top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Mitä tarkoitetaan kuluttajansuojalla? Entä auton paranemisella?


Autokaupan termit tutuksi


Autokaupassa esiintyviin oikeudellisiin riitoihin liittyy kymmeniä, ellei satoja termejä, jotka on hyvä ymmärtää prosessin seuraamisen ja hoitamisen helpottamiseksi. Kun autossa on ilmaantunut jokin vika auton ostamisen jälkeen, ja olet ilmoittanut tästä autoliikkeelle tai auton myyneelle yksityishenkilölle, voi vastauksessa vilistä erilaisia uusia käsitteitä, joilla vastapuoli pyrkii perustelemaan omaa kantaansa. On myös tärkeää muistaa suhtauta vastaukseen tietyllä kriittisyydellä, sillä vastapuolen esittämät kannat tapauksen ratkaisemisesta voivat helposti olla paikkansa pitämättömiä. Tässä kirjoituksessa avataan yleisimpiä autokauppaan ja oikeudelliseen riidanratkaisuprosessiin liittyviä termejä, jotka auttavat asian hoitamisessa.


Kuluttaja

Kuluttaja on tavallinen yksityishenkilö, joka ostaa kulutushyödykkeen, kuten auton, pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin mahdollisesti harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.


Kulutushyödyke

Kulutushyödykkeen määritelmässä ei ole ratkaisevaa tavaran laatu, vaan se kohderyhmä, jolle tavaraa tarjotaan tai joka sitä pääasiassa hankkii. Kulutushyödykkeiden tarjonnan on kohdistuttava kuluttajiin.


Elinkeinonharjoittaja

Elinkeinonharjoittajan käsite on määritelty kuluttajansuojalaissa. Lain mukaan elinkeinonharjoittaja on luonnollinen taikka oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.


Kuluttajakauppa

Kuluttajakaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostaja on kuluttaja.


Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalla tarkoitetaan kuluttajansuojalain kuluttajalle tarjoamia oikeuksia, joista ei ole mahdollista sopia toisin.


Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajakauppaa ja se pitää sisällään siinä voimassa olevat molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Kuluttajansuojalaki on kuluttajan eduksi niin sanottua pakottavaa oikeutta, eli siitä ei osapuolten välisin sopimuksin voida poiketa kuluttajan vahingoksi.


Kauppalaki

Kauppalaki on toinen autokauppaan soveltuvista laeista. Sitä sovelletaan kauppaan silloin, kun tapaukseen ei sovellu kuluttajansuojalaki. Tällöin ostaja on siis ollut elinkeinonharjoittaja taikka myyjänä on ollut muu kuin elinkeinonharjoittaja.


Virhe

Autossa katsotaan olevan virhe, jos se ei vastaa lain ja kauppasopimuksen sille asettamia edellytyksiä. Autossa on virhe muun muassa silloin, kun se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun, taikka sitä, mitä ostajalla on perusteltua aihetta odottaa autolta.


Virhevastuu

Virhevastuu on auton myyjän vastuu auton virheellisyydestä. Virhevastuu voi perustua kauppasopimukseen taikka lakiin. Myyjän on korjattava autossa ilmenneet viat, jotka kuuluvat tämän virhevastuun alaan. Virhevastuu on Suomessa ajallisesti rajoittamatonta, eikä siihen vaikuta esimerkiksi myyjän tai valmistajan myöntämän takuun päättyminen.


Takuu

Takuulla tarkoitetaan myyjän tai muun myyjäpuolella olevan elinkeinonharjoittajan vapaaehtoisesti myöntämää lisäetuutta auton kestämisestä tai jostakin sen ominaisuudesta. Takuun on parannettava ostajan asemaa siitä, millainen se olisi pelkän lain suoman turvan nojalla. Takuulla ei voida rajoittaa virhevastuun kestoa taikka ulottuvuutta. Takuuseen on usein asetettu erillisiä vastuunrajoituksia ja omavastuita. Jos auto hajoaa takuun voimassaoloajan aikana, on myyjä velvollinen korjaamaan virheen lain turvaaman suojan nojalla, jolloin ostajalle ei tule maksettavaksi omavastuita tai muita kustannuksia, joita ei hänelle ei tulisi maksettavaksi lain perusteella.


Kohtuullinen aika

Tätä termiä ei ole mahdollista avata täysin yksiselitteisesti, sillä sitä, mitä voidaan pitää kohtuullisena, on arvioitava tapauskohtaisesti. Termiä ”kohtuullinen aika” käytetään myös todella monissa asiayhteyksissä, ja tämän ajan arvioiminen vaihtelee tapauskohtaisesti. Kohtuullisesta ajasta puhutaan muun muassa puhuttaessa ostajan velvollisuudesta vedota autossa olevaan virheeseen. Jos tätä ei tehdä, menettää ostaja oikeutensa vedota virheeseen. Tämä aika on kuitenkin aina vähintään kaksi kuukautta. Jos vika on ollut vaikeasti havaittavissa, on tämä aika vastaavasti pidempi.


Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonnalla tarkoitetaan kuluttajalla maksutta käytössään olevaa oikeusapua. Kuluttaja voi pyytää erilaisissa riitatilanteissa oikeudellista neuvontaa, ja tietyissä tapauksissa kuluttajaneuvontaa tarjoava kilpailu- ja kuluttajavirasto voi alkaa neuvottelemaan ratkaisusta puolestasi.


Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on maksuton riidanratkaisuelin, joka on kuluttajan käytettävissä, jos asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua osapuolten välisissä neuvotteluissa.


Kuluttajariitalautakunnan suositus

Kuluttajariitalautakunta antaa käsittelemiinsä tapauksiin suosituksia – lautakunnan ratkaisut eivät siten ole oikeudellisesti sitovia, eikä myyjää voida oikeudellisesti pakottaa noudattamaan ratkaisua. Tästä huolimatta lautakunnan suosituksia noudatetaan yleisesti hyvin, sillä yritykset eivät halua noudattamatta jättämisestä seuraavaa huonoa mainetta ja leimaa itselleen.


Käräjäoikeus

Käräjäoikeus on yleinen, ensimmäisen asteen tuomioistuin. Käräjäoikeus antaa osapuolia oikeudellisesti sitoa tuomioita – tällä tarkoitetaan sitä, että osapuoli voidaan lopulta ulosottomiestä apuna käyttäen pakottaa noudattamaan vaikkapa vahingonkorvausvelvollisuuttaan.


Kanne

Riidan ratkaisemisprosessi käräjäoikeudessa aloitetaan laittamalla vireille kanne. Kanteessa esitetään vaatimukset, joihin käräjäoikeudelta halutaan sitova kanta. Käräjäoikeus toimii vaatimusten rajoissa – oikeus ei voi esimerkiksi tuomita enempää vahingonkorvausta, kuin mitä kantaja on kanteessaan vaatinut.


Tuomio

Tuomioistuimen ratkaisua kutsutaan tuomioksi. Se velvoittaa molempia osapuolia ja voidaan panna pakkoteitse täytäntöön.Virheen oikaiseminen

Virheen oikaiseminen on sekä myyjän oikeus että velvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että ostajalla on oikeus vaatia myyjää korjaamaan autossa oleva vika ja, että ostaja ei voi vaatia muita seurauksia, antamatta myyjälle mahdollisuutta korjata autossa olevaa vikaa – kunhan tämä korjaaminen ei aiheuta ostajalle olennaista haittaa. Jos on kyse uudesta autosta, voi myyjä myös vaihtaa ostajan auton vastaavaan autoon.


Hinnanalennus

Hinnanalennusta voidaan myöntää silloin, kun virheen oikaiseminen ei onnistu. Tällöin auton kauppahintaa alennetaan vastaamaan autossa olevaa virhettä.


Kaupan purku

Kaupan purku tulee kyseeseen silloin, kun autossa olevaa virhettä ei voida pitää vähäisenä, eikä myyjä ole sitä onnistunut oikaisemaan. Kun kauppa puretaan, lakkaa autosta tehty kauppasopimus olemasta välittömästi, ja tehdyt suoritukset palautetaan osapuolille. Kaupan purkamiseen liittyy myös paljon muita seuraamuksia, joita olemme käsitelleet omassa kirjoituksessaan.


Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausta voidaan määrätä virhetilanteissa, kun sen määräämisen edellytykset täyttyvät. Sitä voidaan siten määrätä vahingosta, jota ostajalle aiheutuu auton virheellisyydestä taikka sen toimituksen viivästymisestä. Korvauksille on kuitenkin asetettu eri rajoituksia, eikä esimerkiksi välillisiä vahinkoja pääsääntöisesti korvata.


Välillinen vahinko

Vahingot ovat luonteeltaan välillisiä, jos ne eivät suoraan johdu autossa olevasta virheestä. Esimerkiksi auton käyttöhyödyn menetys ja varatulta lennolta myöhästyminen auton virheen vuoksi ovat välillisiä vahinkoja.


Välitön vahinko

Välittömiä vahinkoja ovat suoraan auton virheellisyydestä seuraavat vahingot. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi auton hinaamisesta, korjaamisesta ja riidan selvittelystä aiheutuneet vahingot.


Käyttöhyöty

Käyttöhyödyllä tarkoitetaan sitä hyötyä, joka autosta saadaan sen käyttämisestä. Käyttöhyödyn menetyksestä puhutaan silloin, kun autoa ei voida käyttää sen ollessa korjaamolla. Käyttöhyödyn menetyksen rahallisen arvon määrittämiseen käytetään laskennallista kaavaa.


Seisontakorvaus

Seisontakorvaus on laskennallinen korvaus auton seisomisesta käyttämättömänä. Sitä maksetaan käyttöhyödyn menetyksen tavoin laskennallisen kaavan mukaan, ja se voi uusien autojen kohdalla olla kymmeniä euroja päivässä.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppaan liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!77 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page