top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Koti- ja etämyynti autokaupassaTänä päivänä autoja myydään käyttäen yhä useampia erilaisia keinoja. Autoja myydään kotiin kuljetettuna ja yhä useammin kauppa solmitaan muualla kuin autoliikkeessä. Kauppa voidaan lyödä lukkoon etäyhteyksin tai vaikkapa ostajan kotona. Silloin kun auto myydään muutoin kuin myyjän toimitiloissa, sovelletaan tehtyyn kauppaan ja erityisesti sen purkamiseen eri oikeussääntöjä kuin tavanomaisesti tehtyyn kauppaan.


Etämyynti, uusi normaali?


Maailmanlaajuinen pandemia on aikaansaanut paineen kehittää kaupantekoa vähentämällä ihmiskontakteja. Myös autojen myynti toteutetaan usein käyttäen erilaisia teknisiä apuvälineitä. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttaja ostaa elinkeinonharjoittajalta kulutushyödykkeen, jollaiseksi autokin lukeutuu, käyttämällä jotakin viestintävälinettä ilman, että osapuolet ovat samassa tilassa samanaikaisesti läsnä. Arkisin esimerkki etämyynnistä on tavaroiden tilaaminen verkkokaupasta. Etämyynniksi lukeutuu myös kaupan solmiminen puhelimitse tai vaikkapa sähköpostin välityksellä.


Kotimyynti


Kotimyynnillä tarkoitetaan puolestaan tilannetta, jossa kuluttaja ostaa elinkeinonharjoittajalta kulutushyödykkeen heidän ollessa jossakin muussa tilassa kuin myyjän liiketoimipaikassa. Osapuolten tulee olla tilassa samaan aikaan läsnä, jotta kauppa olisi etämyyntiä. Sillä seikalla ei ole merkitystä, kumpi osapuolista on ehdottanut kaupan solmimista muualla kuin myyjän toimitiloissa. Etämyynnistä on siis kyse, vaikka ostaja olisi itse pyytänyt myyjää tulemaan hänen kotiinsa tekemään kauppasopimuksen.


Käytännössä ei ole eroa, luokitellaanko kauppa koti- vai etämyynniksi, sillä molemmissa tilanteissa sovelletaan pitkälti samoja oikeussääntöjä. Myyntimuotoja koskeva sääntely eroaa lähinnä tiedonannossa käytettävien menetelmien osalta. Molempia myyntimuotoja säännellään kuluttajansuojalaissa.


Miten elinkeinonharjoittajan toimitilat määritellään?


Koska muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa solmittu kauppa on kotimyyntiä, johon sovelletaan erilaisia oikeussääntöjä, on tärkeää määritellä se, mikä lukeutuu elinkeinonharjoittajan toimitilaksi. Luonnollisesti elinkeinonharjoittajan toimitilaksi luetaan tämän kiinteä myyntipaikka, jossa tämä tarjoaa kulutushyödykkeitä vakituisesti. Toimitilana pidetään myös myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kausiluonteisesti kulutushyödykkeitään. Hyvän esimerkin muodostavat erinäiset myyntikojut. Muun ohella myös siirrettävä myyntipaikka nähdään elinkeinonharjoittajan toimitilaksi. Siirrettäviä myyntipisteitä ovat muun muassa markkinoilla ja messuilla esiintyvät pienet myyntipisteet. Muualla kuin näissä toimitiloissa tapahtunutta myyntiä pidetään kotimyyntinä.


Myös elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty kauppa voidaan tietyissä tilanteissa mieltää kotimyynniksi. Tällainen tapaus on kyseessä silloin, kun elinkeinonharjoittaja ottaa yhteyttä kuluttajaan toimitilansa ulkopuolella, kuten kadulla, ja saa kuluttajan yhteydenoton jälkeen siirtymään kanssaan toimitiloihinsa, joissa kauppasopimus tehdään. Vaikka sopimus on näennäisesti tehty elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, pidetään sopimusta juridisesti kotimyyntinä.


