top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Miten toimia, jos ostamassasi autossa ilmenee virhe? Ensitoimet auton virhetilanteessa


Auton hajotessa nousee mieleen useita kysymyksiä: Mikä autossa hajosi ja mitä hajonneen osan korjaaminen maksaa? Kuva vastaa auton korjauskustannuksista? Kuinka kauan vian korjaaminen kestää ja miten saan sijaisauton hajonneen auton tilalle? Tässä kirjoituksessa käsitellään yleisimpiä toimintaohjeita auton virhetilanteessa sekä sitä, miten kannattaa toimia tilanteessa, jossa neuvottelut autoliikkeen kanssa eivät etene toivotulla tavalla.


Ensimmäiseksi täytyy huolehtia auton siirtämisestä turvalliseen paikkaan


Auton hajotessa tien poskeen on ensimmäiseksi huolehdittava auton siirtämisestä asianmukaiseen säilytyspaikkaan. Tämä onnistuu esimerkiksi hinaamalla, ja mikäli autossa ilmennyt virhe paljastuu kuuluvan myyjän vastuuseen, vastaa myyjä auton hinauskustannuksista.


Auton hajotessa on myös hyvä kirjata ylös se, mitä autossa oman käsityksen mukaan tapahtui sen hajotessa. Kuuluiko autosta esimerkiksi jokin outo ääni ennen hajoamista? Haisiko auto kummalliselta? Syttyikö autossa palamaan jonkin vikavalo ennen tai jälkeen auton hajoamisen. Myös se, että auto toimi täysin normaalisti juuri ennen sen hajoamista on sellainen tieto, jolla voi myöhemmin olla merkitystä. Voi olla myös oman edun mukaista ottaa vaikkapa kuvia autoon syttyneistä vikavaloista tai autossa hajonneesta osasta. Todistelukysymykset poistuvat kun ostajalla on näyttää kuva siitä, millainen auto oli hajoamishetkellä tai juuri sen jälkeen.


Seuraavaksi tulee selvittää, mikä autossa on vikana


Seuraavaksi on hyvä pyrkiä selvittämään se, mitä autossa on hajonnut sekä arvioida, voisiko kyse olla sellaisesta viasta, joka kuuluu myyjän virhevastuun alaan. Tämä on tavalliselle autoilijalle vaikeaa ja usein jopa mahdotonta eikä kuluttajalta odoteta kovinkaan syvällistä arviota. Virhevastuu riippuu muiden seikkojen ohella auton iästä, sillä ajetuista kilometreistä sekä kauppahinnasta. Nyrkkisäännön mukaan mitä uudempi ja vähemmän ajettu auto on, sitä enemmän kuluttaja voi kohtuudella odottaa sen kunnolta – ja luonnollisesti myyjän virhevastuun ala määrittyy laajemmaksi.


Ostajalla on pääsääntöisesti velvollisuus näyttää, että autossa on myyjän virhevastuun piiriin kuuluva virhe. Tätä näyttötaakkaa ei luonnollisesti ole nostettu kovin korkealle. Tämän lisäksi kuluttajansuojalakiin on sisällytetty niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Tämän säännön mukaan, mikäli kuluttajan liikkeestä ostamassa autossa ilmenee virhe kuuden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, kun kuluttaja saa auton hallintaansa, oletetaan virheen olleen autossa jo kaupantekohetkellä – näyttötaakka on näissä tilanteissa siis käännetty ja se onkin myyjän tehtävänä näyttää toteen, että autossa ei ole ollut virheitä sillä hetkellä, kun kauppa solmittiin. Käytännössä kriteerin täyttämiseksi riittää, että auto ei toimi niin kuin sen kuuluisi. Kuluttajalle ei ole asetettu velvollisuutta selvittää myyjälle komponentin tarkkuudella sitä, mitä autossa on vikana. Mikäli kuluttaja kertoo auton moottorihuoneesta kuuluneen outoja ääniä ja auton sammuneen riittää tämä osoittamaan, että kyse voi olla viasta, joka kuuluu myyjän virhevastuun piiriin.


Myyjään tulee ottaa yhteyttä vian selvittämisestä sopimiseksi


Jos on pienintäkään aihetta odottaa, että autossa oleva virhe voisi kuulua myyjän vastuun alaan, on seuraavaksi syytä ottaa yhteys auton myyneeseen tahoon. Tällöin auton hajoamishetkellä ylös kirjatut tiedot ja otetut kuvat ovat hyödyllisiä. Kun auton hajoamishetkestä on tarjota selkeä selostus, saa myös myyjä hyvän yleiskuvan autossa olevasta virheestä. Vakuuttava ja todistettavissa oleva kertomus auton hajoamisesta varmistaa sen, että myyjä ottaa auton tutkimisen ja korjaamisen varmasti tosissaan.


