top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Auton ostaminen Ruotista – millainen vastuu myyjällä on auton virheistä?


Auton ostaminen ulkomailta on yleistynyt, kun tällä tavoin on mahdollista saada auto huokeaan hintaan. Usein autot ovat myös paremmin varusteltuja ja myös valikoima on huomattavasti laajempi. Saksan ohella autoja tuodaan Suomeen todella paljon Ruotsista. Oikein tehtynä auton ostaminen ja maahantuominen Ruotsista on kustannustehokasta, turvallista ja helppoa. Olemme kirjoittaneet artikkelin auton maahantuonnista, jossa käydään läpi prosessia ja annetaan yleisiä ohjeita auton ostamiseen ulkomailta.


Useat suomalaiset autoliikkeet tarjoavat tänä päivänä myös autojen maahantuontipalveluita, jolloin he tuovat auton Suomeen ja myyvät auton sinulle. Tällöin autoliike vastaa auton maahantuonnista ja, kun auton kauppa tapahtuu Suomessa, soveltuu kauppaan Suomen laki. Tällöin auton virheellisyyden ja myyjän virhevastuun arviointi ei käytännössä poikkea ”tavallisesta” auton kaupasta. Jos taas haet itse auton Ruotsista – eli ostat auton Ruotsalaisesta autoliikkeestä ja tuot sen itse Suomeen, sovelletaan kauppaan ruotsalaista oikeutta. Tässä artikkelissa käsitellään ruotsalaisen myyjän vastuuta autossa olevasta virheestä ruotsalaisen ja eurooppalaisen kuluttajansuojalainsäädännön valossa. Kirjoitus käsittelee siten yksityishenkilön ja ruotsalaisen autoliikkeen välisiä kauppoja – kahden yksityishenkilön välisiin autokauppoihin ei sovelleta kuluttajansuojalainsäädäntöä.


Eurooppalainen kuluttajansuojalainsäädäntö


Vaikka sovellettava laki ei olekaan suomalainen kuluttajansuojalaki, ei sovellettavaksi tuleva Ruotsin laki poikkea Suomen laista kovinkaan suuresti. Molemmat lait perustuvat samaan Euroopan unionin antamaan direktiiviin. EU:n jäsenvaltiot ovat velvoitettuja säätämään direktiivin mukaisen ja suuntaisen lain. Tästä johtuen eurooppalaisten valtioiden kuluttajansuojalainsäädännöt ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Direktiivipohja ei kuitenkaan sääntele aivan kaikkea tarkasti, ja valtioille jääkin jonkin verran liikkumavaraa yksittäisissä seikoissa, vaikka suuret linjat kaikissa laeissa ovat samat.


Auton virheellisyyttä arvioidaan pitkälti samoilla perusteilla – autossa on virhe, mikäli se ei vastaa sovittua tai sitä, mitä autolta sen hinta, ajomäärä ja muut seikat huomioon ottaen voi odottaa. Yksi ero ruotsalaisessa kuluttajansuojassa on se, että Ruotsissa myyjän virhevastuu on rajattu kolmeen vuoteen, tämän jälkeen myyjä ei enää vastaa autossa ilmenevistä virheistä. Suomessa myyjän virhevastuuta ei ole ajallisesti rajattu, mutta käytännössä myyjän saaminen vastuuseen yli kolmen vuoden jälkeen on vaikeaa ja harvinaista – mutta ei kuitenkaan mahdotonta. Samoin kuin Suomessa, myös Ruotsissa on voimassa niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Kun autossa ilmenee vika kuuden kuukauden sisällä auton ostamisesta, on todistustaakka asetettu myyjälle. Tällöin myyjän on vapautuakseen vastuusta näytettävä toteen, että autossa ei ole ollut virhettä. Tämän jälkeen näyttötaakka kääntyy kuluttajalle.


Miten toimia, jos autossa ilmenee virhe?


