top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Auton renkaiden rooli osana autokauppaaRenkaat ovat merkittävässä roolissa auton tieliikennekelpoisuutta ja turvallisuutta arvioitaessa. Tämän lisäksi renkaat vaikuttavat auton virheellisyyden arvioimiseen. Ongelmia voi syntyä esimerkiksi silloin, kun auton renkaat ovat luvattua huonomassa kunnossa tai auton mukana ei tule luvattuja renkaita tai vanteita. Renkaiden asemaa korostaa se, että renkaiden on oltava tietyn kuntoiset täyttääkseen tieliikennelain niille asettamat edellytykset.


Miten auton virheellisyyttä arvioidaan?


Kun yksityishenkilö on ostanut auton omaan käyttöönsä autoja elinkeinotoiminnassa myyvältä autoliikkeeltä, sovelletaan auton kauppaan kuluttajansuojalakia. Tällöin auton virheellisyyttä arvioidaan käyttäen lähtökohtana kuluttajansuojalain yleistä virhesäännöstä. Tämän säännöksen mukaan autossa on virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Lähtökohtana on siis sopimuksenmukaisuus. Usein autosta tehtyyn kauppakirjaan ei kuitenkaan kirjata ylös kaikkea, mitä kauppaa tehtäessä on autosta luvattu. Tällöin turvaudutaan sääntöön, jonka mukaan auton on vastattava kestävyydeltään ja muuten sitä, mitä kuluttajalla yleensä on perusteltua aihetta odottaa autolta. Siihen, mitä kuluttaja voi perustellusti odottaa, vaikuttaa auton ikä, sillä ajetut kilometrit, auton hinta muihin vastaaviin verrattuna sekä myyjän autosta antamat tiedot. Tämän lisäksi auton tulee ominaisuuksiltaan vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia.


Autosta tehtyä kauppaa voi rasittaa myös niin sanottu tiedonantovirhe. Tällä tarkoitetaan sitä, että autossa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Virheellisten tietojen on täytynyt vaikuttaa kauppaan. Ostaja ei siis olisi tehnyt samaa ostopäätöstä, jos hänellä olisi ollut käytössään kaikki autoa koskevat paikkansa pitävät tiedot – hän olisi esimerkiksi voinut suostua solmimaan kaupan samasta autosta, mutta vain alhaisemmalla kauppahinnalla. Myyjällä on myös velvollisuus kertoa ostajalle sellaisista auton ominaisuuksista tai sitä koskevista seikoista, joilla voi olla merkitystä auton kauppaan. Myyjällä on siten tiedonantovelvollisuus merkityksellisistä seikoista. Myyjä voi vapautua virhevastuustaan, jos hän ei tiennyt, eikä hänen pitänytkään tietää, virheellisestä tiedosta tai annetut virheelliset tiedot on selkeällä tavalla korjattu.


Epäselvä sopimusehto autokaupan yhteydessä


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse auton kaupasta, jonka myynti-ilmoituksessa oli mainostettu auton kauppaan sisältyvän sekä talvi- että kesärenkaat. Todellisuudessa kesärenkaissa ei ollut kuitenkaan vanteita. Myyjä vetosi siihen, että sopimuksessa mainittiin, että kauppaan sisältyi toiset renkaat, mutta toisista vanteista ei ollut puhetta. Myyjän mukaan oli yleinen käytäntö, että autoissa on vain yhdet vanteet ja kahdet renkaat. Lautakunnan tuli ratkaista, oliko kuluttajalla perusteltua aihetta odottaa auton kauppaan sisältyvän kaksien rengassettien lisäksi kahdet vanteet sekä talvi- että kesärenkaille.


Lautakunnan mukaan ilmaisu ”talvi- ja kesärenkaista” oli epäselvä ja tulkinnanvarainen, sillä kaikissa renkaissa ei ollut vanteita. Tämä epäselvä ilmaisutapaoli omiaan aiheuttamaan kuluttajalle virheellisen käsityksen kauppaan sisältyvistä renkaista. Kuluttajalla oli täten perusteltu syy olettaa kauppaan sisältyvän myös kaksi settiä vanteita, jos myyjä ei muuta ilmoita. Vakiintuneen juridisen säännön mukaan epäselvää sopimusehtoa tulkitaan ehdon laatijan vahingoksi. Näin ollen, kun myyjä ei näyttänyt kertoneensa ostajalle ennen kaupan solmimista sitä, että kauppaan sisältyy ainoastaan yhdet vanteet, ratkaisi lautakunta asian kuluttajan eduksi. Lautakunta suositti vahingonkorvausta, joka vastasi määrältään uusien vanteiden hintaa.


Renkaiden oletettua huonompi kunto


Riitaa voi syntyä myös auton renkaiden oletettua huonommasta kunnosta. Tällaisissa tilanteissa on arvioitava sitä, voiko kuluttaja luottaa myyjän sanaan renkaiden kunnosta, vai olisiko kuluttajan pitänyt huomata renkaiden luvattua huonompi kunto tarkastaessaan auto ennen kaupan solmimista. Ostajalle on nimittäin asetettu epäsuora auton ennakkotarkastusvelvollisuus. Kuluttajansuojalain mukaan ostaja ei saa nimittäin virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hänen voidaan olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Kuluttajalta ei luonnollisesti odoteta mitään autotekniikan erityistä osaamista, vaan pelkkä auton pintapuolinen tarkastaminen riittää.


Tämän perusteella voidaan katsoa, että kuluttajan täytyy olettaa tietävän auton renkaiden kunnosta, koska hänen oletetaan tarkastavan auton kunnon ennen kaupan solmimista. Asia monimutkaistuu, kun kuluttaja ei tarkasta autoa, vaan luottaa myyjän sanaan renkaiden kunnosta. Lain mukaan kuluttajan ei edellytetä tarkastavan myyjän sanan paikkansa pitävyyttä, joten ainakin joissakin tapauksissa kuluttaja voisi jättää renkaiden tarkastamisen väliin. Usein auton vararenkaat ovat myyjällä varastossa, eikä kuluttaja näe renkaita tai niiden kuntoa auton koeajon yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa kuluttajan täytyy voida luottaa myyjän sanaan ja olettaa renkaiden olevan kunnossa. Jos renkaista on annettu virheellistä tietoa myyjän toimesta, on auton kaupassa siltä osin virhe, joka myyjä on omalla kustannuksellaan korjattava.


Käyttöohjeiden puuttuminen


Kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse autosta, jonka renkaissa huomattiin epätavallisia vaurioita jo 700 ajokilometrin jälkeen. Myyjän mukaan kuluttaja oli aiheuttanut renkaiden vauriot käyttämällä renkaita epätavallisessa ajossa. Renkailla oli ajettu normaalista poikkeavalla tavalla, kun niillä oli ajettu talviharjoitteluradalla.


Kuluttajaa ei tapauksessa kuitenkaan ollut neuvottu ja ohjeistettu renkaiden oikeasta käytöstä, eikä myyjä edes väittänyt antaneensa kuluttajalle tietoa muun muassa renkaiden oikeasta sisäänajosta. Näillä perustein lautakunta katsoi renkaissa olevan lain tarkoittama virhe.


Yhteenvetona voidaan todeta renkaiden aiheuttavan toisinaan erilaisia oikeudellisia ongelmia niiden auton turvallisuuteen vaikuttavasta luonteesta johtuen.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppoihin liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

910 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page