Pääsääntöisesti myyjän kanssa sovitaan auton tutkimisesta vian todentamiseksi ja sen laadun määrittämiseksi. Tässä tilanteessa myyjällä on oikeus päättää, missä korjaamossa vian diagnosointi ja paikantaminen suoritetaan. Tähän on kuitenkin yksi tärkeä poikkeus, jonka mukaan tällä myyjän päätöksellä ei saada aiheuttaa ostajalle kohtuutonta haittaa. Näin ollen kuluttajan ei voida olettaa toimittavan auton kymmenien tai jopa satojen kilometrien päähän tarkistettavaksi. Jos autossa myöhemmin todetaan olevan myyjän vastuuseen kuuluva vika, vastaa myyjä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet autossa olevan vian diagnosoimisesta. Näin on myös sellaisissa tapauksissa, että olet itse joutunut ensin maksamaan auton tarkastamisesta koituneet kustannukset. Myyjän korvausvelvollisuus syntyy tarjoamalla jonkin luotettavan selvityksen auton tarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista – tällainen on esimerkiksi kuitti.


Joskus on tarpeen hankkia kolmannen tahon mielipide auton korjauskustannuksista


Jos autossa olevasta viasta tai siitä, kuka vastaa vian korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista ei päästä sopimukseen, on tarpeen hankkia kolmannen mielipide autossa olevasta viasta. Vikadiagnoosi ja arvio korjauskustannuksista kannattaa hankkia toisesta korjausliikkeestä, jolla on ammattitaito tällaisten arvioiden antamiseen. Tämän liikkeen ei välttämättä tarvitse olla niin sanottu merkkiliike, vaikkakin auton tarkistuttaminen merkkiliikkeessä voi tietyissä tilanteissa olla ostajan edun mukaista. Näin voi olla varsinkin puhuttaessa uudessa autossa ilmenneestä monimutkaisesta teknisestä viasta – tällöin saadaan myöskin selko auton maahantuojan kannasta ja mahdollisesta osallistumisesta auton korjaamiseen. Viimeistään tarkan vikadiagnoosin perusteella voidaan varmemmin arvioida korjauskustannusten jakautumista.


Kun vian laatu ja korjauskustannusten jakaantuminen on saatu selvitettyä, pitäisi korjauksen toteuttamisesta neuvotteleminen osapuolten välillä olla helppoa. Näin ei kuitenkaan aina ole eikä asiassa aina päästä tyydyttävään lopputulokseen. Tällaisessa tilanteessa tulee ajankohtaiseksi turvautua ulkopuoliseen apuun sekä ulkopuoliseen ratkaisuelimeen.


Miten toimia, kun neuvottelut eivät tuota tulosta?


On tavallista, että autojen virheistä käytävät neuvottelut kuumentuvat ja tämän seurauksena ne voivat usein johtaa umpikujaan. Tämä on täysin luonnollista – onhan kyse yhdestä elämän suurimmista ostoksista ja taloudellisten panosten ollessa suuria myös tunteet pääsevät helposti valtaan. Kun neuvotteluja käymällä ei päästä tavoiteltuun ja tyydyttävään lopputulokseen, on kuluttajalla muutamia vaihtoehtoja, joilla hän voi pyrkiä varmistamaan oikeudenmukaisen lopputuloksen.


Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarjoaa kuluttajille ilmaista neuvontaa riitatilanteissa ja voi tarvittaessa olla yhteydessä myös auton myyneeseen tahoon. Kuluttajaneuvonta ei kuitenkaan voi antaa sitovia ratkaisuja tapaukseen eikä se voi pakottaa autoliikettä tekemään mitään. Tämä osaltaan rajoittaa suurestikin kuluttajaneuvonnan merkitystä riitatilanteissa. Seuraavaksi kuluttajan kannattaa kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen, joka antaa suositusluontoisia ratkaisuja riitoihin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välillä. Vaikka lautakunnan ratkaisut eivät nauti oikeudellista sitovuutta, noudatetaan niitä todella korkealla prosentilla. Kuluttajariitalautakunnan käsittely on kulutonta eikä se ole yhtä jäykkää kuin tuomioistuimen prosessi.


Viimesijaisena vaihtoehtona on asian vieminen tuomioistuimen eteen. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riita-asioissa ensimmäisenä tuomioasteena toimivat käräjäoikeudet. Asian käsittely tuomioistuimessa on perusteellisempaa kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn verrattuna ja tuomioistuimen ratkaisulla pyritään varmistamaan oikeudenmukainen ratkaisu osapuolten väliseen riitaan. Käräjäoikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa hovioikeuteen, josta taas on mahdollista valittaa valitusluvan avulla korkeimpaan oikeuteen. Oikeusvarmuuden kääntöpuolella ovat käsittelyn kesto, jäykkyys sekä suuret oikeudenkäyntikustannukset.


Milloin kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen?


Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä viimeistään silloin, jos asia ei ratkea kuluttajaneuvonnan avulla ja asia on vietävä kuluttajariitalautakunnan tai tuomioistuimen eteen. Asiantunteva lakimies ajaa asiakkaansa etuja, tuntee oikeuskäytännön ja tämän lisäksi toimii eräänlaisena auktoriteettina ostajan puolella – myös vastapuoli tunnustaa lakimiehen asiantuntijuuden ja myös neuvotteluratkaisu saattaa kuulostaa paremmalta vaihtoehdolta, kun tiedetään, että asia viedään tarpeen vaatiessa eteenpäin. Käytännössä aina lakimiehen puoleen kääntyminen nopeuttaa asian ratkaisemista ja on usein varmin tie parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokaupassa ilmenneisiin virheisiin liittyen, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


115 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page