top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Virhevastuu ja takuu autokaupassa. Kenen vastuulla auton virhe on autokaupassa?

Päivitetty: 28. huhtik. 2021

Pääsäännön mukaan ensisijaisesti myyjä on vastuussa mahdollisesta virheestä autokaupassa. Tämä johtuu siitä, että kuluttaja, eli auton ostaja ja myyjä ovat sopimussuhteessa. On kuitenkin mahdollista, että valmistaja, maahantuoja tai välittäjä voi olla vastuussa virheestä.


Autoriita
Autoriita

Keneen yhteys, kun vika ilmenee?


Myyjä ei voi ensisijaisuus säännön takia vaatia, että kuluttaja itse olisi yhteydessä maahantuojaan. Hän ei myöskään voi velvoittaa kuluttajaa hoitamaan sopimuksen maahantuojan ja takuuhuollon välillä. Tarkoituksena on, että kuluttajan toiminta ei vaikeudu ja että hänellä on oikeus valita keneen hän valituksensa kohdentaa. Mikäli vastuu olisi muulla kuin myyjällä, hoitaa myyjä pääsäännön mukaan yhteydenpidot.


Myyjän vastuu ulottuu sellaisiin virheisiin, jotka ilmenevät kuluttajansuojalaista, eli ulottuu se niin uusiin kuin käytettyhinkin autoihin. Tässä on huomioitava, että myyjän vastuu jatkuu osittain myös takuun jälkeenkin, jos sellainen on annettu. Myös sellaiset seikat, joita takuu ei kata, ovat myyjän vastuulla, jos ne olisivat korjattavissa virhevastuun nojalla.


Maahantuojan vastuu voi syntyä takuun kautta sen toimiessa joko takuunantajana tai aikaisempana myyntiportaan edustajana. Valituksen aikaisemmalle myyntiportaalle voi tehdä vain auton ensiostaja. Mikäli tämä on tehnyt vaatimuksen niin myyjälle kuin aikaisemmalle myyntiportaalle, ovat nämä yhteisvastuussa virheestä. Käytetyn auton ostaja ei voi esittää vaatimuksia tälle, jos vaatimusta ei tehdä maahantuojan takuun perusteella. On huomioitava, että aikaisemman myyntiportaan vastuu ei ole yhtä laaja kuin itse myyjän. Tällainen ei esimerkiksi ole vastuussa sellaisesta väärästä tiedosta, jonka myyjä on kuluttajalle antanut.


Vastuuseen vaikuttavat useat seikat ja myös kuluttajalla on osittainen vastuu. Tähän vastuuseen voidaan muun muassa luetella säännöllinen huolto ja hoito. Myös auton ikä vaikuttaa vastuun laajuuteen, sillä sen kunnosta voidaan odottaa eri asioita eri iällä. Auton hinta voi myös vaikuttaa vastuun laajuuteen.


Mainittakoon tässä, että kuluttajalla on lähtökohtaisesti oikeus sijaisautoon korjaamisen ajan. Kuluttaja ei saa vaatia korvausta sijaisautosta, mikäli hän ei ole tiedustellut mahdollisuutta saada sellaista lainaksi. Sijaisauton tarkoituksena on, että sitä käytetään kuin omaa autoa.Useasti ilmenevät virheet autokaupassa

Tavanomaiset virheet, jotka voivat esiintyä autokaupassa on esimerkiksi auton tekninen vika tai puute, auton kunto suhteessa verrattavissa oleviin autoihin, sopimuksen sisältö ei vastaa todellisuutta, autosta on annettu virheellistä tietoa ja se, että esimerkiksi huolto ohjeet puuttuvat.


Kuluttajan ostaessa uuden auton, voivat virheet auton kaupassa olla osittain erilaisia kuin silloin kun ostetaan käytettyä autoa. Kuluttajalla on oikeus vaatia, että uusi auto on täysin virheetön. Autoa voidaan tässä verrata juuri siihen automalliin, josta on kyse. Tällöin on myös mahdollista, että kokonaisessa sarjassa voi ilmetä virheitä.


