top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Tiedonantovirhe autokaupassaLain nojalla auton on vastattava sitä, mitä siitä voidaan katsoa sovitun. Jos auto ei vastaa sovittua, rasittaa autoa tiedonantovirhe, joka voi johtaa hinnanalennukseen, virheen oikaisemiseen taikka kaupan purkamiseen. Autosta annetut tiedot voivat olla peräisin myyntiesitteestä, mallista, auton mainonnasta, myyntipuheista tai esimerkiksi ostotarjouksesta. Tiedonantovirhe tulee kyseeseen myös tilanteessa, jossa myyjä on jättänyt kertomatta ostajalle jonkin tiedon auton virheestä tai ominaisuudesta. Tiedonantovirhe eroaa tavallisesta auton virhetilanteesta siten, että autossa ei tarvitse olla reaalista vikaa – riittää että autossa ei esimerkiksi ole jotakin varustetta, jonka myyjä on kertonut siinä olevan.


Käytettyjen autojen kohdalla tiedonantovirhettä tarkastellaan yleisimmin ”sellaisena kuin se on” -ehdon perusteella. Kauppaa rasittaa tiedonantovirhe, jos auto ei vastaa sitä, mistä on sovittu ja virheellisten tietojen voidaan arvioida vaikuttaneen kauppaan. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun auton moottori on pienempi kuin mitä myyjä on myyntipuheissaan kertonut. Uusien autojen kohdalla tiedonantovirhettä arvioidaan yleisen virhesäännöksen nojalla. Sen mukaan autossa on virhe, jos se ei ole myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen taikka ei muutoin vastaa sitä mistä voidaan katsoa sovitun esimerkiksi myyjän esittämän näytteen tai mallin perusteella. Yleisen virhesäännöksen lisäksi arviontiin vaikuttavat kuluttajansuojalain muut säännökset koskien autosta annettuja tietoja sekä auton markkinointia.


Yleisimmin tiedonantovirhe tulee kyseeseen käytettyjen autojen kohdalla


Tiedonantovirhe on harvinainen uusien autojen kaupassa – ovathan autojen varusteet listattuna maahantuodessa ja harvat tiedonantovirheet johtuvat yleisesti siitä, että auto eroaa liikkeessä esitellystä mallista. Käytettyjen autojen kohdalla tiedonantovirheet ovat taas yleisempiä. Tällöin tulee punnita, ovatko annetut tai antamatta jätetyt tiedot olleet sillä tavoin merkittäviä, että niiden voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan. Arvioinnissa käytetään apuna oletusta, jonka mukaan tiedoilla ei ole ollut vaikutusta kauppaan, jos ostaja olisi tehnyt oikeilla tiedoilla saman ostopäätöksen ja ostanut auton samaan hintaan kuin hän osti virheellisillä tiedoilla. Jos autosta on jäänyt puuttumaan esimerkiksi jokin varuste, olisi kuluttaja todennäköisesti ostanut auton hieman halvemmalla – tällöin tiedonantovirheellä voidaan katsoa olleen merkitystä kaupan syntymiseen. Myös kuluttajariitalautakunta on ottanut kantaa tiedonantovirheen vaikutuksen arvioimiseen autokaupassa.


Tapauksessa autossa piti internetilmoituksen mukaan olla lohkolämmitin. Kaupan solmimisen jälkeen kuitenkin selvisi, että autossa ei kyseistä lämmitintä ollut. Elinkeinonharjoittaja ei väittänyt kertoneensa kuluttajalle lohkolämmittimen puuttumisesta. Lautakunta katsoi toteennäytetyksi, että auto ei vastannut sitä, mitä tietoja myyjä oli autosta antanut ennen kaupan solmimista. Virheellisten tietojen katsottiin olevan luonteeltaan sellaisia, että ne vaikuttivat kauppaan. Tämän perusteella autossa katsottiin olevan kuluttajansuojalaissa tarkoitettu tiedonantovirhe ja myyjää suositettiin antamaan virhettä vastaava hinnanalennus.


Käytännössä vähäistenkin virheiden katsotaan usein olevan sellaisia, että niillä on merkitystä kauppaan. Erikseen markkinoidun osan taikka ominaisuuden puuttuminen on usein omiaan johtamaan tiedonantovirheeseen kaupassa. Arviointi on vaikeampaa silloin, kun auton yksittäisiä ominaisuuksia ei ole tarkkaan markkinoitu, vaan markkinoinnissa on käytetty yleisiä kuvauksia kohdistamatta niitä yhteen ominaisuuteen tai osaan. Yleensä myyntipuheilla pyritään antamaan hyvä yleiskuva autosta eikä se yksinään ole vielä tiedonantovirhe. Tavallinen myyntipuhe ja auton normaali kehuminen ovat myös sallittua eivätkä johda tiedonantovirheeseen. Mikäli auto kuitenkin poikkeaa annetusta yleiskuvasta, voi kuluttaja vedota tiedonantovirheeseen näyttämällä toteen virheen olemassaolon. Tavanomaisesti myyntipuhe tapahtuu suullisesti, joten tiedonantovirheen olemassaolon näyttäminen on vaikeaa, mikäli myyjä kiistää ostajan väitteet autosta annetuista tiedoista.


