top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Kuuluuko auton ohjauslaitteiden kestää koko auton elinkaaren verran?Auton ohjauslaitteet ovat erinäisiä elektronisia yksiköitä, jotka ohjaavat auton erilaisia toimintoja. Ohjauslaitteet eivät ole tavallisia auton kulutusosia, vaan niiden on lähtökohtaisesti kestettävä koko auton elinkaaren verran. Ohjauslaitteen rikkoutuessa ei sitä yleensä lähdetä korjaamaan, vaan se vaihdetaan kokonaan uuteen. Ohjauslaitteiden oikeudellista asemaa monimutkaistaa se, että niiden hajoamisen syytä ei lähes koskaan pystytä selvittämään. Tässä kirjoituksessa käsitellään kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja liittyen autojen ohjauslaitteiden vikatilanteisiin.


Suuri osa auton osista on niin sanottuja kulutusosia. Tällä tarkoitetaan sitä, että näiden osien ei ole tarkoitettu kestävän koko auton elinkaaren aikaa, vaan ne tarvitsee vaihtaa aika ajoin. Joko auton valmistaja taikka sen maahantuoja määrittää auton kulutusosille huoltovälin, jonka ajan osien pitäisi kestää.


Milloin autossa katsotaan olevan kuluttajansuolain tarkoittama virhe?


Autosta tehtyyn kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia silloin, kun auton ostaa yksityinen henkilö omaan käyttöönsä autoja osana elinkeinotoimintaa myyvältä elinkeinonharjoittajalta. Kuluttajansuojalaissa on säännelty se, milloin auton voidaan katsoa olevan virheellinen. Lähtökohtana virhearvioinnissa on sopimuksenmukaisuus – autossa on virhe, mikäli se ei vastaa sitä, mistä voidaan katsoa sovitun. On kuitenkin harvinaista, että autosta tehtävään kauppakirjaan kirjattaisiin ylös kaikki autolla luvatusti olevat ominaisuudet ja sen kunto. Tämän vuoksi useimmissa tapauksissa turvaudutaan kuluttajan perusteltuihin odotuksiin autosta. Kuluttajansuojalain mukaan autossa katsotaan olevan virhe, jos se ei ominaisuuksiltaan tai muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla on perusteltua aihetta odottaa vastaavilta autoilta. Näihin perusteltuihin odotuksiin vaikuttavat auton ikä, hinta, ajetut kilometrit sekä myyjän siitä antamat tiedot. Kuluttaja voi luonnollisesti odottaa autolta sitä enemmän mitä enemmän se on maksanut. Uuden ja vähän ajetun auton kuluttaja voi odottaa toimivan käytännössä moitteettomasti jo pidemmän aikaa.


Kun ohjauslaitteita ei pidetä kulutusosina, joiden kuuluisi kestää ainoastaan tietyn huoltovälin verran, voi kuluttaja lähtökohtaisesti odottaa näiden elektronisten laitteiden toimivan koko auton eliniän. Ohjauslaitteissa voi siten olla lain tarkoittama virhe vielä pitkänkin ajan kuluttua auton valmistamisesta ja sen myymisestä. Myyjän virhevastuuta ei nimittäin ole millään tavalla ajallisesti rajoitettu laissa.


Ohjauslaitteen hajoaminen takuuajan päätyttyä


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse moottorin ohjainlaitteesta, joka hajosi, kun autolla oli ajettu noin 113 000 kilometriä viiden vuoden kuluessa. Ohjauslaitteen hajoaminen tapahtui kaksi kuukautta kaupan solmimisen jälkeen. Myyjä suostui korvaamaan puolet osan korjauskustannuksista, sillä katsoi kyseessä olevan auton kuluva osa. Lautakunnan tuli ratkaista, voidaanko moottorin ohjausyksiköitä pitää kulutusosina vai voidaanko niiden odottaa toimivan kauemmin.


Kuluttajariitalautakunta vahvisti antamassaan ratkaisussa jo aikaisemmin voimassa olleen periaatteen, jonka mukaan auton ohjauslaitteiden ei katsota olevan kulutusosia. Näin ollen auton ohjauslaitteen olisi pitänyt kestää kauemmin kuin mitä se tosiasiassa kesti – autossa katsottiin olevan lain tarkoittama virhe, joka myyjä on omalla kustannuksellaan korjattava. Myyjä ei myöskään esittänyt näyttöä siitä, että auton vika olisi voinut johtua jostakin ostajan puolella olevasta syystä tai muusta ulkoisesta tapahtumasta. Autossa oli lain tarkoittama virhe, eikä takuuajan päättyminen vaikuta myyjällä lain nojalla olevaan virhevastuuseen. Lautakunta suositti myyjää korvaamaan ostajalle loput osan korjauskustannuksista.


