top of page
Etsi
  • Henrik Pirhonen

Voiko se seikka, että sähköauton toimintamatka heikkenee talviaikaan, tulla korvattavaksi kuluttajan


Tavanomainen elämänkokemus kertoo, että pienet sähkölaitteet, kuten puhelimet, eivät toimi napakalla pakkasella yhtä pitkään kuin kesällä, kun ilma on lämmin. Pakkanen tyhjentää akun varauksen ja puhelin sammuu. Entä mikä on asianlaita sähköautoissa, voiden akut ovat huomattavasti suurempia ja tehokkaampia kuin pienten elektroniikkalaitteiden akut? Voiko kuluttaja odottaa sähköautonsa toimintasäteen pysyvän samana myös talvella ja onko myyjälle asetettu velvollisuus kertoa kuluttajalle tästä seikasta? Tässä artikkelissa käsitellään kuluttajariitalautakunnan vuonna 2021 antamaa ratkaisua, jossa se otti kantaa juuri näihin kysymyksiin.


Mikä on kuluttajariitalautakunta ja miten autokauppaa koskevan riidan voi saada sen ratkaistavaksi?


Ensiksi voi olla hyvä käsitellä kysymys siitä, mikä on kuluttajariitalautakunta ja miten autokauppaa koskevan riidan voi viedä sen ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta on maksuton ja puolueeton riidanratkaisuelin, joka antaa suosituksia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä riidoissa. Autokauppaa koskevan riidan voi viedä lautakunnan ratkaistavaksi silloin, kun ostajana on yksityishenkilö, joka ostaa auton yksityiskäyttöön, ja myyjänä on autoja ammatikseen myyvä elinkeinonharjoittaja – helpoin esimerkki on autoliike. Lautakunnan antamat ratkaisut ovat suositusluonteisia, joten niillä ei ole oikeudellista sitovuutta. Tästä huolimatta ratkaisuja noudatetaan erittäin korkealla prosentilla, sillä ratkaisujen noudattamatta jättämisestä seuraa erittäin huonoa mainetta yrityksen joutuessa niin sanotulle ”mustalle listalle”.


Mistä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa oli kysymys?


Tapauksessa kuluttaja oli ostanut vuonna 2019 uuden Hyundai-merkkisen täyssähköauton lähes 47 000 euron kauppahintaan. Pian auton ostamisen jälkeen ostaja kuitenkin huomasi, että auton käyttösäde on talviaikaan pakkasella huomattavasti alhaisempi kuin WLTP-normiston mukainen käyttösäde. WLTP-normi on kansainvälinen ja yleistetty normi, jota käytetään autojen eri ominaisuuksien ilmaisemiseen. Sitä käytetään muun muassa autojen toimintamatkojen ja päästöarvojen mittaamisessa. Kuluttajan mukaan hänelle oli ilmoitettu myyntitilanteessa, että auton toimintamatka voisi talviaikaan laskea noin 10–15 prosenttia WLTP-normin mukaisesta. Tosiasiassa toimintamatka oli kuitenkin pudonnut puoleen sovitusta. Ostajan mukaan auton toimintamatka oli ollut hänelle erityisen merkityksellinen seikka auton ostopäätöksessä, eikä auto soveltunutkaan enää aiottuun käyttötarkoitukseen. Tämän perusteella ostaja oli joutunut myymään auton ja vaati nyt hinnanalennusta myyjän tiedonantovirheen perusteella.


Myyjä puolestaan kiisti ostajan väitteet. Auto oli käytetty ostajan tekemän reklamaation perusteella myyjällä sekä auton maahantuojalla tarkastettavana, jotka olivat molemmat todenneet auton toimintamatkan putoavan talviaikaan huomattavasti enemmän kuin 10–15 prosenttia. Tästä huolimatta autossa ei ollut mitään varsinaista vikaa – toimintasäteen putoaminen lämpötilan laskiessa oli vain auton ”ominaisuus”. Myyjän kiisti myös sen, että tämä olisi kertonut myyntitilanteessa mitään auton käyttösäteestä talviaikaan. Tämän perusteella, kun autossa ei ollut mitään varsinaista vikaa, ei autossa ollut myöskään kuluttajansuojalain tarkoittamaa virhettä eikä ostaja täten ollut oikeutettu hinnanalennukseen.


