top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Milloin voit vaatia hinnanalennusta autossa olevan virheen perusteella?Hinnanalennuksella tarkoitetaan autosta suoritetun kauppahinnan alentamista virhettä vastaavalta osalta. Hinnanalennuksella pyritään ikään kuin korjaamaan virhe kauppahinnassa oikeaksi – tällöin autosta suoritettava hinta vastaa sitä, mikä sen olisi pitänyt olla, jos virhe olisi ollut kaupan osapuolten tiedossa kaupantekohetkellä. Jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus ei tule kyseeseen taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa, kuluttaja voi lain mukaan vaatia joko hinnanalennusta tai kaupan purkamista. Hinnanalennus tuleekin kyseeseen yleensä sellaisissa tilanteissa, joissa virhettä voidaan pitää vähäisenä ja kaupan purkaminen ei tule kyseeseen.


Hinnanalennus osana kuluttajan oikeussuojaa on lähellä vahingonkorvausta. Tämä on havaittavissa myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä. Lautakunta on ratkaisuissaan määrännyt usein sekä vahingonkorvauksesta että hinnanalennuksesta yhdessä, eikä ole lähtenyt erittelemään näiden yksittäisiä määriä.


Miten oikea hinnanalennus lasketaan?


Arvioitaessa oikean hinnanalennuksen määrää voidaan nojautua kauppalaissa olevaan säännökseen hinnanalennuksen laskentatavasta. Säännöksen mukaan hinnanalennuksen määrän tulisi vastata virheellisen ja virheettömän tavaran arvojen välistä erotusta kaupantekohetkellä. Ratkaiseva merkitys on auton luovutusajankohdan mukaisilla arvoilla. Kun ostajan saama tavara ei vastaa sitä, mitä hänellä on sopimuksen perusteella ollut oikeus edellyttää tavaralta, ei hänen myöskään tarvitse maksaa tavarasta täyttä, sovittua hintaa. Esimerkiksi, jos auton arvon arvioidaan vian johdosta 3000 euroa alhaisemmaksi suhteessa auton arvoon virheettömänä, tulee virhettä vastaavan hinnanalennuksen olla 3000 euroa.


Määrän laskeminen ei kuitenkaan ole aivan näin mustavalkoista – ensinnäkin on vaikeaa arvioida tarkasti, kuinka paljon auton arvo on todella laskenut virheen perusteella. Hinnanalennuksen määrittäminen onkin usein harkinnanvaraisen pohdinnan tulosta, eikä kauppalaissa mainittua laskusääntöä voida silmät suljettuina noudattaa. Kuluttajakaupassa huomioon otetaankin usein autossa olevan vian merkitys auton vaihto- ja käyttöarvoon sekä ulkonäköön – tavaran rahallisen arvon ohella voidaan siis myös sen esteettisen arvon alenemisen korvata ostajalle. Tämän ohella, käytännössä hinnanalennuksen määrittämiseen käytetään apuna usein auton tosiasiallisia korjauskustannuksia. Usein auton korjauskustannukset ovatkin luonteva lähtökohta auton arvonalennuksen arvioimiselle.


Millaisissa tilanteissa voit olla oikeutettu hinnanalennukseen?


Hinnanalennus ei ole ensisijainen kuluttajan oikeussuojakeino auton virhetilanteissa. Kuluttajalla onkin oikeus hinnanalennukseen silloin, kun virheen korjaaminen tai virheettömän suorituksen tekeminen ei onnistu tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa. Autokaupassa hinnanalennus tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun virhettä ei voida sen luonteen vuoksi korjata tai myyjä ei ostajan vaatimuksista huolimatta suorita korjausta kohtuullisessa ajassa. Tämän luonteinen virhe voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun autosta on annettu vääränlaisia tietoja tai myyjä on jättänyt antamatta tietoja autosta – tällöin puhutaan tiedonantovirheestä. Ostaja voi myös tietyissä olosuhteissa kieltäytyä auton korjausyrityksestä. Tämä on mahdollista erimerkiksi silloin, kun autoa on yritetty tuloksetta korjata useita kertoja ja korjaus on kestänyt kohtuuttoman kauan.


Kuluttajariitalautakunta on käytännössään usein määrännyt hinnanalennuksen tiedonantovirheiden perusteella. Ratkaisussaan vuodelta 2003 lautakunta määräsi myyjän myöntämään ostajalle hinnanalennusta sillä perusteella, että auton mittarilukema oli ilmoitettu kilometrien sijasta maileina, mikä oli omiaan johtamaan ostajaa harhaan. Myyjän olisi siis pitänyt ilmoittaa ostajalle matkamittarin käyttämistä yksiköistä, ja laiminlyödessään tämän tiedonantovelvollisuuden myyjä aiheutti kauppaa rasittavan tiedonantovirheen.


Tässä kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa hinnanalennus oli ainoa mielekäs hyvityskeino. Kun virhe oli luonteeltaan tiedonantovirhe, ei sitä voitu oikaista korjaamalla. Virhe ei myöskään ollut niin merkittävä, että ostaja olisi ollut oikeutettu purkamaan kauppaa.


Hinnanalennus ostajan oikeussuojakeinona


Miten hinnanalennus asettuu osaksi kuluttajan työkalupakkia muiden oikeussuojakeinojen ohella? Kuten muissa blogeissa käydään läpi, on virheen oikaiseminen korjaamalla autossa oleva vika ensisijainen vaihtoehto. Myyjällä on sekä oikeus että velvollisuus vian korjaamiseen – tällä tarkoitetaan sitä, että myyjä on velvoitettu oikaisemaan virheen ja toisaalta hänellä on myös oikeus korjata virhe, jolloin hän voi välttyä esimerkiksi kaupan purulta tai hinnanalennuksen antamiselta. Jos virhettä ei voida tällä tavoin oikaista, tulee kysymykseen hinnanalennus tai kaupan purkaminen. Tässä tilanteessa ratkaisevaa on virheen olennaisuus. Jos virhettä ei voida pitää vähäisenä, on kuluttajalla oikeus vaatia kaupan purkamista. Jos virhe merkitys auton kaupassa onkin vähäinen, ei kuluttajalla ole oikeutta kaupan purkamiseen, mutta hänellä on kuitenkin oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Ostaja voi valita hinnanalennuksen myös silloin, kun kaupan purkamisen edellytykset ovat voimassa – ostajaa ei siten ole ”pakotettu” kaupan purkamiseen virheen ollessa muu kuin vähäinen.


Hinnanalennus tuleekin kyseeseen harvemmin ja sitä käytetään yleisimmin tiedonantovirheiden kohdalla. Kapeasta käyttöalasta huolimatta hinnanalennus on tärkeä osa kuluttajan oikeussuojaa ja ajaa hyvin asiansa sen soveltuessa virheen rasittamaan kauppaan.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokaupan virhetilanteissa, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

226 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page