top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Riitojen ratkaisukeinot autokaupassaRiidat ovat yleisiä puhuttaessa autojen kaupasta. Suomalainen oikeusjärjestelmä tarjoaa kuluttajalle useita erilaisia keinoja sopimuksessa olevan virheen korjaamiseksi. Tämän lisäksi kuluttajalle tarjotaan neuvontaa ja mahdollisuuksia asian sovitteluun.


Kuluttajaneuvonta


Kuluttajaneuvonnan tarkoituksena on antaa neuvontaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille kuluttajaoikeudellisissa asioissa. Kuluttajaneuvonnan osana tarjotaan myös sovitteluapua kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä riitatilanteissa. Sovittelulla pyritään turvaamaan oikeudenmukainen ratkaisu osapuolten välille ja välttämään tuomioistuinkäsittelyn tuomat ylimääräiset kulut. Kuluttajaneuvonta on maistraattien lakisääteinen tehtävä ja sen johtaminen, ohjaus ja valvonta kuuluvat kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kuluttajaneuvonnasta säädetään kuluttajanneuvonnasta annetussa laissa.


Suurimman asiaryhmän kuluttajaneuvonnassa muodostavat käytettyihin autoihin liittyvät valitukset. Tämä kertoo siitä, että autojen kaupat johtavat usein oikeudellisiin ongelmiin ja herättävät paljon kysymyksiä. Autokaupat ovat myös taloudellisesti erittäin merkityksellisiä niiden korkean hinnan vuoksi. Suuren taloudellisen panoksen ollessa käsillä myös autojen erilaisiin virheisiin puututaan hanakammin.


Kuluttajariitalautakunta


Kuluttajariitalautakunta on puolueeton yleinen riidanratkaisuelin, jonka tehtävänä on pääasiassa antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä riita-asioissa. Lautakunta on täysin riippumaton elin ja se pyrkii oikeudenmukaisuuteen ja oikeuden helppoon saatavuuteen. Se kohtelee osapuolia puolueettomasti ja nimestään huolimatta pyrkii kuluttajan etujen ohella turvaamaan elinkeinonharjoittajan oikeuksien säilymisen. Lautakunnan antamat ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia, eikä niillä ole vastaavaa oikeudellista sitovuutta kuin tuomioistuinten ratkaisuilla. Vaikka lautakunnan ratkaisulla ei ole oikeudellista sitovuutta, noudattavat yritykset ratkaisuja tehokkaasti. Yritykset, jotka eivät noudata lautakunnan antamaa suositusta, eivätkä hyvitä virhettään kuluttajalle, joutuvat ”mustalle listalle” ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä suositellaan tämän jälkeen välttämään.


Lautakunta perustettiin vastaukseksi kritiikkiin heikosta oikeusavun saatavuudesta – riidat olivat usein vähäisiä verrattuna suuriin oikeudenkäyntikuluihin. Kuluttajariitojen käsittely lautakunnassa on alusta alkaen ollut maksutonta. Lautakunnan käsittelyprosessissa käytetään vain harvoin oikeudellisia avustajia – toisaalta avustajan käyttäminen on sallittua. Lakimiesten poissaolo johtaa usein prosessin avoimuuteen, sillä asianosaiset tunnustavat helpommin seikkoja, joita toinen osapuoli ei pystyisi näyttämään toteen, mikäli ne kiistettäisiin. ”Kevennetty” prosessi johtaa käsittelyn kulujen laskemiseen eivätkä riidan ratkaisemisesta syntyvät kulut ylitä itse riidan kohteen arvoa.


Lautakunnan toiminta


Lautakunnan toiminnassa on syntynyt tapa, jonka mukaan suullista todistelua ei oteta vastaan, vaikka sitä ei suoraan ole kielletty. Asioiden ratkaiseminen on siis kirjallista ja ratkaisut perustuvat kirjallisiin aineistoihin ja todisteluihin. Kirjallisia todisteita ovat muun muassa erilaiset sopimukset, myyntiesitteet, laskut ja takuuehdot. Asianosaisia pyritään prosessin alussa lähettämään kaikki relevantit asiakirjat, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisemisessa. Kirjallisia todisteita voi toimittaa vielä prosessiin kestäessä ja lopulta lautakunta tekee ratkaisunsa kirjallisten todisteiden perusteella. Voi olla tilanteita, joissa ratkaisun antamiseksi täytyisi kuulla todistajia suullisesti, eikä oikeudenmukaista ratkaisua voida antaa pelkän kirjallisen materiaalin perusteella. Näissä tilanteissa lautakunta joutuu pidättäytymään ratkaisun antamisesta. Lautakunta voi käyttää prosessissa osallisena myös eri asiantuntijoiden apua. Se voi ottaa vastaan erilaisia selvityksiä ja hankkia lausuntoja asiantuntijoilta – autokaupassa selvityksiä voi hankkia esimerkiksi auton kunnosta eri huoltamoista tai toiselta autoliikkeeltä. Lausunnonantajan todistusarvoon vaikuttavat antajan ammattitaito sekä puolueettomuus. Lautakunta on suhtautunut kriittisesti sellaisiin lausunnonantajiin, joilla itsellään on intressi avustaa kuluttajaa antamalla kuluttajan kantaa myötäileviä lausuntoja.


