top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Koskeeko autolle myönnetty takuu auton maalipinnan liian nopeaa naarmuttumista ja kulumista?


Uusien autojen kohdalla valmistajan taikka maahantuojan myöntämä takuu on ennemminkin pääsääntö kuin poikkeus. Autoille myönnetyt takuut voivat vaihdella suurestikin niissä käytettyjen sopimusehtojen perusteella. Usein autojen nopeasti kuluvat ”kulutusosat” rajataan takuun ulkopuolelle. Tämän lisäksi takuuehdoissa suljetaan pääsääntöisesti ulkoisten tekijöiden taikka vääränlaisen käytön aiheuttamat viat. Pääsääntöisesti myös maalipinnan virheet sekä korroosio on suljettu pois korvattavista auton osista. Tässä kirjoituksessa käsiteltävänä olevassa tapauksessa maalipinnan vauriot oli myös suljettu pois, mutta ratkaisevaa oli se, oliko kuluttaja voinut takuun ehtojen epäselvyyden perusteella odottaa maalipinnan kuuluvan takuun piiriin, jolloin maalipinnan ennenaikainen vaurioituminen kuuluisi myös takuun piiriin.


Mitä tarkoitetaan kaupallisella takuulla?


Kaupallisella takuulla tarkoitetaan määräajaksi annettua sitoumusta, jolla takuunantaja sitoutuu vastaamaan auton ominaisuuksista ja kestämisestä ennalta määrätyn ajan verran. Kaupallinen takuu on elinkeinonharjoittajan antama vapaaehtoinen lisäetu, jolla pyritään turvaamaan kuluttajan asemaa virhetilanteissa. Takuuehdoissa on mahdollista määritellä tarkemmin takuun piirissä olevat seikat. Nopeasti kuluvat ”kulutusosat” on usein rajattu takuun ulkopuolelle. Uusien autojen takuuehdoissa on sallittua määritellä se, miten autoa tulee huoltaa. Takuunantaja määrittääkin usein autolle huolto-ohjelman, jonka mukaisesti autoa tulee takuun säilyttämiseksi huoltaa. Takuunantaja ei voi kuitenkaan määrittää sitä, missä liikkeessä huollot on suoritettava. Mikäli huoltoja ei suoriteta ”merkkiliikkeessä”, vastaa ostaja kuitenkin siitä, että auto on huollettu oikein.


Takuu on vastikkeeton etu. Tämä näkyy siinä, että takuuseen ei saa sisällyttää omavastuuta tai korvauksen ylärajaa. Takuun vastikkeettomuus on vahvistunut oikeuskäytännössä ja se käy ilmi useissa kuluttajansuojalautakunnan sekä tuomioistuinten ratkaisuissa.


Takuu on usein korvattu niin sanotulla käyttöturvalla, vakuutuksella tai muulla sopimukseen perustuvalla turvalla. Käyttämällä tällaista järjestelyä voidaan kuluttajalle asettaa omavastuuosuus korvattavasta vahingosta ja korvaukselle voidaan asettaa yläraja. Toisen vastineen vakuutuksille muodostavat maksulliset huoltosopimukset. Niissä kuluttaja maksaa tietyn maksun kuukausittain vastikkeeksi siitä, että hän saa liikkeestä kaikki tarvittavat huollot autolleen. Huoltosopimuksista tai vakuutuksista ei saa käyttää nimitystä ”takuu” niiden maksullisuuden vuoksi.


Mistä tapauksessa oli kyse?


Tapauksessa kuluttaja oli ostanut uuden, Tesla-merkkisen henkilöauton reilun 72 000 euron kauppahintaan. Autolle annettiin ”perustakuu”, joka kesti neljä vuotta tai 80 000 kilometriä. Kuluttaja ehti ajaa autolla 3 000 kilometriä, kun hän huomasi auton maalipinnan kuluneen molemmilta puolilta helmoista, lokasuojista ja ovista pohjamaaleille. Tämän lisäksi auton maalipinnassa oli jo ostohetkellä ollut laatuvirheitä, joista ostaja oli huomauttanut. Virheiden perusteella kuluttaja vaati korvausta auton uudelleen maalauksesta vedoten auton takuuseen. Hän oli vaatimuksensa tueksi hankkinut asiantuntijalausunnon, jonka mukaan auton maalipinta oli tietyistä kohdista liian ohut, mikä aiheutti auton maalipinnan liian aikaisen kulumisen.


Myyjä kiisti kuluttajan vaatimukset vedoten siihen, että kyse oli normaalista kulumisesta. Myyjän mukaan maalipinnan vauriot olivat aiheutuneet kiveniskemistä ja, että autojen pintamaali oli tavallisesti ohuempi auton liepeissä ja muissa osissa, jotka eivät näyt autoa tavallisesti tarkasteltaessa. Myyjä vetosi myös siihen, että autolle myönnetyssä takuussa oli jo edellä mainitulla tavalla kattavasti suljettu pois käytännössä kaikki auton maalipintaan liittyvät virheet.


Takuun kattavuus kuluttajansuojalain mukaan


Kuluttajansuojalain mukaan jos myyjä on sitoutunut vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan (takuu), tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta.


Lain mukaan auton on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Usein autokaupoissa ei kuitenkaan sovita yksityiskohtaisesti auton ominaisuuksista ja kunnosta. Tällöin auton sopimuksenmukaisuutta arvioidaan sen perusteella, mitä kuluttaja on autolta voinut sen hinta, ajomäärä ja muut olosuhteen huomioon ottaen odottaa.


Jos autokaupassa sovellettavan sopimuksen ehto on laadittu etukäteen ilman, että kuluttaja on voinut vaikuttaa sen sisältöön, ja ehdon merkityksestä syntyy epätietoisuutta, ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Tämä kuvastaa yleistä, vanhaa sopimusoikeudellista periaatetta, jonka mukaan epäselvää sopimusehtoa laaditaan sen laatijan vahingoksi – eli tässä tapauksessa kuluttajan kannalta myönteisellä tavalla.


Kuluttajansuojalautakunnan ratkaisu asiassa


Lautakunta totesi ensinnä auton maalipinnan kuluneen epätavallisen nopeasti ottaen huomioon auton iän ja ajomäärän. Asiassa ei myöskään oltu tuotu esiin näyttöä siitä, että auton vahingot olisivat voineet johtua jostakin ulkoisesta seikasta tai kuluttajan toiminnasta. Kun huomioidaan kuluttajansuojalain säännökset epäselvistä sopimusehdoista ja niiden tulkitsemisesta, katsottiin Teslan myöntämän takuun kattavan tässä tilanteessa myös maalipinnan ja sen vaurioitumisen. Myyjä taikka valmistaja ei ollut kantaa takuun kattavuuteen, ja tällöin epäselvää ehtoa voitiin tulkita kuluttajalle myönteisellä tavalla. Hän oli perustellusti voinut odottaa uuden auton takuun kattavan myös auton maalipinnan.


Näillä perusteilla lautakunta suositti myyjää korvaamaan kuluttajalle auton maalipinnan korjauksesta aiheutuneet kulut 5 900 euroon asti.


Mainittakoon vielä se, että lautakunta katsoi auton olevan myös virheellinen kuluttajansuojalain tarkoittamalla tavalla. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kuluttaja olisi saanut autonsa korjatuksi myyjän vastuulla myös pelkän lain tarjoaman suojan nojalla turvautumatta takuuseen. Suomalainen kuluttajansuoja tarjoaa auton ostajalle laajaa suojaa erilaisissa auton virhetilanteissa.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppaan liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisin lakimiehiimme!


228 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page