top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Miten auton korjauskustannukset jakautuvat, kun auton arvo nousee korjausten seurauksena?Kuluttajansuojalain lähtökohtana on, että virhetilanteessa myyjän vastuulla on korjata autossa oleva virhe viivytyksettä omalla kustannuksella ja aiheuttamatta ostajalle olennaista haittaa tai kustannuksia. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan kuluttaja voi kuitenkin joutua osallistumaan auton korjauskustannuksiin tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, kun auton katsotaan parantuneen verrattuna muihin vastaaviin autoihin suoritettujen korjausten seurauksena.


Ostajan on osallistuttava kustannuksiin siltä osin, kun auton voidaan katsoa ”parantuneen”


Ostajan perustellut odotukset ovat tärkeässä asemassa arvioitaessa autossa olevaa virhettä sekä siitä aiheutuvia seurauksia. Kuluttajan perustelluilla odotuksilla tarkoitetaan sitä, mitä kuluttaja voi kohtuudella odottaa ostamaltaan autolta. Odotuksia arvioitaessa on otettava huomioon auton kauppahinta, ikä, ajetut kilometrit sekä kauppaa tehtäessä annetut tiedot autosta. Ostaja voi odottaa kalliin ja vähän ajetun auton kunnolta enemmän kuin muihin autoihin verrattuna halvan auton ostaja – alhaisella hinnalla on usein syy.


Kuluttajansuojalain myyjälle asettama virhevastuu velvoittaa myyjän korjaamaan autossa ilmenneen vian siten, että auton kunto vastaa kuluttajan perusteltuja odotuksia korjauksen jälkeen. Jos auto tuleekin korjausten seurauksena odotuksia parempaan kuntoon, on kuluttajan vastattava korjauskustannuksista tätä ”paranemista” vastaavalta osin. Taustalla on suomalaisen vahingonkorvausoikeuden vanha periaate – rikastumiskielto. Periaatteen mukaan vahingon kärsijää ei tule saattaa vahinkoa edeltänyttä parempaan asemaan vahingonkorvauksen turvin.


Paraneminen tapahtuu yleisimmin sen yhteydessä, kun vanhan käytetyn osan tilalle vaihdetaan uusi osa. Uudella osalla voi olla huomattavasti enemmän käyttöikää kuin hajonneella osalla ja auton arvo täten nousee tehdyn korjauksen seurauksena. Tällainen auton paraneminen on mahdollista välttää käyttämällä käytettyjä osia, jolloin paranemista ei pääse tapahtumaan. Yleisesti suurimmat kustannukset autojen huolloista tulevat kuitenkin tehdystä työstä ja käytettyjä autoon sopivia osia on harvoin saatavilla – varsinkin tehtäessä korjauksia autojen moottoreihin.


Erottelu autoa parantavien sekä välttämättömien korjausten välillä


Auton osan vaihtaminen uuteen ei aina merkitse auton automaattista paranemista. Toki auton voidaan arvioida paranevan, mikäli jokin kuluva osa – kuten auton moottorin tai vaihteiston osa – vaihdetaan uuteen. Tällöin osan ja samalla auton käyttöikä luonnollisesti lisääntyy auton arvoa nostaen ja auto ”paranee”. Tällaisten luonteeltaan kuluvien osien vaihtaminen tulee erottaa sellaisten osien uusimisesta, joiden lähtökohtaisesti kuuluisi kestää koko käyttöiän ja niiden vaihtaminen täten vain saattaa auton takaisin toimintakuntoon. Tällainen osa voi olla esimerkiksi auton umpio, jonka vaihtaminen uuteen ei paranna autoa vaan nostaa sen ainoastaan takaisin ajokuntoon.