Lautakunnan on perusteltava antamansa ratkaisut. Tämä on yleinen oikeudellinen periaate ja sitoo myös kuluttajariitalautakuntaa. Lautakunnan on näin ollen esitettävä ne perusteet, joiden myötä se on päätynyt valitsemaansa ratkaisuun asiassa. Perustelun on oltava laadultaan sellainen, että asianosaiset voivat sen perusteella arvioida lautakunnan oikeudellista päättelyä, jonka seurauksena se päätyi kyseessä olevaan ratkaisuun. Perusteluista on käytävä ilmi, mitkä seikat katsottiin näytetyiksi toteen ja mitkä asiat jäivät toteennäyttämättä. Perusteluvelvollisuus ei kuitenkaan ole yhtä korkea kuin tuomioistuinten vastaava velvollisuus. Perusteluilta odotettava laajuus ja kattavuus vaihtelee tapauskohtaisesti asian vaikeuden ja yksittäisten tosiseikkojen painoarvon perusteella – mikäli yksittäisen seikan toteennäyttäminen on ratkaissut koko tapauksen, on lautakunnan painotettava perustelunsa juuri kyseiseen asiaan.


Lautakunta pyrkii prosessin varmuuteen, nopeuteen ja edullisuuteen. Tätä lautakunta pyrkii edistämään pyrkimällä ennustettavaan ja oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Vaikka lautakunta pyrkii prosessin nopeuteen ja kulujen minimoimiseen, on varmuus aina etusijalla, eivätkä muut pyrkimykset saa vaarantaa prosessin varmuutta. Varmuutta on mahdollista mitata sillä, muuttavatko tuomioistuimet lautakunnan antamia suosituksia omissa ratkaisuissaan. Suurimmassa osassa tapauksista, jotka ovat edenneet lautakunnan antaman suosituksen jälkeen tuomioistuimeen, on tuomioistuin ratkaissut asian samoin kuin lautakunta. Toisaalta osassa tapauksista tuomioistuin päätyy vastakkaiseen ratkaisuun lautakunnan kanssa tai muuttaa maksettavaksi suositettua korvausta. Ratkaisujen erojen taustalla on se, että lautakunnan käsittelyssä ei kuulla todistajia ja sen tekemä ratkaisu perustuu enimmäkseen kokonaisarvioon, kun taas tuomioistuimen prosessi perustuu väitteiden tuoksi esitettyyn näyttöön ja henkilötodistajien kuulemiseen.


Kuluttajariitalautakunnan merkitys osana autokaupoissa esiintyvien riitojen ratkaisua on merkittävä. Lautakunta antaa vuosittain satoja autokauppaan liittyviä suosituksia.


Tuomioistuimen ratkaisu viimesijaisena keinona


Kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi viedä heidän välisensä riita-asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Riita-asioiden ensimmäisenä oikeusasteena toimivat käräjäoikeudet, joista voidaan valittaa edelleen hovioikeuteen tai poikkeustapauksessa valitusluvalla suoraan korkeimpaan oikeuteen. Hovioikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli oikeus myöntää valitusluvan. Valitusluvan saa, mikäli korkein oikeus katsoo, että hovioikeuden ratkaisussa on ilmeinen virhe taikka ratkaisun antaminen on tärkeää yhtenäisen oikeuskäytännön varmistamiseksi eri oikeusasteissa.


Asian käsittelyä tuomioistuimessa pidetään usein viimeisenä vaihtoehtona, mikäli haluttuun ratkaisuun ei päästä muulla tavoin. Taustalla ovat paikoin suureksi muodostuvat oikeudenkäyntikulut ja pelko tapauksen häviämisestä, jolloin usein myös toisen osapuolen kulut tulevat maksettavaksi. Joskus asia on kuitenkin vietävä tuomarin eteen oikeuden toteutumisen turvaamiseksi ja tuomioistuinprosessi varmistaa oikeudenmukaisen ratkaisun saavuttamisen.


Useimmat kuluttajankaupassa esiintyvät riidat ratkeavat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiin neuvotteluihin. Tällöin on kuitenkin riskinä, että ratkaisu ei ole kuluttajansuojalain mukainen. Usein ostaja ja myös elinkeinonharjoittajat ovat tietämättömiä siitä, kuinka tietyt asiat tulisi ratkaista. Kuluttajalla on onneksi monia matalan kynnyksen vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi ja viimesijaisena vaihtoehtona toimii Suomen kattava tuomioistuinjärjestelmä velvoittavine tuomioineen.


Hankalissa riita-asioissa on usein eduksi kääntyä asiantuntijan puoleen oikeuden toteutumisen varmistamiseksi. Mikäli tarvitset apua autokauppaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

103 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page