top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Mitä voit vaatia auton virheen perusteella?

Päivitetty: 20. lokak. 2022

Autossa katsotaan olevan virhe, kun se ei vastaa kauppaa tehtäessä sovitusta tai ei sovellu käyttötarkoitukseensa – liikenteessä ajamiseen. Virhetilanteissa kuluttajalla on useita keinoja vaatia myyjältä taikka muulta vastuussa olevalta korjaavia toimenpiteitä. Näillä tarkoitetaan kaupassa olevan virheen oikaisemista ja ne voivat vaihdella uudesta toimituksesta kaupan purkamiseen.


Virheen oikaisu


Virhetilanteessa kuluttajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan virheen tai toimittamaan virheettömän tavaran – tällaista virheen korjaamista kutsutaan virheen oikaisuksi. Oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja sen on oltava vastikkeeton. Vastikkeettomuudella tarkoitetaan sitä, että korjaavat toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ostajalle minkäänlaisia kustannuksia.


Auto tulee usein virheen oikaisun yhteydessä aiempaa ja sopimuksen mukaista parempaan kuntoon. Tämä on erityisen yleistä, kun on kyse autosta, jolla on ajettu paljon ja johon vaihdetaan korjauksen yhteydessä uusia osia vaurioituneiden tilalle. Tällöin lähtökohtana on, että ostaja vastaa osasta korjaukseen uponneista kustannuksista. Taustalla on vahingonkorvausoikeudellinen periaate, jonka mukaan vahingonkärsijä ei saa päästä parempaan asemaan ja hyötyä vahingon korvaamisesta. Ostaja saa kuitenkin kieltäytyä oikaisusta sen perusteella, että hänellä aiheutuisi kustannuksia virheen oikaisusta. Tämän vuoksi myyjän tulisikin aina varmistaa ostajan suostumus oikaisun tekemiseen. Kuluttajan kieltäytyessä oikaisusta korjataan virhe antamalla ostajalle virhettä vastaava hinnanalennus tai kauppa voidaan vaihtoehtoisesti myös purkaa.


Auton arvon noustessa vian korjaamisen seurauksena, on vaikea määrittää, kuinka suuri osa korjauskustannuksista vastaa itse vian korjaamista ja mikä osa taas nostaa auton arvoa. Yhtenä keinona on käytetty osan oletettua käyttöikää, mutta vaikka se toimii hyvänä aputyökaluna arviolle, ei sitä voida käyttää kaikissa tilanteissa. Kestoiän avulla voitaisiin laskea, että osan, jonka olisi pitänyt kestää 100 000 kilometriä, mutta kestikin vain 40 000 kilometriä, vaihtaminen uuteen nostaa auton arvoa noin 40 %:lla auton korjauskustannuksista. Käytetty osa vaihdetaan kokonaan uuteen ja ostaja saa ”ilmaisiksi” uudemman osan. Parannuksen osan laskemisessa on otettava huomioon myös vaihdetun osan tekniset ominaisuudet ja korjauksen yhteydessä tehdyt muut toimenpiteet.


Oikaisusta kieltäytyminen


Virheen oikaisusta voivat tietyissä olosuhteissa kieltäytyä sekä ostaja että myyjä.

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus kieltäytyä oikaisemasta virhettä, mikäli tälle jäävä osuus olisi muodostumassa kohtuuttoman suureksi – tällöin virhe korjataan muulla tavoin. Arvioitaessa kohtuuttomuutta on otettava huomioon virheen merkitys ja tavaran arvo sopimuksen mukaisena. Merkitystä on annettava myös sille, voidaanko auton virhe korjata muulla tavoin ostajan oikeuksia loukkaamatta ja aiheuttamatta suurta haittaa. Hän voi kieltäytyä myös silloin, jos on olemassa jokin este, jota hän ei voi välttää eikä voittaa. Tällainen tilanne on käsittä muun muassa silloin, kun auto on virheen seurauksena tuhoutunut tai sen korjaaminen ei ole muusta syystä enää mahdollista. Auton vaihto uuteen tulee kysymykseen käytännössä vain uuden auton kaupassa, sillä on vaikea löytää kahta ominaisuuksiltaan vastaavaa autoa, ja ostajalla on oikeus kieltäytyä vaihdosta, jos elinkeinonharjoittaja tarjoaa autoa, joka ei vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä autoa.


Hinnanalennus


Hinnanalennuksella tarkoitetaan kauppahinnan osittaista palauttamista virhettä vastaavalta osalta. Tarkoituksena on korjata virheellinen hinta vastaamaan auton todellista arvoa, joka autolla olisi ollut, jos osapuolet olisivat olleet tietoisia autossa olevasta virheestä. Kuluttajan oikeussuojakeinona hinnanalennus on lähellä vahingonkorvausta, ja niiden raja onkin paikoittain häilyvä. Kuluttajansuojalautakunnan ratkaisussa myyjä on usein määrätty suorittamaan ostajalle tietty summa, joka koostuu sekä vahingonkorvauksesta että hinnanalennuksesta.


