top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Autossa olevan vian korjaaminen – kuinka monta kertaa vikaa voidaan yrittää korjata?


Kun autossa on kaupan tekemisen jälkeen ilmennyt virhe, pyritään virhe hyvittämään ensisijaisesti korjaamalla se. Kuluttajansuojalain mukaan virhe on pyrittävä korjaamaan, ja vasta mikäli korjaaminen aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kuluja tai vian korjaaminen ei ole mahdollista, voidaan turvautua muihin keinoihin virheen hyvittämiseksi. Tällöin kyseeseen tulevan muun muassa hinnanalennuksen antaminen tai kaupan purkaminen.


Lähtökohta on selvä: vika korjataan myyjän kustannuksella


Kuluttajansuojalaki asettaa selvän pääsäännön:


Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Tällainen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa ja siten, ettei ostajalle aiheudu siitä kustannuksia tai olennaista haittaa.


Vaikka pääsäännön mukaan korjauksesta ei saisi aiheutua ostajalle kustannuksia, joudutaan tästä säännöstä usein poikkeamaan sillä perusteella, että auton katsotaan paranevan virheen korjaamisen yhteydessä. Kun esimerkiksi auton moottoriin uusitaan täysin uusia osia jo käytettyjen osien tilalle, nousee auton käyttöikä ja samalla auton arvo – näin ollen kuluttajan odotetaan maksavan auton arvon nousua vastaava osa korjauskustannuksista. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä auton korjaamisesta, jos korjauksesta aiheutuisi hänelle kustannuksia.


Auton korjaamisesta ei myöskään saa aiheutua olennaista haittaa kuluttajalle. Olennaisen haitan aiheutuminen ostajalle auton korjaamisen yhteydessä estetään tarjoamalla ostajan käyttöön sijaisauto siksi ajaksi, kun autoa huolletaan. Ostajan onkin Kilpailu- ja kuluttajaviraston kannan mukaan ilmoitettava myyjälle, tarvitseeko hän autoa sinä aikana, kun auto on korjaamolla korjattavana. Mikäli myyjäliike ei tarjoa sijaisautoa ostajan tiedusteltua asiaa, on ostaja oikeutettu vuokraamaan sijaisauton ja veloittamaan siitä aiheutuneet kustannukset myyjältä. Toista autoa vuokrattaessa ei siitä kuitenkaan saa aiheutua kohtuuttoman suuria kustannuksia myyjälle – vuorattavan sijaisauton on ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan vastattava korjattavana olevaa autoa. Sijaisautoa myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen luovuttamaan muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön. Sijaisauton käytöllä on tarkoitus korvata se vahinko, joka kuluttajalle syntyisi siitä, että hänen oman autonsa käyttäminen on estynyt. Mikäli sijaisauto on annettu, ei kuluttaja ole oikeutettu muuhun korvaukseen siitä, että hän ei pysty käyttämään korjattavana olevaa ajoneuvoa.


”Korjauksen on tapahduttava kohtuullisessa ajassa”, mitä tällä tarkoitetaan käytännössä?


”Kohtuullinen aika” on yksi useista avoimista määritelmistä lainsäädännössä. Avoimia määritelmiä joudutaan käyttämään sen vuoksi, koska jokainen tapaus on omanlaatuinen ja jokaisen mahdollisen lopputuloksen tarkka säänteleminen laissa olisi liian työlästä ja lait olisivat tämän seurauksena tuhansien sivujen pituisia. Näitä avoimia määritelmiä ja termejä avataan oikeuskäytännössä sekä lain esitöissä. Usein termit ovat erittäin vanhoja ja niiden merkityksen katsotaan vakiintuneen oikeuskäytännön ja -kirjallisuuden seurauksena kymmenien vuosien saatossa.


Kohtuullinen aika määräytyy siis tapauskohtaisesti ja se voi vaihdella tapauksen yksityiskohdista riippuen. Siihen, mitä voidaan pitää kohtuullisena vaikuttavat muun muassa vian laatu ja suuruus, osien saatavuudesta ja mahdollisten erityisasiantuntijoiden tarvitsemiseksi. Mikäli autoa joudutaan erityisen vaikean syyn vuoksi käyttämään maahantuojalla, jota voidaan pitää asiantuntija tietyssä autotyypissä, on kohtuullinen aika luonnollisesti pidempi kuin yksinkertaisen vian kohdalla. Myös sijaisauton tarjoaminen ostajan käyttöön pidentää luonnollisesti kohtuullisena pidettävää aikaa. Kuluttajariitalautakunnan kannan mukaan tavaran kohtuullisena korjausaika on 2-4 viikkoa. Tästä onkin mahdollista johtaa eräänlainen nyrkkisääntö, jonka mukaan korjaus ei ilman erityisiä syitä saisi kestää paria viikkoa pidempää ilman erityisiä perusteluita. Tässä ajassa autoa korjaavalta liikkeeltä pitäisi jo löytyä aika auton korjaamiseen ja tarvittavien osien tilaamiseen.