Kuluttajariitalautakunta on myös muissa ratkaisuissaan vahvistanut edellisessä tapauksessa mainitun kannan siitä, että takuulla tai takuuehdoilla ei voida rajoittaa lain kuluttajalle suomaa oikeusturvaa. Kuluttaja on aina oikeutettu vaatimaan myyjää korjaamaan autossa olevan vian, mikäli sen katsotaan olleen autossa jo myyntihetkellä tai auto hajoaa muutoin ennenaikaisesti.


Vaikuttaako huoltojen laiminlyöminen myyjän vastuuseen korjata ohjauslaitteessa oleva vika?


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisemassa tapauksessa oli kyse autosta, jonka ohjausyksikkö hajosi noin 170 000 kilometrin jälkeen. Kaupan solmimisesta oli tällöin kulunut noin kolme kuukautta. Myyjä vetosi takuun umpeutumiseen sekä siihen, että autoa ei oltu huollettu valmistajan määrittämän huoltohistorian mukaisesti. Lautakunnan tuli ratkaista, voitiinko kuluttajan katsoa omalla toiminnallaan myötävaikuttaneen vian syntymiseen laiminlyödessään 160 000 kilometrin kohdalle ajoitetun huollon tekemisen.


Autoa ei tosiaan ollut huollettu 160 000 kilometrin kohdalla, joten auton huoltohistoriaa voitiin pitää puutteellisena. Yksittäisen huollon laiminlyöminen ei kuitenkaan suoraan merkitse vastuun siirtymistä kuluttajalle ja myyjän vapautumista vastuusta. Jotta huollon laiminlyömisen voitaisiin tulkita vaikuttavan vian syntymiseen, olisi huollossa pitänyt vaihtaa, huoltaa tai muutoin tarkastaa hajonnut osa. Jos osalle ei huollossa oltaisi tehty mitään eikä osan mahdollista huonoa kuntoa oltaisi huomattu, olisi sama osa hajonnut auton asianmukaisesta huoltamisesta huolimatta. Myyjä ei esittänyt tarpeellista selvitystä siitä, että kuluttaja olisi myötävaikuttanut vian syntymiseen laiminlyömällään auton huoltosuunnitelman mukaisen huollon suorittamisen. Takuuajan päättyminen, kuten edellä on jo todettu, ei vaikuta myyjällä lain perusteella olevaan virhevastuuseen. Lautakunta suositti myyjää korvaamaan ostajalle ohjausyksikön vaihtamisesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti.


Miten teholastun asennuttaminen autoon vaikuttaa sen virhearviointiin?


Tässä tapauksessa oli kyse autosta, joka pian sen ostamisen jälkeen sai hylätyn tuloksen katsastuksesta sen järjestelmämuistissa olevien vikakoodien vuoksi. Nämä vikakoodit aiheutti autoon ennen kaupantekoa asennettu teholastu. Vikakoodien seurauksena autoon jouduttiin vaihtamaan uusi ohjausyksikkö. Myyjä suostui aluksi korvaamaan puolet kuluttajalle aiheutuvista korjauskustannuksista. Tämän myyjä perusteli sillä, että auto tuli ohjainlaitteen uusimisen seurauksena parempaan kuntoon ja sen arvo nousee korjausten seurauksena.


Lautakunnan mukaan autossa oli lain tarkoittama virhe, kun autossa oli asennettuna teholastu, mutta kuluttajalle ei ollut kerrottu sen asentamisesta. Jos kuluttaja olisi itse asennuttanut teholastun, oltaisiin kuluttajan katsottu aiheuttaneen auton vian itse. Auton takuu oli yhä voimassa vian ilmetessä. Näillä perustein lautakunta katsoi, että ohjainyksikön vaihtamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia. Lautakunta suositti myyjää korvaamaan kuluttajalle loput ohjauslaitteen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.


Loppupäätelmiä autojen ohjauslaitteiden vioista


Autoissa olevat ohjauslaitteet ovat edellä mainitulla tavalla muista hieman poikkeavassa asemassa. Ohjauslaitteiden tulisi kestää käytännössä auton koko elinikä, joten niiden hajoamista voidaan pitää ennenaikaisena, vaikka ne hajoaisivat vasta monen ajovuoden jälkeen. Ohjauslaitteita pidetään tämän lisäksi pitkälti huoltovapaina, eivätkä valmistajat ohjeista käyttäjiä huoltamaan niitä. Kun tähän yhdistetään vikojen alkuperän vaikea paikantaminen, on myyjä äärimmäisen vaikeaa osoittaa vian johtuneen kuluttajan toiminnasta taikka jostakin ulkoisesta seikasta. Ohjauslaitteiden viat ovatkin siten pääsääntöisesti myyjän vastuulla.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppoihin liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

279 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page