Moottorin ja vaihteiston erityiskysymykset


Eroteltaessa korjauksia autoa parantaviin ja välttämättömiin ovat auton vaihteisto ja moottori niin sanotulla harmaalla alueella. Nämä osat kiistatta kuluvat käytössä, mutta niiden kuuluisi silti kestää koko auton normaalin käyttöiän korkeintaan muutamia yksittäisiä komponentteja vaihtamalla. Moottoria ja vaihteistoa koskevat riidat ovat yleisimpiä, sillä niiden rikkoutuessa muodostuvat korjauskustannukset erittäin suuriksi ja nykyaikana myös näiden viat ovat selkeästi yleistyneet. Voimantuotto- ja voimansiirtoyksiköiden hajotessa on perusteltua tulkita auton paranevan, jos vanhoja osia vaihdetaan uusiin osiin.


Ostajalla on oikeus kieltäytyä autoa parantavasta korjaustoimenpiteestä


Kun virheen oikaisemisessa on pääsääntönä, että oikaisemisen on tapahduttava ilman kuluttajalle aiheutuneita kustannuksia, on kuluttajalla oikeus kieltäytyä virheen oikaisusta sillä perusteella, että hänelle aiheutuu kustannuksia virheen oikaisemisesta. Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajan tulisikin aina pyytää kuluttajalta lupa auton arvoa nostavan korjauksen suorittamiseen. Kuluttajan kieltäytyessä virheen oikaisusta tulee kysymykseen joko virhettä vastaava hinnanalennus taikka, mikäli virhe ei ole vähäinen, kaupan purkaminen.


Miten auton paraneminen tulisi määrittää ja miten korvausten jakaminen kuuluu jakaa?


Auton parantuminen suoritetun korjauksen perusteella on vaikeaa. Kuuluisiko parantuminen sitoa auton arvon todelliseen nousemiseen vai kenties virheen oikaisusta koituneisiin korjauskustannuksiin? Käytännössä auton paraneminen tulisi määrittää arvioimalla, kuinka paljon auton arvo korjauksen yhteydessä nousee. Tällöin mahdollinen arvonnousu olisi parannusta vastaava osa.


Parannuksen määrittämiseen voidaan käyttää hyödyksi myös osien oletettua kestoikää. Tällöin sellaisen osan vaihtaminen, jonka olisi kuulunut kestää 100 000 kilometriä, mutta kesti ainoastaan 50 000 kilometriä, parantaisi autoa 50 prosentilla osan vaihdon korjauskustannuksista. Jos autoon vaihdettaisiin 50 000 kilometriä ajettu osa rikkoutuneen tilalle, ei auton arvo nousisi eikä kuluttaja joutuisi osallistumaan korjauskustannuksiin ja auton myyjä vastaisi niistä täysimääräisesti. Korjauskustannusten käyttö ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi kaikkiin tilanteisiin, mutta se on joka tapauksessa hyödyllinen apukeino auton arvon nousua arvioitaessa.


Auton arvon nousua laskettaessa on otettava huomioon myös vaihdetun osan laadulliset ominaisuudet sekä huoltotyön yhteydessä suoritetut muut toimenpiteet. Auton osan vaihtaminen uuteen ei myöskään aina merkitse auton arvon automaattista nousemista. On hyvinkin mahdollista, että autoa, johon on tehty suuria korjaustöitä esimerkiksi moottoriin, aletaankin karttamaan niin sanottuna ”maanantaikappaleena”. Korjattu auto ei aina herätä vastaavanlaisia ostohaluja kuin vastaava ”normaali” yksilö. Näin ollen äärimmäisissä tapauksissa suuret korjaukset voivat laskea auton arvoa, vaikka sen arvo osien hinnan ja muiden korjauskustannusten perusteella laskettuna voisi nousta. Vaikka argumentteja auton arvon muutoksille ja auton paranemiselle löytyy puolin ja toisin, on tämänhetkinen vakiintunut linja sen kannalla, että auton arvon katsotaan nousevan suurien korjausten seurauksena.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua autokauppaan liittyen, otathan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

157 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page