Auton useat korjausyritykset


Sen sijasta, että auton yksittäinen korjauskerta kestäisi kohtuuttoman kauan on yleisempää, että autoa yritetään korjata useita kertoja mutta ilman onnistumista. Pahimmassa tapauksessa vikoja saatetaan korjata yksi kerrallaan, jolloin korjauskertoja, tai -yrityksiä, voi tulla useita todella nopeasti. Kuluttajan on lain mukaan annettava myyjä yrittää virheellisen auton korjaamista, mutta kuten kaikella, myös tälläkin on rajansa.


Kuluttaja- ja kilpailuvirasto on ottanut kantaa siihen, kuinka monta kertaa virheellistä tavaraa voidaan yrittää korjata. Ohjeessaan KKV on puhunut ”muutamasta” kerrasta, joten tämän kannan mukaan viimeistään viidennen korjauskerran kohdalla voidaan perustellusti alkaa pohtimaan muita vaihtoehtoja ja ajankohtaiseksi voi tulla esimerkiksi kaupan purkaminen. Tässä kohdin on kuitenkin aiheellista muistuttaa arvioinnin tapauskohtaisuudesta. Se, milloin kohtuuttomuuden raja ylittyy voi vaihdella tapauksittain tapauksen yksityiskohtien perusteella. Korjaus voi esimerkiksi kestää kohtuuttoman kauan, vaikka korjausyrityksiä ei olisi viittä, mikäli yksittäiset korjauskerrat ovat pitkäkestoisia.


Yllättäen kysymys useista korjauskerroista ajankohtaistuu usein uusien autojen kohdalla


Vaikka toisin voisi kuvitella, tulee kysymys korjauskertojen määrästä esiin usein puhuttaessa uusista autoista. Tekniikka uusissa autoissa on monimutkaista, ja kun kohdalle sattuu niin sanottu ”maanantai kappale”, joudutaan vikaa usein korjaamaan useita kertoja onnistumatta vian aiheuttajan paikantamisessa. Erityisesti ajoa helpottavien ja avustavien järjestelmien viat ovat usein haastavia korjata ja tällaisesta viasta kärsivän auton kuntoon saaminen on usein työlästä. Uusien autojen kohdalla vika menee yleisimmin takuuseen ja sijaisauto annetaan ostajan käyttöön ongelmitta. Tästä huolimatta auton käyttäminen jatkuvasti korjaamolla ei varmasti kuulunut ostajan suunnitelmiin tämän ostaessa uutta autoa. Kun vikaa saatetaan korjata vielä pitkänkin ajan kuluttua kaupan solmimisesta, on kaupan purkaminen juuri ajan kulumisen johdosta haastavampaa. Ajan kuluminen ei kuitenkaan poissulje kaupan purkamista ja se onkin yksi ostajan käytettävissä olevista vaihtoehdoista myös puhuttaessa uusista autoista.


Auton kuntoon saaminen palvelee kaikkien osapuolten intressejä


Autossa ilmaantuneen virheen kuntoon saaminen on luonnollisesti ostajan intressien mukaista – hän on tehnyt ostopäätöksen ja maksanut tietynlaisesta ja toimivasta autosta ja voi odottaa saamansa auton vastaavan tätä. Ostajan on annettava myyjän yrittää virheen korjaamista, mutta – kuten edellä pyrin asiaa avaamaan – loputtomiin ei ostajan tarvitse auton korjausyrityksiä sallia. Myös myyjän kannalta on edullista auton kuntoon saaminen. Auton pikainen korjaaminen parantaa huomattavasti asiakastyytyväisyyttä eikä korjauksen roikkumaan jättäminen palvele myyjänkään etuja.


Lain sanamuotojen ja tapausten monimuotoisuuden vuoksi se, mitä kussakin tapauksessa voidaan pitää kohtuullisena, voi vaihdella suurestikin. Tilannetta on arvioitava aina kokonaisuutena ja kunkin tapauksen ominaispiirteistä on pyrittävä luomaan yleiskuva, jonka avulla pyritään määrittämään lain asettamien väljien määritelmien täyttyminen. Varsinkin rajatapausten kohdalla on hyvä turvautua asiantuntijaan parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.


Mikäli olette oikeudellisen avun tarpeessa, otattehan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

1 321 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page