: ”ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä”. Kauppalakikaan ei toisaalta aseta täysin ehdotonta velvollisuutta tarkastaa autoa. Kauppalakia sovellettaessa myyjällä on tosin mahdollisuus aikaansaada ostajalle ennakkotarkastusvelvollisuus kehottamalla häntä tarkastamaan auton. Tällöin ostaja ei voi tehokkaasti vedota virheisiin, jotka olisivat tulleet ilmi tarkastuksessa.


Vilpillinen myyjä

Ennakkotarkastusta koskevalla sääntelyllä ei ole kuitenkaan tarkoitus antaa vilpilliselle myyjälle mahdollisuutta vapautua vastuustaan koskien auton virheitä. Siksi myyjä ei voi vapautua vastuusta, jos hän on itse menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Tyypillinen esimerkki tällaisesta toiminnasta on se, että myyjä on ollut tietoinen autossa olevasta olennaisesta virheestä, mutta jättänyt kertomatta siitä ostajalle.


Ennakkotarkastusvelvollisuudesta tulee erottaa ostajan velvollisuudesta tarkastaa tavara luovuttamisen jälkeen. Tällä kaupan solmimisen jälkeen tapahtuvalla tarkastuksella ei ole enää vaikutusta auton virheitä koskevaan arviointiin, mutta se voi vaikuttaa ostajan mahdollisuuteen reklamoida auton mahdollisista virheistä ja vaatia seuraamuksia virheen perusteella.Tällöin velvollisuus tavaran tarkastamiseksi kauppaa tehtäessä on ehdottomampi, ja auto tulisikin koeajaa ja tarkastaa aina ennen kaupan solmimista.


Autoa tulee huoltaa huoltosuunnitelman mukaisesti


Autot edellyttävät säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Huoltojen suorittamisesta vastaa lähtökohtaisesti ostaja. Mikäli ostaja on laiminlyönyt auton tavanmukaisen huoltamisen, voi myyjä vapautua vastuustaan sen perusteella, että ostaja on laiminlyöntinsä vuoksi myötävaikuttanut vian syntymiseen. Laiminlyödyllä huollolla on kuitenkin oltava riittävä syy-yhteys aiheutuneeseen vikaan. Huollon suorittamatta jättämisen on siis pitänyt vaikuttaa vian syntymiseen ja se oltaisiin autoa oikein huoltamalla voitu estää. Kuluttajansuojalautakunnankin vahvistaman kannan mukaan virhe on yhä myyjän vastuulla, jos tekemättä jääneessä huollossa ei oltaisi vaihdettu hajonnutta osaa, eikä vikaa oltaisi huollossa voitu ennakoida. Myyjän on näytettävä, että ostajan laiminlyönti on vaikuttanut autossa ilmenneeseen vikaan.


Huoltoliikkeen valinta

Ostaja voi yhä vedota autossa olevaan virheeseen, vaikka auto olisi huollettu muussa kuin merkkiliikkeessä. Mikäli autoa ei ole viety merkkikorjaamolle, vastaa ostaja itse huollon asianmukaisuudesta suhteessa myyjätahoon. Asiantuntevan huoltoliikkeen voidaan olettaa tuntevan auton huolto-ohjelman ja myös huoltavan autoa sen mukaisesti. Vapautuakseen vastuusta on myyjäntahon näytettävä toteen se, että auton huoltaminen muussa kuin merkkiliikkeessä on vaikuttanut autossa ilmaantuneeseen virheeseen.


Kysymys liittyen huoltoliikkeen valintaan on usein esillä puhuttaessa uusista autoista ja niille myönnettävistä takuista. Uusille autoille myönnetään lähes poikkeuksetta takuu, joka on voimassa usein 2-3 vuotta. Uusien autojen takuuehdoissa on sallittua määritellä, miten autoa tulee huoltaa. Takuunantaja usein määrittää autolle tietyn huolto-ohjelman, jonka mukaisesti autoa tulee huoltaa. Auton huoltaminen ehtojen vastaisella tavalla johtaa useimmiten takuun raukeamiseen. Takuunantaja ei voi kuitenkaan edellyttää auton huoltamista vain niin sanotuissa merkkiliikkeissä, vaan ostaja voi halutessaan huoltaa autonsa muulla tavoin. Tällöin ostaja on kuitenkin itse vastuussa siitä, että auto tulee huolletuksi takuuehtojen määräämällä tavalla.


Myös ostajalla on siis tiettyjä vastuita auton kaupassa. Vastuiden suuruus vaihtelee sen perusteella, ostetaanko auto liikkeestä vai yksityiseltä myyjältä. Riidan syntyessä auton virheellisyydestä on hyvä olla yhteydessä ammattitaitoiseen lakimieheen.


Mikäli tarvitset apua autokauppoihin liittyvässä asiassa, otathan yhteyttä asiantunteviin autoriitalakimiehiimme.


72 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page