Riidanalaista tapauksessa oli siten myyjän ostajalle autosta antamat tiedot ja auton poikkeaminen tästä. Riidatonta oli auton toimintasäteen laskeminen noin puoleen tavallisesta lämpötilan laskiessa.


Tiedonantovirhe kuluttajansuojalain mukaan


Kuluttajansuojalain mukaan autossa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja auton ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aikaisemmassa myyntiportaassa tai myyjän lukuun on antanut autoa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa. Tämän ohella autossa on virhe, jos myyjä laiminlyö antaa ostajalle tiedon sellaisesta seikasta, joka on merkityksellinen kaupan kannalta ja josta ostaja voi odottaa saavansa tiedon – myyjälle on siis asetettu tiedonantovelvollisuus.


Autokauppaa rasittaa siten tiedonantovirhe, jos myyjä on antanut autosta virheellisiä tietoja tai ei ole lainkaan antanut ostajalle jotakin kaupan kannalta merkityksellistä tietoa. Tiedolla on merkitystä kaupan kannalta, jos ostaja ei olisi tehnyt samaa kauppaa, mikäli hänellä olisi ollut käytettävissään kaikki paikkansa pitävät tiedot – ostaja olisi voinut kyllä ostaa saman auton, mutta ainoastaan alhaisemmalla kauppahinnalla.


Tämän lisäksi auton on lain mukaan sovellettuva siihen erityiseen tarkoitukseen, johon autoa oli tarkoitus käyttää, jos myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvikkä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että auto ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen.


Lautakunnan ratkaisu


Lautakunta aloitti pohdintansa arvioimalla tapauksessa riidanalaisia seikkoja. Ensinnä oli ratkaistava se, oliko kaupantekotilanteessa todella puhuttu auton toimintasäteestä ja oliko myyjä maininnut auton toimintasäteen heikkenemisestä talviaikaan. Kun näyttöä ei oltu esitetty kummankaan osapuolen toimesta, katsoi lautakunta, että myyjä ei ollut kertonut ostajalle kaupan kannalta olennaisia tietoja. Sitä, että auton toimintasäde poikkeaa odotetusta standardista lähes puolella, on pidettävä olennaisena kaupan kannalta. Lautakunnan kannan mukaan myyjän olisi tullut kertoa ostajalle oma-aloitteisesti siitä, että auton toimintasäde voi talviaikaan poiketa huomattavastikin tavallisesta. Näillä perusteilla lautakunta katsoi autossa olevan virhe sen perusteella, että myyjä ei ollut täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan ja auto poikkesi siitä, mitä kuluttaja oli autolta voinut perustellusti odottaa. Lautakunta määräsi myyjän näillä perusteilla myöntämään ostajalle 2 000 euron hinnanalennuksen.


Voidaanko tästä ratkaisusta johtaa yleispäteviä sääntöjä?


Sähköautojen yleistyessä on kysymys niiden toimintasäteestä ja sen muutoksista lämpötilan laskiessa erittäin ajankohtainen. Auton polttoaineen vaihtelu olosuhteiden perusteella on vahvistettu useassa ratkaisussa. Sähköautojen kohdalla tämä toimintamatkan vaihtelu ulkoisten olosuhteiden perusteella vaihtelee huomattavasti polttomoottorilla toimivia autoja enemmän. Viralliset testit sähköautojen toimintamatkoista on tehty laboratorio-olosuhteissa, ja ne ovat käytännössä aina paremmat kuin autojen suoritus maantiellä. Tästä huolimatta kuluttajan on katsottu voivan luottaa enemmän näihin tuloksiin, ja auton suorituskyvyn poiketessa huomattavasti näistä tuloksista, on autossa virhe. Täten onkin myyjän vastuulla kertoa auton poikkeuksellisesta toiminnasta talviaikaan – Suomessa on kuitenkin tunnetulla tavalla puolet vuodesta varsin vaikeat ajo-olosuhteet ja ostaja voi odottaa autonsa toimivan normaalisti vuoden ympäri. Jos auto ei näin toimi, on myyjän kerrottava tästä ostajalle välttyäkseen virhevastuulta.


Mikäli tarvitsette oikeudellista apua, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!


29 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

댓글


bottom of page