Miten koti- ja etämyynti eroavat tavallisesta kaupasta?


Koti- ja etämyyntiin liittyy elinkeinonharjoittajalle asetettuja pakottavaan oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Ne liittyvät muun muassa myyjän korostettuun tiedonantovelvollisuuteen tavarasta ja kaupan luonteesta. Toinen ero tavallisesta kaupasta on kuluttajan palautusoikeus tavaraan – kuluttajalla on oikeus palauttaa tavara 14 vuorokauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Tämä pätee myös autojen kauppaan. Myyjän on annettava kuluttajalle kattavat tiedot hänen peruuttamisoikeutensa käyttämisestä. Mikäli lain edellyttämiä tietoja ei ole annettu, pitenee ostajan oikeus peruuttaa kauppa vuoden mittaiseksi. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa puutteellisesti annetut tiedot, alkaa 14 päivän peruuttamisoikeus siitä päivästä, jolloin tiedot annettiin. Riidan syntyessä kaupan peruuttamisesta, on kuluttajan näytettävä, että hän on tehnyt sopimuksen peruuttamisen edellytetyllä tavalla.

Kuluttajariitalautakunta arvioi ostajan oikeutta peruuttaa autokauppa kotimyynnin yhteydessä päätöksessään vuodelta 2017. Antamassaan ratkaisussa lautakunta vahvistin sen, että koti- ja etämyyntiä koskevat kuluttajansuojalain säännökset koskevat myös autojen kauppaa ja määräsi kaupan peruutettavaksi ostajan vaatimusten mukaisesti.


Kauppa oli solmittu muualla, kuin myyjän toimitiloissa – kyseessä oli siis kotimyynti. Myyjä ei kuitenkaan ollut antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja tämän oikeudesta peruuttaa kauppa 14 päivän sisällä auton vastaanottamisesta. Lain nojalla ostajalla oli näin ollen oikeus purkaa kauppa vuoden sisällä auton vastaanottamisesta. Ennen peruuttamista ostaja oli joutunut korjauttamaan autoa yli 1000 eurolla. Elinkeinonharjoittaja määrättiin korvaamaan suurin osa ostajalle auton korjaamisesta aiheutuneista korjauskustannuksista. Sitä, että myyjä ei joutunut korvaamaan kaikkia auton korjauskustannuksia lautakunta perusteli sillä, että kuluttaja oli saanut autosta käyttöhyötyä, joka tuli vähentää elinkeinonharjoittajalle määrättävästä korvausvelvollisuudesta.


Käsirahan merkitys koti- ja etämyynnissä


Autokauppojen yhteydessä käytetään yleisesti käsirahaa. Käsirahalla tarkoitetaan ostajan antamaa vakuutta siitä, että hän on halukas sitoutumaan tehtävään sopimukseen. Käsirahaan liittyykin kysymys siitä, voidaanko sopimuksen katsoa syntyneen jo käsirahan maksamisen myötä? Vastaus kysymykseen on ei, käsirahan maksaminen merkitsee ainoastaan halua sopimukseen sitoutumisesta ja sopimus syntyy vasta osapuolten tehdessä itse kauppasopimuksen. Tämän kauppasopimuksen tekopaikka määrittää sen, sovelletaanko kauppaan kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevia säännöksiä.


Sillä, missä kauppakirja auton kaupasta on allekirjoitettu, on siis huomattava merkitys kauppaan sovellettaviin ehtoihin. Kaupan tekopaikkaan ei helposti kiinnitetä huomiota varsinkin, jos kauppa on pitkän neuvottelun ja prosessin lopputulema. On siis tärkeää kiinnittää huomiota kaupan tekopaikkaan, sillä myös elinkeinonharjoittaja voi olla tietämätön soveltuvista oikeudellisista säännöistä.


Mikäli olet oikeudellisen avun tarpeessa, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

876 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page