Hinnanalennuksen määrän laskeminen

Hinnanalennuksen määrää laskettaessa on mahdollista turvautua kauppalain säännökseen, jonka mukaan ”hinnanalennuksen määrän tulisi vastata virheellisen ja virheettömän tavaran arvon välistä erotusta kauppahetkellä”. Säännöksen mukaan, jos auton arvo on virheellisenä 1 000 euroa alhaisempi kuin virheettömänä, tulee myös hinnanalennuksen olla 1 000 euroa. Tähän sääntöön ei voida kuitenkaan sokeasti nojata, vaan hinnanalennuksen määrittäminen on useimmiten harkinnanvaraista ja tapauskohtaista pohdintaa. Alennuksen suuruutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon virheen merkitys auton käyttö- ja vaihtoarvolle sekä sen vaikutus auton ulkonäköön. Käytännössä alennuksen määrän laskemisessa nojataan usein auton korjauskustannuksiin.


Milloin olet oikeutettu saamaan hinnanalennusta?

Kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen tilanteissa, joissa virheen täysimääräinen korjaaminen tai auton vaihtaminen virheettömään ei ole mahdollista. Ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen myös, jos tällaista virheen oikaisua ei suoriteta kohtuullisessa ajassa. Käytännössä hinnanalennus ajankohtaistuu tiedonantovirheiden kohdalla. Tiedonantovirhe on kyseessä silloin, kun auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja – esimerkiksi tilanteessa, jossa matkamittarin lukema ei vastaa autolla todellisesta ajettuja kilometrejä.


Vahingonkorvaus


Kuluttajalla on virheen oikaisun lisäksi oikeus saada korvaus virheen aiheuttamasta vahingosta. Vahingonkorvauksesta tavaran virheen perusteella, kuten muistakin tässä artikkelissa käsitellyistä korjaavista toimenpiteistä säädetään kuluttajansuojalaissa. Vahingon korvaamisen perusedellytykset perustuvat kuitenkin yleisiin vahingonkorvauksellisiin periaatteisiin. Näistä voidaan mainita täyden korvauksen periaate sekä rikastumiskiellon periaate. Nämä periaatteet määrittävän korvauksen suuruutta vastaamaan mahdollisimman tarkasti kuluttajalle aiheutunutta vahinkoa.


Välittömät ja välilliset vahingot

Kuluttajansuojalaissa vahingot jaetaan kahteen kategoriaan: välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Näitä kahden tyypin vahingot tulevat korvattavaksi hieman eri edellytyksin. Suoraan virheen perustuneita virheitä kutsutaan välittömiksi. Tyypillisiä välittömiä vahinkoja ovat vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat virheen selvittelystä ja korjaamisesta. Välittömät vahingot jäävät lähtökohtaisesti aina myyjän vastuulle. Välittömien vahinkojen korvaamisesta myyjä voi vapautua näyttämällä toteen, että vahinko on aiheutunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hän ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa.


Virheestä seuranneet epäsuorat vahingot ovat puolestaan välillisiä vahinkoja. Välillisiä vahinkoja ovat muun muassa virheen aiheuttama tulon menetys ja toisesta sopimuksesta aiheutunut vahinko. Esimerkiksi myöhästyminen ja jatkoyhteyden lähdöstä myöhästyminen ovat välillisiä vahinkoja. Jotta myyjä vastaisi välillisistä vahingoista, on hänen täytynyt toimia huolimattomasti. Kysymys siitä, minkä tasoinen huolimattomuus riittää välillisten vahinkojen korvaamiseksi, on vaikea. Kuluttajansuojalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan lain tarkoittaman huolimattomuuden kynnys on korkeampi kuin arkikielessä tarkoitetun huolimattomuuden. Kuluttajansuojalautakunnan ratkaisujen perusteella vaikuttaisi siltä, että näyttökynnys siitä, että myyjä on toiminut huolimattomasti, olisi ostajalla. Näin ollen ostajan on näytettävä todeksi, se että vika on seurausta myyjäpuolen tuottamuksesta. Kysymys näyttötaakasta ei ole kuitenkaan aina näin mustavalkoinen, ja sen jakautuminen ostajan ja myyjän välillä sekä se, mitä on pidettävä riittävänä näyttönä, voi tapauskohtaisesti vaihdella tapauksen yksityiskohdista riippuen.
Kaupan purku


Kaupan purusta olemme kirjoittaneet kokonaan oman artikkelin, jossa ostajan mahdollisuudesta purkaa kauppa autossa olevan virheen perusteella kerrotaan laajemmin. Lyhykäisyydessään auton kaupan voi purkaa tilanteessa, jossa virhettä ei voida pitää vähäisenä eikä virhettä voida muulla tavoin oikaista. Arvioitavaksi tulee virheen merkitys ostajalle, jonka on oltava olennainen kaupan purkamiseksi. Purettaessa kauppa tehty sopimus lakkaa olemasta välittömästi ja osapuolten tulee palauttaa saamansa suoritukset – ostajan auto ja myyjän kauppahinta. Myyjän täytyy maksaa saamalleen kauppahinnalle korkolain mukaista tuottokorkoa, mutta palautettavasta kauppahinnasta on vähennettävä ostajan autosta saama käyttöhyöty.


Virheellä autokaupassa voi olla tilanteesta riippuen useita seurauksia. Eri vaihtoehtojen punnitseminen ja määrittäminen voi olla vaikeaa. Osaavan lakimiehen avulla päästään kuitenkin parhaaseen lopputulokseen.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua, otathan yhteyttä meidän asiantunteviin autoriitalakimiehiimme!
161 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page