top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Miksi autot maksavat enemmän ostettuna autoliikkeestä?


Uudet autot ostetaan käytännössä aina autoliikkeestä, mutta käytettyjen autojen kohdalla ostaja voi valita, ostaako hän autonsa liikkeestä vai yksityiseltä myyjältä. Yksi näiden kahden vaihtoehdon välinen ero on auton hinta – auton saa pääsääntöisesti huomattavasti huokeammin, kun se ostetaan yksityiseltä myyjältä autoliikkeen sijasta. Mitkä asiat tässä ovat taustalla? Tässä kirjoituksessa käsitellään auton ostopaikkojen välisiä eroja sekä syitä niiden taustalla.


Autoliikkeiden tarkoitus on tuottaa voittoa


Yksi itsestään selvä seikka hinnan taustalla on autoliikkeiden tuoton tavoittelu. Luonnollisesti myös yksityishenkilöt pyrkivät maksimoimaan autosta saamansa hinnan, mutta autoliikkeiden toiminnassa näkyy korostetusti voiton tavoittelu. Autoliikkeille aiheutuu elinkeinotoiminnasta erilaisia kuluja henkilöstön palkkaamisesta ja tilojen vuokraamisesta. Liiketoiminnan on luonnollisesti kyettävä kattamaan nämä kulut.


Autoliikkeet ovat myös tiedollisesti yksityishenkilöitä paremmassa asemassa, eivätkä autojen kauppaa ammattimaisesti harjoittavat autoliikkeet sorru mahdollisiin hinnoitteluvirheisiin. Yksityisellä myyjällä voi puolestaan olla osin virheellinen käsitys auton todellisesta arvosta tietyillä varusteilla. Vaikka autojen säilytyksestä aiheutuu myös liikkeille eittämättä erilaisia kustannuksia, ei liikkeillä usein ole pakottavaa tarvetta myydä autoja. Yksityishenkilöillä voi taas jostakin syystä olla lähes pakottava tarve auton myymiseen, jolloin auton voi saada ostettua selkeään alihintaan. Autojen säilytyksestä aiheutuvat kustannukset näkyvät ajoittain myös liikkeiden toiminnassa, ja varsinkin autoliikkeillä, jotka eivät itse osta autoja, vaan käyttävät rahoitusta, voi olla kiire saada auto eteenpäin uudelle omistajalle.Myyjän vastuu riippuu paljon kauppaan sovellettavasta laista


Kun auto ostetaan yksityiseltä myyjältä, sovelletaan kauppaan kauppalakia. Jos auto ostetaan taas autoliikkeestä, sovelletaan kauppaan puolestaan kuluttajansuojalakia. Kauppalaki lähtee siitä näkökulmasta, että kaupan osapuolet ovat keskenään sekä tiedollisesti että taloudellisesti yhdenvertaiset. Tämä näkyy myös autokauppaan sovellettavista oikeussäännöistä. Myyjä onkin kauppalakia sovellettaessa vaikeampaa saada vastuuseen autossa olevasta virheestä. Mitään yleisen, mutta ennen kaikkea virheellisen, näkemyksen mukaista ”perävalotakuuta” ei yksityisten välisessä kaupassa kuitenkaan ole, vaan myyjä on kuitenkin mahdollista saattaa vastuuseen. Tällöin näyttötaakka on kuitenkin asetettu ostajalle, eli ostajan on aina kyettävä näyttämään toteen se, että auto on ollut virheellinen kaupantekohetkellä.


Kun kauppaan sovelletaan kauppalain sijasta kuluttajansuojalakia, katsotaan myyjän olevan ostajaa paremmassa asemassa sekä tiedollisesti että taloudellisesti. Autoliike käy päivittäistä autokauppaa osana sen harjoittamaa elinkeinotoimintaa, joten se on luonnollisesti ostajaa asiantuntevampi. Tämän lisäksi on ammatinharjoittaja myös taloudellisesti yksittäistä ostajaa vahvemmassa asemassa. Tämä näkyy myyjälle asetetussa vastuussa – myyjä on helpompaa saada vastuuseen autossa ilmaantuneesta virheestä varsinkin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana kaupan tekemisestä. Tämän, niin sanotun ”kuuden kuukauden säännön”, ohella lakien välillä on useita vivahde eroja sanavalinnoissa, jotka suojaavat ostajan asemassa olevaa kuluttajaa. Esimerkiksi kaupan purun edellytys on kauppalain mukaan se, että autossa oleva virhe on ”olennainen”, kun taas kuluttajansuojalaissa edellytyksenä on se, että virhettä ei voida pitää ”vähäisenä”. Kuluttaja voi siten purkaa kauppansa herkemmin kuin autokaupan yksityisen myyjän kanssa tehnyt ostaja. Tämän ohella kuluttajansuojalaki on kuluttajan eduksi pakottavaa oikeutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että siitä ei kuluttajan vahingoksi voi poiketa, ja tällainen sopimusehto on osapuolten välisessä suhteessa mitätön.


Kun ostajaa suojellaan paremmin myyjän ollessa autoliike, syntyy myyjän vastuu suuremmaksi kuin yksityisten välisessä kaupassa. Tämä puolestaan aiheuttaa liikkeille kustannuksia niiden korvatessa autojen korjauksista aiheutuneita kuluja, mikä puolestaan hinnoitellaan sisään autojen pyyntihintoihin.


Mistä auto kannattaa sitten hankkia?


Yksi arvioitava seikka liittyy myös siihen, mitä oikeussuojakeinoja ostajalla on käytössään. Kun auto ostetaan yksityiseltä myyjältä, on asia vietävä tuomioistuimen eteen, ellei neuvotteluissa päästä tyydyttävään lopputulokseen. Kun auto ostetaan autoliikkeestä, on ostajalla käytettävissään enemmän keinoja riidan ratkaisemiseksi. Hän voi halutessaan viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi – samoin kuin yksityisten välisessä kaupassa. Tämän ohella ostajalla on käytettävissään kilpailu- ja kuluttajaviraston tarjoama kuluttajaneuvonta, joka auttaa kuluttajia autokauppoihin liittyvissä riidoissa. Kuluttaja voi myös viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, joka antaa kuluttajariitoihin suositusluonteisia ratkaisuja. Lautakunnan käsittely on maksutonta, joten se on matalariskinen vaihtoehto tuomioistuimelle, jossa tapauksen hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti vastaamaan osapuolten asianajokuluista.


Tämän lisäksi ostopäätökseen liittyy luonnollisesti auton hinta. Auton ostaminen yksityishenkilöltä tulee pääsääntöisesti halvemmaksi, mutta kauppaan sisältyy ostajalle suurempia riskejä, kun myyjän vastuu autossa olevista virheistä ei ole yhtä laaja kuin kuluttajakaupassa. Autoliikkeestä auton saa pienemmällä riskillä, mutta autosta joutuu puolestaan maksamaan korkeamman hinnan. Ostajan on siten tehtävä päätöksensä eri vaihtoehtojen välillä oman tilanteensa sekä riskinsietokykynsä perusteella.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua autokauppaan liittyen, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


12 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page