top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Kuluttajan aiheelliset odotuksetAutokaupassa vian ja ominaisuuden välinen raja ei ole aina selvä. Arvioitaessa auton virheellisyyttä ei itse vika ole yksinään riittävä kriteeri – vian laatua on verrattava kuluttajan aiheellisiin odotuksiin auton kunnosta. Aiheellisilla odotuksilla tarkoitetaan lyhyesti sitä, millaista kuntoa autolta voidaan odottaa, ja toisaalta, millaisia vikoja kuluttajan on siedettävä autossa. Odotuksiin vaikuttavat tapauskohtaisesti kauppahinta, ajetut kilometrit, auton ikä sekä autosta annetut tiedot. Kuluttajalla on oikeus odottaa auton vastaavan sitä, millainen kuva siitä on myyntihetkellä annettu. Aiheellisia odotuksia arvioidaan objektiivisesti, joten ostajan henkilökohtaisilla näkemyksillä ei ole merkitystä.


Rahalle on saatava vastinetta – myös autokaupassa


Autosta maksettua kauppahintaa voidaan pitää keskeisenä arvioitaessa kuluttajan aiheellisia odotuksia auton kuunosta. Mitä kalliimmasta autosta on kyse, sitä korkeampaa laatua voi kuluttaja perustellusti odottaa. Erityisesti hinta vaikuttaa siihen kuntoon, jota voidaan edellyttää käytetyiltä autoilta, sillä uusien autojen voidaan aina olettaa olevan moitteettomassa kunnossa. Hinta voi vaikuttaa uusien autojen kohdalla siihen, mitä kuluttaja voi odottaa auton kestävyydeltä.


Autokaupassa hinta siis joko lieventää tai ankaroittaa virheiden arviointia. Vertailupuuna käytetään muita saman tyyppisiä autoja. Mikäli auto on selvästi halvempi, kuin saman tyyppiset muut autot, voidaan auton olettaa olevan myös laadultaan hieman heikompi. Arvioinnissa on otettava huomioon myös alhaisen hinnan syyt. Jos auto on myyty ”kaverialennuksella” tai alhaisen hinnan taustalla on muita vastaavia syitä, ei alhaista hintaa huomioida arvioitaessa autolta odotettua laatua. Alhaisen hinnan merkitystä vähentää myös se, että myyjä painottaa auton hyvää kuntoa. Markkinoinnissa annettujen tietojen täytyy olla paikkansa pitäviä, ja laatua painottamalla myyjä kumoaa alhaisen kauppahinnan antaman kuvan heikosta laadusta. Pelkästään se, että myyjä myy auton alhaisemmalla hinnalla, ei yksin vapauta myyjää vastuusta, vaan näin toimiessaan myyjän tulisi mainita alhaisen hinnan syyksi auton kunto.


Auton ollessa kalliimpi, kuin muut vertailukohteet, voi kuluttaja myös odottaa ostavansa laadultaan korkeampaa hintaa vastaavan ajoneuvon.


Auton elinkaari – ajetut kilometrit ja ikä


Myös auton ikä ja sillä ajetut kilometrit vaikuttavat suuresti autolta odotettuun kuntoon. Kuluttajariitalautakunnan mukaan ”ostajalla on aihetta varautua siihen, että käytettynä ostettuun autoon voidaan joutua tekemään välttämättömiä korjauksia ehkä piankin kaupanteon jälkeen”. Mitä auton ostaja voi sitten odottaa ostaessaan käytettyä autoa, jolla kilometrejä on jo takana? Tähän voidaan vastata käyttämällä elinkaariajattelua, jonka avulla autolle muodostetaan elinkaari, jonka ajan auton tulisi kestää. Mikäli osa hajoaa ennen elinkaaren päättymistä, on autossa virhe, sillä kuluttaja voi olettaa osan kestävän auton elinkaaren ajan. Tietyt seikat, kuten ulkoiset tapahtumat ja yleiset odotukset auton kestävyydestä, voivat vaikuttaa kuluttajan aiheellisten odotusten arviointiin.


Elinkaariajattelu soveltuu parhaiten osiin, joihin esimerkiksi valmistaja tai myyjä on määritellyt osanelinkaaren. Ellei myyjä ilmoita muuta, voi kuluttaja perustellusti odottaa osan kestävän ilmoitetun vaihtovälin ajan. Näin ollen, jos esimerkiksi auton jakohihna rikkoutuu samalla vahingoittaen muuta moottoria, on myyjä velvollinen korvaamaan virheestä aiheutuneen vahingon.