Tietojen kertomatta jättäminen


Tiedonantovirhe voi syntyä myös siten, että myyjä jättää kertomatta ostajalle jonkin sellaisen tiedon, jonka voidaan katsoa vaikuttavan kauppaan ja josta ostaja voi kohtuudella odottaa saavansa tiedon. Myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle kaikki sellaiset tiedot autosta ja sen ominaisuuksista, joilla on merkitystä kauppaan. Tiedon merkittävyyden arvioiminen on tapauskohtaista ja paikoin vaikeaa. Selvää on, että ainakin turvallisuutta ja terveyttä koskevista ominaisuuksista tulisi antaa kuluttajalle paikkansa pitävä tieto. Tavanomaisten tietojen kohdalla voidaan arvioida sitä, olisiko kauppa syntynyt samalla kauppahinnalla ja -ehdoilla, jos ostaja olisi saanut oikeat tiedot autosta. Apuna voidaan käyttää myös kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöä.


Ratkaisussaan vuodelta 2003 lautakunta otti kantaa tapaukseen, jossa myyjä oli jättänyt kertomatta auton moottoriin liittyvästä viasta, joka vaati pikaista korjausta. Vaikka korjaustarve ilmeni auton rekisteriotteesta, katsottiin kauppaa rasittavan tiedonantovirhe, kun myyjä ei ollut kertonut korjaustarpeesta ostajalle. Virheen katsottiin vaikuttaneen kauppaan ja olleen luonteeltaan sellainen, että ostaja oli voinut odottaa saavansa siitä tiedon.


Täytyykö autolla ajetusta kolarista ilmoittaa ostajalle?


Auton kolarihistoriasta kertominen on yleinen riidan aihe autokaupassa. Yleisen käytännön mukaan autolla ajetusta kolarista ei tarvitse kertoa, mikäli auto on korjattu hyvää korjaustapaa noudattaen ja asianmukaisella tavalla siten, että auton arvo ei kolarin seurauksena ole laskenut. Näissäkin tapauksissa auton kolaroimisesta on kerrottava ostajan kysyessä. Kuluttajariitalautakunnan mukaan auton joutumisesta kolariin on kuitenkin kerrottava, jos kolari on aiheuttanut autolle huomattavia vaurioita tai auto on kolarin seurauksena jouduttu poistamaan rekisteristä. Huomattava vahinko on esimerkiksi auton rungon vääntyminen.


Auton iästä ja ajetuista kilometreistä kertominen


Auton vuosimalli ja autolla ajetut kilometrit ovat merkittäviä tietoja auton kaupassa ja vaikuttavat suuresti auton tosiasialliseen kuntoon sekä arvoon. Virheellisesti ilmoitetun vuosimallin merkitystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota auton ikään. Kuluttajariitalautankunta on katsonut, että yli kymmenen vuotta vanhan auton yhdellä vuodella väärin merkitty ikä ei muodostanut sellaista virhettä, joka olisi vaikuttanut auton kauppaan. Mitä uudemmasta autosta on kysymys, sitä suuremman merkityksen auton virheellisesti merkitty ikä saa. Auton vuosimalli saa myös erityisen merkityksen, mikäli jokin tietty vuosimalli on huomattavasti arvokkaampi kuin muut lähivuosina valmistetut autot. Autolla ajetut kilometrit saavat taas suuremman merkityksen arvioitaessa

niiden vaikutusta kauppaan. Ajomäärä vaikuttaa lähes poikkeuksetta auton arvoon ja väärin ilmoitettu ajomäärä muodostaakin käytännössä aina tiedonantovirheen.


Aiemaan myyntiportaan antamat tiedot


Myyjä vastaa myös aiemman myyntiportaan antamista tiedoista. Kun arvioidaan myyjän vastuuta aiemman myyntiportaan antamista tiedoista, on otettava huomioon se, onko myyjä ollut tietoinen aiemman myyntiportaan antamista tiedoista, kuluttajansuojalain mukaan myyjä ei nimittäin vastaa toisen myyntiportaan antamista tiedoista, jos myyjä osoittaa, että hän ei ollut tietoinen kolmannen tahon antamista tiedoista. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun ostaja on tiedustellut jotakin auton ominaisuutta auton maahantuojalta eikä tieto ole kulkenut riittävän pitkälle.


Myyjä ei myöskään vastaa aiemman myyntiportaan antamasta virheellisestä tiedosta, mikäli myyjä oikaisee virheelliseksi osoittautuneen tiedon ajoissa ja selkeällä tavalla. Myyjän tuleekin ottaa selvää, että onko ostaja tietoinen muiden antamien tietojen oikeudellisuudesta. Itse antamistaan tiedoista myyjä vastaa riippumatta siitä, että tietääkö hän antamiensa tietojen virheellisyydestä.


Erilaiset tiedonantovirheisiin liittyvät virhetilanteet ovat varsin yleisiä autojen kaupassa. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi on parasta ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen lakimieheen. Mikäli olette oikeudellisen avun tarpeessa, otattehan yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

346 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page