top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Voiko myyjä joutua vastuuseen tuontiauton kolarihistoriasta – kuluttajariitalautakunnan ratkaisu


Autojen kaupassa myyjälle on asetettu tiedonantovelvollisuus kaupan kannalta merkityksellisistä seikoista – myyjän on omasta aloitteestaan kerrottava ostajalle hänen tiedossaan olevat asiat. Jos myyjä ei tätä tee, on autossa virhe. Tämä myyjän tiedonantovelvollisuus ei kuitenkaan kata aivan kaikkea tietoa autosta ja jotkin tiedon myyjä on velvoitettu kertomaan ainoastaan ostajan kysyessä asiasta. Millainen on myyjän tiedonantovelvollisuus tuontiautojen kohdalla? Tässä kirjoituksessa pyritään vastaamaan tähän kysymykseen tarkastelemalla kuluttajariitalautakunnan


Mistä tapauksessa oli kysymys?


Tapauksessa kuluttaja oli ostanut tuontiauton vuonna 2019 päivätyllä kauppakirjalla 13 000 euron kauppahintaan. Auto oli otettu ulkomailla käyttöön vuonna 2002 ja se oli tuotu Yhdysvalloista Suomeen vuonna 2010. Kaupantekohetkellä autolla oli ajettu vajaat 140 000 mailia eli noin 225 000 kilometriä. Kauppaa solmittaessa myyjä ei ollut kertonut mitään auton kolarihistoriasta eikä ostaja ollut tästä mitään kysynyt.


Kaksi kuukautta kaupan solmimisen jälkeen kuluttajalle selvisi, että kyseessä olikin ollut kolariauto, ja että auton todellinen arvo olisikin huomattavasti alhaisempi. Kuluttaja oli pyrkinyt jälleen myymään auton, jolloin selvisi auton historia sekä se, että auton todellinen arvo olisikin noin 8 000 euroa ostajan maksaman 13 000 euron sijasta. Tämän perusteella kuluttaja päätti vaatia tehdyn kaupan purkamista taikka vaihtoehtoisesti 5 500 euron hinnanalennusta.


Myyjä kiisti ostajan vaatimukset vedoten siihen, että auto ei kolaroimisesta huolimattakaan ollut tavanomaista huonommassa kunnossa kuin muut vastaavat, lähes 20 vuotta vanhat autot.


Kuluttajansuojalain kanta myyjän tiedonantovelvollisuuteen auton kolarihistoriasta


Auto oli myyty käyttäen ”sellaisena kuin se on” -ehtoa, joten tapaukseen sovellettiin tätä vastaavaa lain säännöstä. Sen mukaan:


jos tavara on myyty ""sellaisena kuin se on" tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos: 1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai 3) tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.


Tässä tilanteessa relevantteja ovat pykälän 1 ja 2 kohdat. Myyjä ei saa antaa virheellisiä tietoja autosta tai sen ominaisuuksista. Tämän lisäksi myyjälle asetetaan tiedonantovelvollisuus sellaisista tiedoista, joista kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa tiedon. Tällaisista tiedoista myyjän on siten kerrottava oma-aloitteisesti, vaikka ostaja ei asiasta ymmärtäisikään kysyä. Tämän lisäksi tiedonantovelvollisuudelle on asetettu edellytykseksi se, että tietojen on täytynyt vaikuttaa kauppaan. Tällä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että kuluttaja ei olisi solminut samaa kauppaa, mikäli hänellä olisi ollut kauppaa tehtäessä kaikki paikkansa pitävät tiedot. Hän olisi voinut kyllä ostaa saman auton, mutta olisi suostunut tähän ainoastaan alhaisemmalla kauppahinnalla tai muutoin paremmalla ehdoilla.


Myyjä voi vapautua virheellisten tietojen antamisen taikka oikeiden tietojen antamisen laiminlyömisen synnyttämästä virhevastuusta vain, mikäli hän oikaisee virheelliset tiedot ajoissa ja selkeällä tavalla.


Kuinka suuresta kolarivahingosta on ilmoitettava ostajalle?


Kuluttajariitalautakunta on jo aiemmissa ratkaisuissaan ottanut kantaa kolarivahingoista ilmoittamiseen, ja näiden ratkaisujen pohjalta on syntynyt suuntaa antava ratkaisukäytäntö. Kun asia on kohtuullisesti selvitettävissä, on myyjä kerrottava ostajalle siitä, jos kaupan kohteena oleva auto on kärsinyt merkittävän kolarivaurion. No, mitä tällä ”merkittävällä kolarivauriolla” tarkoitetaan? Auton katsotaan kärsineen tällaisen vahingon kahdessa tilanteessa. Ensinnäkin auton kolaroimisesta on kerrottava silloin, kun auto on kolarin seurauksena lunastettu tai muutoin poistettu rekisteristä. Toiseksi auton kolaroinnista on kerrottava silloin, jos auto on kolarin seurauksena kokenut merkittäviä vahinkoja. Tällaisena vahinkona pidetään esimerkiksi auton rungon vääntymistä kolarin seurauksena.


Tämä ohella kuluttajalle on kerrottava auton kolaroimisesta, mikäli kuluttaja erikseen kysyy auton kolarihistoriasta – myyjä ei saa valehdella, oli vahinko kuinka vähäinen hyvänsä. Myyjän ei siten oma-aloitteisesti tarvitse kertoa ostajalle auton kolaroimisesta, mikäli kolarin aiheuttamat vahingot ovat olleet vähäisiä ja ne on asianmukaisella tavalla korjattu. Edellytyksenä on myös, että auton arvo ei kolarin ja korjaustöiden seurauksena ole laskenut.


Tiedon on oltava myös kohtuullisesti selvitettävissä. Autojen kolarihistoria tulee usein ilmi erilaisista rekistereistä ja se voi näkyä jo auton rekisteriotteesta, kun auto on välissä jouduttu lunastamaan. Lautakunnan mukaan myös ulkomailta käytettyinä hankittujen autojen kolarihistoria voi olla kohtuudella selvitettävissä. Täten auton maahantuominen ulkomailta ei automaattisesti vapauta myyjää vastuusta auton kolarihistoriasta, vaan ratkaisu on tehtävä tapauskohtaisesti. Jos myyjä ei tiedä auton kolarihistoriaa, on myyjä ilmoitettava tästä kuluttajalle.


Lautakunnan ratkaisu asiassa


Lautakunta piti autoa sen kolarihistorian vuoksi virheellisenä – auton arvo oli kolmansilta saatujen lausuntojen mukaan merkittävästi alhaisempi kuin mitä kuluttaja oli voinut autolta kaupantekohetkellä odottaa. Kun myyjä ei ollut kertonut auton kolaroimisesta mitään, oli kuluttajalla ollut oikeus odottaa auton olevan kolaroimaton.


Lautakunta katsoi autossa olevan virheen olevan suurempi kuin vähäinen – 5 000 euron arvoista vahinkoa ei 13 000 euroa maksaneessa autossa mitenkään voida pitää vähäisenä. Tämän perusteella lautakunta katsoi, että kuluttajalla oli tilanteessa oikeus kaupan purkamiseen, ja määräsi kaupan purettavaksi kuluttajan vaatimuksen mukaisesti.


Mikäli tarvitset oikeudellista apua, otathan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


92 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

تعليقات


bottom of page