Tavanomaiset virheet uusissa autoissa voivat koskea esimerkiksi auton sammumista kesken ajon tai radion toimimattomuutta. Virheet ovat usein siis teknisiä. Auto voi myös olla laadultaan tai tasoltaan erilainen kuin muut samanlaiset autot. Tässä on huomioitava, että tämä ei välttämättä tarvitse olla virhe, vaan tietoinen valinta. Tässä esimerkkinä voidaan mainita esimerkiksi autoon laitetut renkaat, jotka voivat olla hyvin äänekkäät. Tässä on osattava erottaa virhe ominaisuudesta. Arvioitaessa kumpi on kyseessä, on painoa kuluttajan objektiivisilla odotuksilla ja perusteluilla. Käsitys ja sen mukaan tiedot, jotka on annettu autosta toimivat myös arvioon vaikuttavina seikkoina. Tässä on huomioitava, että auton ominaisuus ei saa estää auton normaalia käyttöä. Kyseessä on virhe, mikäli uudessa autossa ei ole sellaista varustetta tai toimintoa, josta on mainittu kauppakirjassa tai muussa esitteessä. Eroa ei ole sillä, onko esimerkiksi varuste tehdasvaruste tain niin sanottu lisävaruste.


Kuluttaja voi vedota kaupantekohetkellä annettuihin tietoihin kuin myös sellaisiin tietoihin, jotka on annettu autosta maahantuojan tai valmistajan kautta. Viimeiseen on kuitenkin olemassa poikkeus, mikäli myyjä on selvästi kaupantekohetkellä maininnut, että auto ei vastaa näitä tietoja.

 

Kuluttajan vastuu


On suositeltavaa, että kuluttaja koeajaa auton ennen sen ostoa. On myös suositeltavaa, että myyjä ja kuluttaja selvästi sopivat auton varusteista ja sen lisäksi mainitsevat nämä kauppakirjassa. Näin voidaan helposti vähentää virheen mahdollisuutta ja sen myötä myös mahdollinen riita.


Kuluttajan ostaessa käytettyä autoa, se ei voi olettaa, että auto olisi täysin virheetön. Olettamaa perustelee useat seikat ja ilmeinen seikka on esimerkiksi auton ikä. Kuluttajan on kuitenkin voitava odottaa autolta tietynlaista kuntoa. Siten kuluttajalla on oikeus olettaa, että auto vastaa siihen verrattavissa olevia autoja koskien sen ikää, ajokilometrejä, hintaa jne. Auton on siis vastattava annettuja tietoja. Auton kuntoon vaikuttaa kuitenkin useat seikat ja tämän vuoksi arvio virheestä tehdään aina tapauskohtaisesti.


Yksi esimerkki virheestä, joka voi esiintyä käytetyssä autossa on se, että auton jakohihna katkeaa ennenaikaisesti. Tämä tarkoittaa, että hihna ei ole kestänyt auton huolto-ohjelman vaihtovälin ajan. Tässä merkitystä ei ole sillä, milloin auto on viety esimerkiksi huoltoon. Tämän virheen sattuessa, on myyjä vastuussa myös hihnan katkeamisen muista seurannaisvahingoista.


Pääsäännön mukaan myyjä vastaa korjauskuluista omalla kustannuksellaan. Mikäli auton arvo kuitenkin selkeästi nousisi korjauksen myötä voi poikkeus tähän kuitenkin tulla kyseeseen. Myös se, että korjauskustannukset koituvat kohtuuttoman korkeiksi myyjälle voi johtaa poikkeukseen. Tässä tilanteessa kuluttaja voi maksaa osan korjaamisesta tai hänen kieltäytyessään virhe voidaan “korjata” hinnanalennuksella.


Niin kuin myös uutta autoa ostaessa, on käytetystä autosta annetut tiedot olennaisia niin ostoa tehtäessä, kuin myös virhettä arvioitaessa. Täten mahdolliset virheet ja puutteet koskien vanhaa autoa on suositeltavaa merkitä kauppakirjaan sen lisäksi, että niistä mainitaan. Myös koeajolla ja omilla havainnoilla on merkitystä. Kuluttajalta ei kuitenkaan odoteta erityistä selonottovelvollisuutta, vaan vastuu tietojen kertomisesta on myyjällä.


Käytetyn auton ostossa tyypillinen virhe koskien väärää tietoa koskee sen vuosimallia ja käyttöönottovuotta. Myös auton mallin väärä tieto on tavanomainen. Merkitystä vuosimallilla ja valmistusvuodella on kuitenkin vain, jos nämä on erikseen mainittu. Seikat, jotka jäävät kertomatta koskevat usein esimerkiksi kolareita tai sitä, että auto on tuotu maahan käytettynä. Näistä myyjän on kerrottava oma-aloitteisesti.


Vikaa määriteltäessä on vian etsimiskulut usein myyjän tai mahdollisen takuunantajan vastuulla.


On selvää, että kuluttaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, josta hänelle on kerrottu tai jonka hänen voidaan olettaa tietäneen kauppaa tehtäessä.

 

Mikäli tarvitsette apua autoriita asioissa, olkaa yhteydessä meihin!2 957 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Kommentare


bottom of page