Silloin, kun Ruotsista ostetussa ja maahantuodussa autossa ilmenee kaupan solmimisen jälkeen jokin vika, tulee tilanteessa toimia pitkälti samoin kuin silloin, kun Suomesta ostetusta autosta löytyy virhe. Ensimmäisenä tulee ottaa myyjään yhteyttä ja kertoa autosta löytyneestä viasta. Tämä reklamaatio on hyvä tehdä kirjallisesti siten, että se jää myös itselle. Reklamaatioon kannattaa liittää päivämäärä, johon mennessä odotat myyjän antavan vastauksensa. Ensimmäisen reklamaation pohjalta voi myyjän kanssa aloittaa neuvottelut vian korjaamisesta – myyjä tosin usein kiistää oman vastuunsa. Myyjät ovat usein vedonneet muun muassa siihen, että heidän vastuunsa on katkennut silloin, kun auto vietiin maasta pois. Tämä ei kuitenkaan pidä millään tasolla paikkaansa, eikä myyjä vapaudu vastuusta sen perusteella, että auto on tuotu Suomeen. Tällöin kannattaa myös pyytää korjaamolta lausunto autossa olevasta viasta. Lausunnon on hyvä olla englanniksi taikka ruotsiksi ja siinä tulee listata havaitut viat, autossa niiden perusteella oleva korjaustarve sekä korjauskustannusten arvioitu määrä. Myyjät usein vaativat auton toimittamista heidän liikkeeseensä arvioitavaksi ja vaativat vielä tämän tekemistä ostajan kustannuksella. On kuitenkin tärkeää huomata, että riippumattoman korjaamon lausunto auton virheellisyydestä riittää. Tämän lisäksi, mikäli auto toimitetaan myyjän luo korjattavaksi tai arvioitavaksi, vastaa siirtämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista myyjä, ei ostaja.


Jos neuvottelut myyjän kanssa eivät etene, on asiassa usein käännyttävä riidanratkaisuelimen puoleen. Tämän lisäksi Euroopan kuluttajakeskus auttaa kuluttajia kansainvälisissä autokaupoissa esimerkiksi tarjoamalla neuvottelu- ja sovitteluapua. Jos asia ei ratkea neuvotteluiden myötä, on käännyttävä joko tuomioistuimen taikka Ruotsin kuluttajariitalautakunnan ARN:n (Allmänna reklamationsnämden) puoleen. ARN:n käsittely on maksutonta, aivan kuten suomalaisen kuluttajariitalautakunnankin, mutta ratkaisun saamisessa voi kestää kuukausia. Jos kyseessä on arvoltaan alle 5 000 euron auto, voidaan asiassa nostaa eurooppalainen vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely. Jos auton arvo on tätä suurempi ja vaatimuksen arvo on yli 2 000 euroa, on asiassa parasta nostaa syyte myyjää vastaan tuomioistuimessa tai viedä asia edellä mainitulla tavalla ARN:n eteen.


Milloin auton voi korjauttaa itse?


Samoin kuin suomessa, on sekä myyjän velvollisuus että oikeus korjata auto, mikäli siinä on lain tarkoittama virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan auton ja toisaalta sitä, että ostaja ei saa korjata autoa antamatta myyjälle mahdollisuutta korjata autoa itse. Jos ostaja korjaa auton antamatta myyjälle mahdollisuutta auton korjaamiseen, joutuu ostaja pääsääntöisesti itse vastuuseen osasta korjauskustannuksista. Autoa ei siten pidä lähteä korjaamaan ennen kuin myyjä on vastannut ostajan tekemään reklamaatioon ja saanut mahdollisuuden reagoida.


Milloin auton voi sitten lopulta korjauttaa itse? Voiko ostaja joutua olemaan kuukausia ilman autoa myyjän ehdottaman korjaussuunnitelman vuoksi? Vastaus näihin kysymyksiin riippuu aina tilanteen tapauskohtaisesta arvioinnista. Yleisesti, oikeuttaakseen vian korjaamisen omin ehdoin, on ostajan pystyttävä todistamaan, että hän on ilmoittanut myyjälle auton virheellisyydestä ja, että myyjälle on annettu riittävästi tietoa ja aikaa reklamaation käsittelemiseen. Tällöin voidaan katsoa, että myyjälle on annettu tilaisuus auton korjaamiseen, mutta myyjä ei ole tarttunut tähän oikeuteensa. Auton voi korjata ensinnäkin silloin, kun myyjä ei ole lainkaan vastannut ostajan tekemään reklamaatioon. Toiseksi auton voi korjata muun muassa silloin, kun myyjä ehdottamat korjaustoimenpiteet kestäisivät kohtuuttoman kauan, eikä kuluttajalla ole mahdollisuutta olla autoa näin pitkää aikaa. Lain mukaan auton korjaaminen myyjän toimesta ei saa aiheuttaa ostajalle kohtuutonta haittaa.


Kun auton korjauttaminen Suomessa ostajan toimesta on ollut perusteltua, on ostajalle oikeus vaatia myyjää korvaamaan ostajalle auton korjauksesta ja vian etsinnästä aiheutuneet kustannukset.Auton ostaminen Ruotsista ei ole siten niin riskialtista, kuin usein voisi kuvitella. Myyjä vastaa auton virheellisyydestä kuten Suomessakin ja myyjä on myös mahdollista saattaa vastuuseen Suomesta käsin.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


157 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page