Kuluttajan ei voida myöskään omaavan sellaista teknistä tietämystä autosta, että hän osaisi arvioida eri osien kestävyyttä. Tällöin sellaisten osien virhettä, joille valmistaja ei ole määrittänyt vaihtoväliä, ei voida arvioida elinkaariajattelun avulla. Tätä on helpoin kuvata käyttämällä esimerkkinä kuluttajariitalautakunnan antamaa ratkaisua. Tapauksessa oli kyse 163 000 kilometriä ajetusta autosta ja sen moottoriin kuuluvan kaksoismassavauhtipyörän hajoamisesta. Hajoamista pidettiin seurauksena luonnollisesta kulumisesta, jolloin vahinko olisi kuulunut ostajan vastuulle. Lautakunnan mukaan kuluttaja voi kuitenkin odottaa moottorin kestävän yli 163 000 kilometriä. Tästä syystä autossa oli virhe ja myyjä joutui osallistumaan auton korjauskustannuksiin. Kuluttaja voi siis odottaa auton moottorin ja sen yksittäisten osien kestävän koko moottorin elinkaaren ajan – ellei valmistaja tai myyjä muuta ole ilmoittanut.


Auto kuluu pääsääntöisesti ajamisesta, joten auton iälle ei voida antaa yhtä suurta merkitystä kuin sillä ajetuille kilometreille. Auton ikä vaikuttaa eniten sen pintojen kulumiseen ja ruostumiseen, sillä ne syntyvät useimmiten siitä riippumatta, ajetaanko autolla vai ei.


Auton on sovelluttava tieliikenteeseen käytettäväksi


Lain mukaan myydyn tavaran tulee soveltua siihen käyttötarkoitukseen, johon sellaista tavaraa yleensä käytetään. Auton myydään yleisimmin yleisillä teillä ajettavaksi. Tämän vuoksi kuluttaja voi odottaa auton turvalaitteiden – jarrujen, ohjauslaitteiden, turvatyynyjen ja -vöiden – toimimista auton myyntihinnasta riippumatta. Tästä voidaan poiketa ainoastaan, mikäli auto on myyty korjattavaksi taikka muuhun käyttöön, kuten peltoautoksi. Mikäli näin ei ole, on auton täytettävä ne lain asettamat vaatimukset, jotka ajoneuvoilta vaaditaan, jotta ne olisivat tieliikennekelpoisia. Kaikkia osia myyjän vastuu ei kuitenkaan täytä, vaan tietyt selkeät kulutusosat, kuten jarrupalat, ovat ostajan vastuulla. Tieliikennekelpoisille ajoneuvoille asetetuista vaatimuksista on säädetty ajoneuvolaissa ja useissa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksissa.


Myyjän antamat tiedot


Kuluttajansuojalain nojalla auton on vastattava sitä, mitä tietoja myyjätaho on siitä antanut. Nämä tiedot voivat olla peräisin joko itse myyjältä tai aiemmalta myyntiportaalta, kuten maahantuojalta. Lain mukaan tavarassa on virhe, mikäli se ei vastaa sen käytöstä tai ominaisuuksista annettuja tietoja. Myyjä voi vapautua vastuusta ainoastaan näyttämällä, että hän ei ollut eikä hänen olisi pitänyt olla tietoinen annetuista tiedoista; tiedot eivät ole voineet vaikuttaa kauppaan; tai tiedot on ajoissa oikaistu selkeällä tavalla.


Esimerkki:


50 000 kilometriä ajetun auton vaihteisto rikkoutuu ilman, että olisi kyse käyttövirheestä tai muusta vastavasta ostajan puolella olevasta syystä. Vaihteisto on ollut huonommassa kunnossa kuin ostajalla on tämän verran ajetun auton osalta ollut aihetta edellyttää. Jos sama vika ilmenee 200 000 kilometriä ajetussa autossa, korjaustarpeen voidaan katsoa johtuvan luonnollisesta kulumisesta. Korjauskustannukset jäävät tässä tapauksessa siis ostajan vastuulle.


Sen, onko autossa tietyssä tapauksessa virhe, ei ole aina niin helppoa kuin voisi kuvitella. Edellä kuvatulla tavalla virheen olemassaoloon vaikuttavat myös monet muut seikat. Se, onko kahdessa autossa oleva identtinen vika molempien autojen kohdalla kuluttajansuojalaissa tarkoitettu tavaran virhe, voi vaihdella tapauskohtaisesti.


Mikäli tarvitset apua autokauppaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, otathan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme.

119 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page